Hakuohjeet

Ohjeet yksilöapurahan eli henkilökohtaisen apurahan hakijalle:

Henkilökohtainen kohdeapuraha tai henkilökohtainen konferenssi- ja koulutusapuraha

 


Hakuohjeet

 • Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin).
  • Huom! Hakemuslomakkeella on esimerkki siitä, miten erittely tulisi tehdä.
 • Erityisesti lehdistölle käännettyjä tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne.
  • Huom! Hakemuslomakkeella on esimerkki siitä, miten erittely tulisi tehdä.
 • Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). 
 • Hakijan on perusteltava ja selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio). 
 • Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.
 • Hakemukseen on liitettävä CV.


Yksilöapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.
 • Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahastosta kuin muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon ja perua SKTL:lle osoittamansa Kopiosto-apurahahakemus. Mikäli SKTL on kuitenkin jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan, hakijan on silti ilmoitettava saamastaan apurahasta SKTL:lle. Tällöin SKTL:n myöntämä apuraha peruuntuu. Tämä ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. Esimerkiksi kunnilta haettava yksinyrittäjän koronatuki ei vaikuta apurahapäätökseen, eikä siitä tarvitse ilmoittaa. 

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • takautuvasti (jo valmistuneeseen hankkeeseen tai pidettyyn konferenssiin) kulujen täytyy syntyä apurahan hakemisen jälkeen.
 • jos hakemus on puutteellinen.
 • jos apurahanhakija ei ole toimittanut SKTL:lle selvitystä aiemmista, yli vuosi sitten saamistaan SKTL:n Kopiosto-apurahoista
 • Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 


 

Ohjeet projektiapurahan hakijalle:

Projektiapuraha

 

Hakuohjeet

Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

Organisaation, työryhmän tms. tulee ilmoittaa hankkeelle vastuuhenkilö. Yksityishenkilöistä koostuvasta työryhmästä tulee ilmoittaa henkilö, joka vastaa hankkeen taloudesta sekä apurahan käytöstä ja mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista.

Hakemukseen on liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio).

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien mainoksissa. Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta.

Projektiapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut projektiapurahat tai niihin verrattavat SKTL:n myöntämät tuet otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.
 • Yhdellä hakukierroksella samalle hakijalle ei voida myöntää useampaa eri projektiapurahaa.

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • projektiapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-projektiapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa.
 • takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen.
 • jos muuta rahoitusta hankkeelle ei ole tai sitä ei haeta.
 • jos hakemus on puutteellinen.

 


Yksityiskohtaisia yleisohjeita

Täytä hakemus huolellisesti. Muista perustelu sekä kustannusarvio.

Apurahaa voi hakea vain SKTL:n apurahajärjestelmässä. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Mukaan hakemukseen on liitettävä luotettava kustannuslaskelma ja selvitys tekijänoikeudenalaisista töistä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Hakemusta voit täydentää hakuajan puitteissa. Panosta selvitykseen töistä, muista mainita mm. käännöstyö on tenty yhteistyönä, olet kääntänyt osan teoksesta, käännös on kuvakirja, selvityksen on annettava hyvä ja totuudenmukainen kuva käännöstoiminnan laajuudesta. 

Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein. Älä liitä mukaan henkilökohtaisia tietojasi taloudellisesta tilanteesta tai sairauksista.

 

Ilmoitus apurahan myöntämisestä

Työryhmä käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä.

Tämän jälkeen liiton hallitus käsittelee työryhmän ehdotuksen. Apurahan hakijat saavat tiedon apurahasta hallituksen tehtyä päätöksensä työryhmän esityksen perusteella. Käsittely vie jonkin aikaa – tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa haun päättymisestä, hallituksen kokouksen ajankohdasta riippuen.

Apurahan saaneet saavat liitosta ilmoituksen sen myöntämisestä. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

Myönteisen apurahapäätöksen saaneet tekevät apurahajärjestelmässä maksatuspyynnön, jonka jälkeen apurahat maksetaan saajan tilille. Maksatuspäivä on aina kuukauden lopussa. Heinäkuussa ei ole apurahamaksatusta.

 

Viestintäohje SKTL:n Kopiosto-projektiapurahan saajalle

Kun sinulle on myönnetty SKTL:n Kopiosto-projektiapuraha:

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. Maininta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Koulutusta/Julkaisua/Tapahtumaa on tukenut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntämällä sen toteuttamiseen Kopiosto-apurahaa, joita rahoitetaan SKTL:n Kopiostosta saamin tekijänoikeuskorvauksin.

Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta tai ottamalla meihin yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.

Mikäli olet SKTL:n jäsen, voit ladata logon myös kirjautumalla SKTL:n jäsensivuille omilla tunnuksillasi  (https://www.sktl.fi/jasenet/sktl-logot-jasenille/).