Projektiapuraha

Ohjeet projektiapurahan hakijalle 

  • Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija. Hakemuksessa on kuvattava hankkeen käännös- ja tulkkausalaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti. 

  • Hakemukseen on liitettävä työsuunnitelma perusteluineen ja yksilöity kustannusarvio. Apurahaa ei myönnetä, jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat.  

  • Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen. Kulujen pitää syntyä hakemuksen jättämisen jälkeen. 

  • Projektiapurahan saaminen edellyttää, että hankkeella on tai sille on haettu myös muuta rahoitusta. 

  • Apurahaa ei myönnetä virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin (mm. ateriat ja päivärahat). 

  • Hakijalle ei voida myöntää samalla hakukierroksella useita projektiapurahoja. 

  • Apurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-projektiapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa. 

  • Kolmen viime vuoden aikana saadut projektiapurahat tai niihin verrattavat SKTL:n myöntämät tuet otetaan huomioon jaosta päätettäessä

  • Organisaation, työryhmän tai vastaavan tulee ilmoittaa hankkeelle vastuuhenkilö. Yksityishenkilöistä koostuvasta työryhmästä tulee ilmoittaa henkilö, joka vastaa hankkeen taloudesta sekä apurahan käytöstä ja mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista. .