Hakuilmoitus

 

 

 

 

Hakuilmoitus  

Kopiosto-apurahat haettavina 8.–23.1.2024 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille. 

 

Haettavana on  

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja,  

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja  

 projektiapurahoja

 

Apurahan käytöstä on annettava selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. 

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, seminaareihin tai koulutuksiin – myös etäkoulutuksiin. 

  

Kelpoisuusehdot 

  • Henkilökohtaista kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli     

  • kirjallisuutta (kauno-, tieto- tai oppikirjallisuutta)      
  • artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai   

  • muuta painettuna tai sähköisesti julkaistua asiatekstiä. 

  • Henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset. 

  • Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti. 

 

Vuodessa voi saada yhteensä enintään 2000 euroa henkilökohtaista kohdeapurahaa. Kohdeapurahaa eivät voi saada sellaiset hakijat, jotka eivät tuota edellä tarkennettua kopioitavaa materiaalia.   

  

Konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset. Hakija, joka ei ole oikeutettu kohdeapurahaan, saattaa kuitenkin täyttää konferenssi- ja koulutusapurahan hakuehdot. Vuodessa voi saada yhteensä enintään 2 000 euroa konferenssi- ja koulutusapurahaa.   

  

Hakijat, jotka tuottavat kopioitavaa materiaalia, voivat saada vuodessa sekä konferenssi- ja koulutusapurahaa että kohdeapurahaa.   

 

Erilaisia apurahoja haetaan omilla erillisillä lomakkeilla apurahajärjestelmässä. Samalla lomakkeella ei voi hakea eri apurahatyyppejä.  

 

Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha, taiteilija-apuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle. 

 

Apurahaa ei myönnetä henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä 2 000 euroa. Henkilökohtaista kohdeapurahaa voidaan myöntää, mikäli hakija on saanut em. tarkastelujaksolla alle 2000 euroa, tällöin kuitenkin vain sen verran, että apurahojen yhteenlaskettu summa hakuvuoden aikana on yhteensä enintään 2000 euroa. Konferenssi- ja koulutusapurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on hakuvuoden aikana saanut konferenssi- ja koulutusapurahaa 2000 euroa. Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää, mikäli hakija on saanut hakuvuoden aikana alle 2000 euroa, tällöin kuitenkin vain sen verran, että apurahojen yhteenlaskettu summa on hakuvuonna 2000 euroa. 

 

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Projektiapurahaa jaetaan vuonna 2024 yhteensä 14 500 euroa. Projektiapurahoilla ei ole ylärajaa, mutta apurahaa voidaan myöntää kunakin vuonna enintään jaossa olevan summan verran. 

  

Valtakirja  

Apurahan hakijan toivotaan antavan SKTL:lle Kopiosto-valtakirjan. Kopiosto-valtakirjan annat kätevästi Kopioston uudessa sähköisessä valtuuspalvelussa osoitteessa kopiostoextra.fi/valtuudetHuomio! Kopiosto-valtakirjaan tehtiin keväällä 2023 päivitys, jossa siihen lisättiin kaksi uutta oikeusluokkaa. Jos olet antanut Kopiosto-valtakirjan SKTL:lle ennen 13.4.2023, sinun tulee käydä hyväksymässä valtakirjaasi tehty päivitys Kopioston valtuutuspalvelussa, jotta aiemmin antamasi valtakirja tulee ajan tasalle.

 

Apurahatyypit  

 

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat  

 

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohdeapurahana tai henkilökohtaisena konferenssi- ja koulutusapurahana

 

● Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen perustamiseen taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. Apurahaa ei normaalisti myönnetä työhuoneen vuokriin (elinkustannus).  

 

● Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, (etä)koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia tai jotka saavat individuaalikorvauksia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea.  

  

Projektiapurahat  

Henkilökohtaisten yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää kurssin, työpajan, julkaisun tms. toteuttamista varten. Projektiapurahan saajalla on oltava myös muuta rahoitusta Kopiosto-apurahan lisäksi. 

 

Erilaisia apurahoja haetaan omilla erillisillä lomakkeilla apurahajärjestelmässä. Samalla lomakkeella ei voi hakea eri apurahatyyppejä.  

 

 

Hakuohjeet  

 

Apurahoja voi hakea kolme kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Hakemukset käsittelee erikseen nimitetty toimikunta, ja SKTL:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toimikunnan esityksestä. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista.  

 

HUOM.! Tutustu lisätietoihin, hakuohjeisiin ja haun rajoituksiin ennen hakemuksen lähettämistä. Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla osoitteessa: www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat.  

Hakemukseen liitetään CV.  

 

Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahaston lisäksi joistain muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon, koska saatu muu tuki voi vaikuttaa SKTL:n myöntämään apurahaan. Hakijan on ilmoitettava saamastaan muusta apurahasta SKTL:lle myös siinä tapauksessa, että SKTL on jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan. 

 

Hakulomake 

Hakemus toimitetaan hakuaikana  8.–23.1.2024 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa sktl.apurahat.net. Hakuaika päättyy 23.1.2024 kello 23.59

Lomake on täytettävä tarkasti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää lähetyksen jälkeen. Hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.  

 

Apurahaselvitys  

 

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä kuitit sähköisesti. Selvitys kuitteineen on toimitettava apurahajärjestelmän kautta vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöneelle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen.

  

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus  

  

 

Apurahahakemukset käsitellään SKTL:n hallituksen kokouksessa helmimaaliskuussa 2024, ja kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti apurahajärjestelmän kautta.