Hakuilmoitus

 

Kopiosto-apurahat haettavina 1.5.–31.5.2020 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi Kopiosto-apurahat kääntäjille. 

Kesän 2020 haussa pyrimme tukemaan myös niitä käännös- ja tulkkausalan ammattilaisia, joiden käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronaviruksella on tai on ollut vaikutuksia 1.3. ja 31.8.2020 välisenä aikana. 

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. 

Jaossa on 

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 

● projektiapurahoja

● sekä kertaluonteisesti jaettavaa ”korona-apurahaa”

 

Yksittäinen henkilökohtainen konferenssi- ja koulutusapuraha tai kohdeapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. Yksittäinen ”korona-apuraha” voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaiselle, jolle koronakriisin vuoksi on koitunut tai koituu menetystä ammattinsa harjoittamisessa 1.3.–31.8.2020. Projektiapurahaa jaetaan vuodessa yhteensä 15 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Huom! FIT:in maailmankongressiin Kuubaan ei voi tässä haussa hakea apurahaa –  maailmankongressi siirtyy vuoteen 2021.

Valtakirja 

Apurahan hakijan toivotaan antavan SKTL:lle Kopiosto-valtakirjan. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi/valtakirja. Voit ladata valtakirjan SKTL:n verkkosivuilta

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet 

● kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta) 

● artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai 

● julkaistua asiatekstiä. 

Konferenssi- ja koulutusapurahaa sekä kertaluonteisesti jaettavaa korona-apurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset. 

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, kotimaiseen ja ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin tai koulutukseen – myös etäkoulutuksiin! Lue lisää alta. 

Apurahatyypit 

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat 

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohdeapurahana tai henkilökohtaisena konferenssi- ja koulutusapurahana. Lisäksi jaetaan kertaluonteisesti ”korona-apurahoja” henkilökohtaisina kohdeapurahoina. 

Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. Apurahaa ei normaalisti myönnetä työhuoneen vuokriin (elinkustannus). 

Poikkeuksellisesti tällä hakukerralla hakija, jonka käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronavirusepidemia on vaikuttanut, voi hakea toukokuun 2020 haussa korona-apurahana henkilökohtaista kohdeapurahaa ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä ammatinharjoittamisen kuluihin enintään 1.3. ja 30.8.2020 väliseltä ajalta (6 kk) koituviin käännös- ja tulkkaustoiminnan eli ammatinharjoittamisen kustannuksiin, kuten puhelin- ja työhuonekuluihin, lisenssien ja ohjelmistojen hankintaan tai uusintaan taikka työkyvyn ylläpitämiseen. Hankinta on perusteltava huolellisesti, ja hakemuksessa on eriteltävä selkeästi, miten koronaepidemia on haitannut ammatin harjoittamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Yksittäinen korona-apuraha voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaiselle, jolle koronakriisin vuoksi on koitunut tai koituu menetystä ammattinsa harjoittamisessa 1.3.–31.8.2020. 

Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, (etä)koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia, tai saavat individuaalikorvauksia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain myös yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Muut käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset voivat hakea henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa sekä poikkeuksellisesti tällä hakukerralla korona-apurahana myös henkilökohtaista kohdeapurahaa. Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle. Konferenssi- ja koulutusapurahan tai kohdeapurahan saaminen ei ole este korona-apurahan saamiselle. Saatu korona-apuraha ei estä saamasta muuta SKTL:n Kopiosto-apurahaa. 

Projektiapurahat 

Yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää organisaatiolle, työryhmälle tai yksityishenkilölle kurssin, työpajan, julkaisun tms. toteuttamista varten. 

Hakuohjeet 

Apurahoja voi hakea kolme kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Hakemukset käsittelee erikseen nimitetty toimikunta, ja SKTL:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toimikunnan esityksestä. 

Tutustu hakuohjeisiin ja haun rajoituksiin ennen hakemuksen lähettämistä. Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla osoitteessa: www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakuohjeet

Hakemukseen liitetään CV. 

Apurahaa ei myönnetä henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa (ns. kahden vuoden hakukarenssi). Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. 

Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahastosta kuin muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon ja perua SKTL:lle osoittamansa Kopiosto-apurahahakemus. Mikäli SKTL on kuitenkin jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan, hakijan on silti ilmoitettava saamastaan apurahasta SKTL:lle. Tällöin SKTL:n myöntämä apuraha peruuntuu. Tämä ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. Esimerkiksi kunnilta haettava yksinyrittäjän koronatuki ei vaikuta apurahapäätökseen, eikä siitä tarvitse ilmoittaa. 

Hakulomake 

Hakemus toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/apurahajarjestelma. (Suoraan järjestelmään: sktl.apurahat.net)

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti vain hakuaikana. Hakuaika alkaa perjantaina 1.5.2020 ja päättyy sunnuntaina 31.5.2020 klo 23:59. Muista hakea apurahaa hyvissä ajoin. Lomake on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää lähetyksen jälkeen. Hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Apurahaselvitys 

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä kuitit sähköisesti. Selvitys kuitteineen on toimitettava apurahajärjestelmän kautta 1 

(yhden) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöneelle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus 


Apurahahakemukset käsitellään SKTL:n hallituksen kokouksessa kesäkuussa 2020, ja kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Ilmoitukset lähetetään apurahajärjestelmän kautta.