Hakuilmoitus

 

 

 

 

 

Hakuilmoitus 

Kopiosto-apurahat haettavina 15.5.–30.5.2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Haettavana on 

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 

projektiapurahoja.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, seminaareihin tai koulutuksiin – myös etäkoulutuksiin.

 

Kelpoisuusehdot

  • Henkilökohtaista kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts. kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta, artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai julkaistua asiatekstiä.
  • Henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.
  • Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain SKTL:n Kopiosto-kohdeapurahaa enintään 2000 euroa. He voivat myös saada enintään 2000 euroa koulutus- tai konferenssiapurahaa, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-kohdeapurahan. Muut käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset voivat saada vain henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa tai projektiapurahaa, mutta eivät kohdeapurahaa.

Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha, taiteilija-apuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle.

 

Apurahaa ei myönnetä henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä 2 000 euroa. Henkilökohtaista kohdeapurahaa voidaan myöntää, mikäli hakija on saanut em. tarkastelujaksolla alle 2000 euroa, tällöin kuitenkin vain sen verran, että apurahojen yhteenlaskettu summa hakuvuoden aikana on yhteensä enintään 2000 euroa.

 

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Projektiapurahaa jaetaan vuonna 2023 yhteensä 16 000 euroa. Projektiapurahoilla ei ole ylärajaa, mutta apurahaa voidaan myöntää kunakin vuonna enintään jaossa olevan summan verran.

 

Valtakirja 

Apurahan hakijan toivotaan antavan SKTL:lle Kopiosto-valtakirjan. Kopiosto-valtakirjan annat kätevästi Kopioston uudessa sähköisessä valtuuspalvelussa osoitteessa kopiostoextra.fi/valtuudet.

Apurahatyypit 

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat 

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohdeapurahana tai henkilökohtaisena konferenssi- ja koulutusapurahana.

Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen perustamiseen taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. Apurahaa ei normaalisti myönnetä työhuoneen vuokriin (elinkustannus). 

Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, (etä)koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia tai jotka saavat individuaalikorvauksia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 

Projektiapurahat 

Henkilökohtaisten yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää kurssin, työpajan, julkaisun tms. toteuttamista varten. Projektiapurahan saajalla on oltava myös muuta rahoitusta Kopiosto-apurahan lisäksi.

Hakuohjeet 

Apurahoja voi hakea kolme kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Hakemukset käsittelee erikseen nimitetty toimikunta, ja SKTL:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toimikunnan esityksestä. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. 

HUOM.! Tutustu lisätietoihin, hakuohjeisiin ja haun rajoituksiin ennen hakemuksen lähettämistä. Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla osoitteessa: www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat

Hakemukseen liitetään CV. 

Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahaston lisäksi joistain muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon, koska saatu muu tuki voi vaikuttaa SKTL:n myöntämään apurahaan. Hakijan on ilmoitettava saamastaan muusta apurahasta SKTL:lle myös siinä tapauksessa, että SKTL on jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan.

Hakulomake

Hakemus toimitetaan hakuaikana 15.5.–30.5.2023 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa sktl.apurahat.net. Hakuaika päättyy 30.5.2023 kello 23.59.

Lue lisää: sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/apurahajarjestelma.

Lomake on täytettävä tarkasti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää lähetyksen jälkeen. Hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Apurahaselvitys 

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä kuitit sähköisesti. Selvitys kuitteineen on toimitettava apurahajärjestelmän kautta vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöneelle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus 

 


Apurahahakemukset käsitellään SKTL:n hallituksen kokouksessa kesäkuussa 2023, ja kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti apurahajärjestelmän kautta.