Hakuilmoitus

Seuraava haku lokakuussa 2021.

 

Suomen kääntäjen ja tulkkien liiton Kopiosto-apurahat haettavina 1.–31.10.2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Haettavana on 

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 

projektiapurahoja

Apurahan käytöstä on annettava selvitys.

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, kotimaiseen ja ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin tai koulutukseen – myös etäkoulutuksiin! Lue lisää alta.

Kelpoisuusehdot

  • Henkilökohtaista kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta), artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai julkaistua asiatekstiä.
  • Henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.
  • Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain myös yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Muut käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset voivat hakea henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa. Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle. Vuonna 2020 saatu, SKTL:n myöntämä korona-apuraha ei estä saamasta muuta SKTL:n Kopiosto-apurahaa. 

Apurahaa ei myönnetä henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa (ns. kahden vuoden hakukarenssi). Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. Jos olet saanut korona-apurahan vuonna 2020, voit silti hakea henkilökohtaista apurahaa.

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. FITin maailmankongressiin (2021) vuonna 2021 myönnettävä apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 1 500 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Projektiapurahaa jaetaan vuonna 2021 yhteensä 15 000 euroa. Projektiapurahoilla ei ole ylärajaa. SKTL:n hallitus asettaa vuosittain tietyn summan haettavaksi, jolloin apurahaa voidaan kuitenkin myöntää vain enintään jaossa olevan summan verran.

Valtakirja 

Apurahan hakijan toivotaan antavan SKTL:lle Kopiosto-valtakirjan. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi/valtakirja. Voit ladata valtakirjan SKTL:n verkkosivuilta, josta löytyy lisätietoa valtakirjasta: www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/kopiosto-valtakirja

 

Apurahatyypit 

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat 

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohdeapurahana tai henkilökohtaisena konferenssi- ja koulutusapurahana.

Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. Apurahaa ei normaalisti myönnetä työhuoneen vuokriin (elinkustannus).

Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, (etä)koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia, tai saavat individuaalikorvauksia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

Projektiapurahat 

Henkilökohtaisten yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää kurssin, työpajan, julkaisun tms. toteuttamista varten. 

Hakuohjeet 

Apurahoja voi hakea kolme kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Hakemukset käsittelee erikseen nimitetty toimikunta, ja SKTL:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toimikunnan esityksestä. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. 

HUOM! Tutustu lisätietoihin, hakuohjeisiin ja haun rajoituksiin ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla

Hakemukseen liitetään CV. 

Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahaston lisäksi tukea joistain muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon, koska saatu muu tuki voi vaikuttaa SKTL:n myöntämään apurahaan. Mikäli SKTL on kuitenkin jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan, hakijan on silti ilmoitettava saamastaan apurahasta SKTL:lle.

Hakulomake 

Hakemus toimitetaan hakuaikana 1.–31.10.2021 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa: sktl.apurahat.net. Hakuaika päättyy 31.10.2021 kello 23.59.

Lue lisää: sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/apurahajarjestelma.

Lomake on täytettävä tarkasti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää lähetyksen jälkeen. Hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Apurahaselvitys 

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä kuitit sähköisesti. Selvitys kuitteineen on toimitettava apurahajärjestelmän kautta 1 (yhden) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöneelle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus 

Linkit

 
 
HUOM! Apurahahakemukset käsitellään SKTL:n hallituksen kokouksessa marraskuussa 2021, ja kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Ilmoitukset lähetetään apurahajärjestelmän kautta.