Esiintyjät - Föreläsare

Charlotta af Hällström-Reijonen, avdelningsföreståndare, Institutet för de inhemska språken.
Foto: Sonja Holopainen.
Tom Pettersson, medicine och kirurgie doktor och professor h.c.
Foto: Roni Rekomaa.
Lena Sjöberg, medicine doktor och specialistläkare.
Foto: Veikko Somerpuro, Yliopisto-tidningen.
Lauri Saarela, Duodecimin toimittaja ja kielentarkistaja.
Kuva: Emmi Kähkönen.
Marja Hämäläinen-Herjo, Verohallinnon kielenhuolto- ja käännösryhmien vetäjä.
Kuva: Marja Hämäläinen-Herjo.
Sirpa Kähkönen, kirjailija ja kolumnisti.
Kuva: Jonne Räsänen, Otava 2019.
Mattias Huss, översättare och journalist.
Foto: Eva Örndahl.
Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare på Institutet för de inhemska språken.
Foto: Elis Karell.
Ari Sainio, toimittaja, kirjantekijä ja suunnittelija, Selkokeskus.
Kuva: Marie Ingman.
Maria Österlund, redaktör, LL-Bladet.
Foto: Laura Oja
Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi vid Språkrådet i Sverige & Åsa Holmér, språkvårdare i fackspråk och terminologi vid Språkrådet i Sverige.
Foto: Tommy Lyxell.
Sirpa Alkunen, puheenjohtaja/ordförande, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund.
Kuvaaja: Maarit Laitinen.

Charlotta af Hällström-Reijonen

Charlotta af Hällström-Reijonen har arbetat med språkvård på Institutet för de inhemska språken sedan 1996 och bland annat ägnat sig åt tidskriften Språkbruk och nordiskt samarbete. Tillsammans med Mikael Reuter har hon varit redaktör för Finlandssvensk ordbok. Hon disputerade 2012 vid Helsingfors universitet på en avhandling med titeln ”Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag”. Hon har också varit verksam inom Svenska litteratursällskapets forskningsprojekt ”Svenskan i Finland – i dag och i går”, där hon medverkat med ett flertal artiklar. Sedan 2018 är hon avdelningsföreståndare för svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken.

 

Tom Pettersson

Tom Pettersson är medicine och kirurgie doktor och professor h.c. Han arbetade 2000–2019 som klinisk lärare och koordinator för den svenska studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet. I sitt arbete vinnlade han sig om att de svenska läromedlen skulle vara skrivna på ett gott språk och att studenterna skulle lära sig korrekt svensk medicinsk terminologi. Inom Helsingfors universitetssjukhus har han engagerat sig i svenskspråkiga patienters rätt till vård på modersmålet.

Sedan sin studietid på 1970-talet har Tom Pettersson arbetat med medicinsk publicistik på svenska och finska. Sedan 2018 är han huvudredaktör för Finska Läkaresällskapets Handlingar, en av de mycket få vetenskapliga medicinska tidskrifterna på svenska. För sina insatser för det svenska språket vid Helsingfors universitet belönades Tom Pettersson 2017 med Hugo Bergroth-sällskapets språkpris.

På översättarseminariet kommer Tom Pettersson att tillsammans med Lena Sjöberg tala om översättning av medicinska termer från finska till svenska.

 

Lena Sjöberg

Lena Sjöberg är medicine doktor och specialistläkare. Hon arbetar som klinisk lärare i allmänmedicin och primärvård vid Helsingfors universitet sedan 2009 och hon är koordinator för den svenska studielinjen i medicin sedan 2019. Hon har sedan år 2004 arbetat för tvåspråkigheten vid medicinska fakulteten och hela universitetet och i praktiken försökt se till att svenskan inte glöms bort då engelskan vinner terräng. Hon är medlem av Svenska verksamhetsnämnden vid Helsingfors universitet som representant för medicinska fakulteten. Hon är styrelsemedlem i Finska Läkaresällskapet (FLS) sedan 2020 och har sedan 2015 tillsammans med kollegan Tom Pettersson utsett den som tar emot det årliga FLS-priset för det bästa medicinska examensarbetet på svenska. Hon fungerade som specialredaktör då Finska Läkaresällskapets Handlingar gav ut ett specialnummer om den medicinska utbildningen (nr 1/2020).

Enheten Svenska ärenden vid Helsingfors universitet utsåg henne 2017 tillsammans med Tom Pettersson till mottagare av det årliga bragdpriset för särskilda insatser universitetets tvåspråkighet till fromma.

På översättarseminariet talar Lena Sjöberg tillsammans med Tom Pettersson om översättning av medicinska termer från finska till svenska.

 

Lauri Saarela

Lauri Saarela on suomen kielen maisteri, joka on työskennellyt Aikakauskirja Duodecimissa jo yli 20 vuotta. Nykyisin hän toimii lehden toimittajana ja kielentarkistajana. Hän on myös Lääketieteen sanastolautakunnan jäsen ja kerää edelleen mielellään talteen uusia termejä julkaistavaksi Lääketieteen termit -sanakirjassa.

Saarela puhuu seminaarissa lyhyesti lääketieteen suomen kielen termityöstä sekä esittelee työkaluja, joita käyttää hyväkseen kielentarkistaessaan Aikakauskirjan artikkeleita.

 

Marja Hämäläinen-Herjo

Marja Hämäläinen-Herjo on toiminut ruotsin ja englannin kääntäjänä ja kääntäjien esihenkilönä valtionhallinnossa 30 vuoden ajan. Nykyisessä työssä Verohallinnon kielenhuolto- ja käännösryhmien vetäjänä hänen suurin haasteensa on vastata ison organisaation moninaisiin tarpeisiin ja toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. Käännösryhmä hyödyntääkin ajantasaista kieliteknologiaa ja automatisoitua toiminnanohjausta työssään. Kielityötä tehdään selkeän kielen periaatteiden mukaisesti ja kääntäjän työtä edeltää usein kielenhuoltovaihe.

Esityksessään Marja kertoo, miten kielenhuolto- ja käännöstyö on järjestetty Verohallinnossa ja miten vaikeasta aiheesta pystytään viestimään ymmärrettävästi.

 

Sirpa Kähkönen

Sirpa Kähkönen (s. 1964) on historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittynyt kirjailija ja kolumnisti. Kähkösen teoksissa keskeisiä teemoja ovat siviilien kohtalot kriisiaikoina, lasten ja naisten historia sekä suurten aatteiden ja utopioiden vaikutukset yksilöiden elämään.

Kähkönen on julkaissut kymmenen romaania, joista kolme on Finlandia-palkintoehdokkaita, kolme tietoteoksia, joista yksi ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana, ja kolme näytelmiä. Sirpa Kähkönen on Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja (2018–), sitä ennen hän toimi kirjailijoiden sanavapausjärjestö PENin puheenjohtajana 2011–2018.

 

Mattias Huss

Mattias Huss har arbetat som översättare av skön- och facklitteratur från finska och engelska till svenska sedan 2012, och dessförinnan som facköversättare och journalist på bland annat de finska redaktionerna på SVT och SR. I kappsäcken har han studier i litteraturvetenskap, japanska och journalistik, men översättaryrket har han lärt sig på jobbet. Han har bland annat översatt böcker av Salla Simukka och Elina Hirvonen, samt ett flertal facklitterära böcker om Finlands närhistoria.

Under översättarseminariet kommer han att prata med Sirpa Kähkönen om översättningen av hennes Kuopiosvit, som han arbetat med sedan 2018.

 

Anna Maria Gustafsson

Anna Maria Gustafsson är ledande språkvårdare på Institutet för de inhemska språken där hon arbetat med språkvården för framför allt de finlandssvenska medierna ända sedan början av 1990-talet, med undantag för några år när hon undervisade på Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Anna Maria är utbildad översättare och har alltid intresserat sig för översättningsrelaterade språkfrågor och terminologi med mera.

Att arbeta med språket i medierna innebär att ta ställning till rykande aktuella språkfrågor, men också att lösa ständiga översättningsproblem som aktualiseras bland annat i våra nyhetstexter.

I sin presentation tar Anna Maria upp några aktuella språkfrågor, det vill säga exempel på sådant som diskuterats inom den finlandssvenska språkvården den senaste tiden.

 

Ari Sainio

Ari Sainio on toimittaja ja kirjantekijä, jonka erikoisalaa ovat selkokieliset tekstit. Sainio toimii suunnittelijana Selkokeskuksessa toimialanaan julkishallinnon ja järjestöjen tekstien mukauttaminen selkokielelle.

Sainio on kirjoittanut, mukauttanut ja kääntänyt runsaan määrän selkokielisiä kirjoja. Kirjojen joukossa on kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja eri-ikäisille selkokieltä tarvitseville lukijoille. Monipuolinen tuotanto sisältää niin runoja, dekkareita kuin lukutaitoa kehittäviä tarinoita lapsille. Sainio on ollut mukana kehittämässä suomen selkokieltä 1990-luvulta lähtien ja toimittanut useita selkokielen teoriaa käsitteleviä kirjoja. Lisäksi Sainio on kirjoittanut ja mukauttanut oppimateriaaleja eri luokka-asteiden käyttöön, erityisopetukseen ja eriyttävään opetukseen.

Ari Sainion esitys käsittelee selkokielen erityispiirteitä, joita kaunokirjallisten selkotekstien kääntäjä kohtaa, esimerkkeinä ruotsin kielestä käännetyt muumikirjat.

 

Maria Österlund

Maria Österlund är den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladets mångåriga redaktör. LL-Bladet har en finskspråkig systertidning som heter Selkosanomat. Egentligen har de bägge tidningarna en gemensam tvåspråkig redaktion. Därför har översättning alltid varit en del av arbetet på redaktionen.

Maria har en journalistutbildning från Svenska social- och kommunalhögskolan. Att skriva lättläst har hon lärt sig på kurser i Sverige och Finland och på praktik i Sverige. Mest har hon ändå lärt sig genom att skriva mycket och skriva om upprepade gånger efter diskussioner med kollegor och respons av läsare.

Idag jobbar Maria förutom med den lättlästa tidningen också med kurser och textarbeten på LL-Center.

 

Åsa Holmér & Karin Webjörn

När epidemiologer i samband med pandemin blir intervjuade av journalister kan emellanåt epidemiologernas fackspråk krocka med det allmänspråk som vi alla använder och kan. Vilka krockar är det som uppstår? Och hur gör man som språkarbetare när mottagarna av en text är en mångfacetterad grupp? Ska facktermerna ”översättas” från fackspråk till allmänspråk eller användas som de är?

Ett annat högaktuellt ämne ställer liknande frågor: Hur ska de facktermer hanteras som klimatforskare använder för att beskriva den planetära kris vi befinner oss i? I vår presentation belyser vi med exempel språkliga problem som har med krocken mellan fackspråk och allmänspråk att göra och berättar också om den nystartade Hållbarhetstermgruppen, liksom om läget för Rikstermbanken.

Karin Webjörn (till vänster) är språkvårdare i fackspråk och terminologi vid Språkrådet i Sverige. Åsa Holmér är språkvårdare i fackspråk och terminologi vid Språkrådet i Sverige.

 

Sirpa Alkunen

Sirpa Alkunen on toiminut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) puheenjohtajana vuoden 2020 alusta. Koulutukseltaan Sirpa on filosofian maisteri Tampereen yliopistosta (1996).

Hänellä on ollut oma toiminimi, Alkutext, vuodesta 1996. Kirjallisuuden ja asiatekstien kääntäjänä ruotsista, tanskasta ja saksasta suomeen Sirpan erikoisaloina ovat mm. historia ja taittoon kääntäminen. Käännöstyöt ovat nykyään enimmäkseen tietokirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja sarjakuvia (muun muassa Bamse-lehti!). Sirpa rakastaa sanaleikkejä kaikilla kielillä, ihmisten moninaisuutta ja yhdessä nauramista.