Asiatekstinkääntäjien perusviestit

Taustaa: monikielisen toimintakulttuurin uudet viestintähaasteet

Toimivan yhteiskunnan perusperiaatteisiin kuuluu, että kansalaisten saatavilla on monipuolista ja ymmärrettävää tietoa omalla äidinkielellä. Esimerkiksi monikansallinen sääntely, globalisaatio ja englannin yleistyminen tieteen kielenä ovat johtamassa siihen, että suomalaisten on pystyttävä omaksumaan suuri määrä vierailla kielillä tuotettua tietoa.

Samaan aikaan on havaittavissa, että suomalaisten vieraiden kielten taito on yksipuolistumassa englannin syrjäyttäessä muita kieliä. Tämä voi johtaa muun muassa suomalaisten maailmankuvan kaventumiseen, jos tietoa osataan hankkia kotimaisten lähteiden lisäksi vain englanninkielisistä teksteistä. Monikielisen kirjallisen viestinnän ammattilaiset toimivat sillanrakentajina tuottamalla tietoa kulloinkin tarvittavalla kielellä.

 

1. Asiatekstikäännösten laadun varmistaminen laaja-alaisesti

Asiatekstinkääntäjien jaostolle on erityisen tärkeätä kielellisesti mahdollisimman laadukkaan ja tekstien käyttäjien tietotarpeita asianmukaisesti palvelevan monikielisen kirjallisen viestinnän edistäminen – onhan kansalaisten arki tulvillaan mitä erilaisimpia asiatekstien käännöksiä. Tämä koskee niin käännöksiä Suomen kotimaisille kielille kuin muille kielille, joilla maassamme yhä useammin viestitään käytännön tilanteissa muun muassa maahanmuuton lisääntymisen seurauksena.

Toisaalta yhä enemmän tekstejä jätetään kääntämättä kansalliskielille (varsinkin englannista), mikä vaarantaa tekstisisällön aidon omaksumisen sekä köyhdyttää suomen ja ruotsin sanavarantoja ja ilmaisukeinoja. Huolta onkin viime aikoina herättänyt muun muassa kotimaisten kielten aseman heikkeneminen tieteen kielinä. Samalla tiedettä kuitenkin popularisoidaan esimerkiksi lehdistössä, jolloin tarvitaan luontevalla, helposti omaksuttavalla suomen ja ruotsin kielellä laadittuja käännöksiä.

Jaosto pyrkii eri yhteyksissä jakamaan tietoutta ammattimaisten kääntäjien käyttämisen eduista monikielisen viestinnän asiantuntijoina ja tuomaan esiin sen, kuinka tavattoman laaja asiatekstikääntämisen kirjo on niin aihepiirien, viestintäkontekstien kuin kieliyhdistelmien suhteen. Tarkoituksena on myös lisätä asiatekstinkääntäjien työn tunnettuutta muiden ammattikuntien keskuudessa, jotta heidän erityisosaaminensa nivoutuisi tiiviimmin kaikkeen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan. Yhtenä keinona ammattikunnan näkyvyyden parantamiseksi on osallistuminen muiden toimialojen messuihin ja tilaisuuksiin, jotta kääntäjäkunta ei umpioituisi omaksi ammatilliseksi saarekkeekseen.

 

2. Asiatekstinkääntäjien työmarkkina-aseman kohentaminen ja täydennyskoulutus

Alalla työskenteleville kääntäjille on voitava taata sellainen ansiotaso sekä sellaiset sopimusehdot ja työskentelyolosuhteet, että kääntäjän työn ammattimainen harjoittaminen on paitsi mahdollinen myös houkutteleva vaihtoehto niin ammatissa jo toimiville kuin sitä harkitseville. 

Jaosto haluaa edistää asiatekstinkääntäjien ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä. Kääntäjien on pysyttävä nykyisten ja tulevien käännösapuneuvojen kehityksen tasalla ja laajennettava osaamistaan uusiin työn tekemisen muotoihin (esim. konekääntäminen, jälkieditointi ja joukkoistaminen). Koska yhä useampi asiatekstinkääntäjä toimii alalla (yksin)yrittäjänä, heidän yrittäjyystaitojensa kohentaminen on tärkeä painopistealue muun muassa käännösten toimitusketjujen rajun globaalistumisen vuoksi.

 

3. Ajankohtaisten hankkeiden seuranta:

Valtionhallinnon käännöspalveluiden seuraavan kilpailutuskierroksen valmistelut käynnistyvät valtion yhteishankintayksikössä Hanselissa keväällä 2019, ja tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2020. Jaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailutuksen mahdollisimman suotuisaan toteutukseen hyödyntämällä aiemmilta kilpailutuskierroksilta saatuja kokemuksia ja ehdottamalla tarvittaessa uusia, toimivampia ratkaisuja.

Seurataan oikeuskääntämistä ja -tulkkausta rikosasioissa koskevan direktiivin 2010/64/EU täytäntöönpanoa erityisesti auktorisoidun kääntämisen näkökulmasta. Auktorisoitujen kääntäjien käyttäminen rikosoikeudenkäynteihin liittyvien asiakirjojen kääntämisessä on avainasemassa kansalaisten oikeusturvan varmistamisessa.

Digitaalisten palvelujen käyttöönoton seuraaminen kielen ja viestinnän näkökulmasta. Myös asiatekstinkääntäjät ovat kieliammattilaisina ratkaisevassa asemassa toimivien mm. julkisten sähköisten palveluiden käytettävyyden varmistamisessa.

 

Yhteistyökumppaneita:

  • Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta
  • Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala
  • Kotus (erit. suomen kielen lautakunta)
  • Sanastokeskus TSK
  • Nordic Editors and Translators (Helsingissä perustettu englannin kielentarkastajien, toimittajien ja kääntäjien yhdistys, NEaT)