Esiintyjät – Föreläsare

Charlotta af Hällström-Reijonen.
Foto: May Wikström
Katri Hautamäki. Foto: Heidi Kangas
Niina Elomaa.
Pia Westerberg. Foto: Susanna Karjalainen
Laila Höglund. Foto: Nils Hidemark
Ellen Strömberg. Foto: Jennifer Granqvist
Eva Laakso. Kuva: Jenni Hämäläinen
Riina Klemettinen. Kuva: Sonja Holopainen
Siv Sandberg. Foto: Robert Seger
Ulla Onkamo. Kuva: Sonja Holopainen
Maria Vidberg. Foto: Sonja Holopainen
Minna Holmberg.
Göran Lahti. Foto: Johan Saarela
Paula Häkämies.
Jenni Kavén. Kuva Maarit Laitinen

CHARLOTTA AF HÄLLSTRÖM-REIJONEN

Charlotta af Hällström-Reijonen har arbetat med språkvård på Institutet för de inhemska språken sedan 1996 och bland annat ägnat sig åt tidskriften Språkbruk och nordiskt sam-arbete. Tillsammans med Mikael Reuter har hon varit redaktör för Finlandssvensk ordbok. Hon disputerade 2012 vid Helsingfors universitet på en avhandling med titeln ”Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag”. Hon har också varit verksam inom Svenska litteratursällskapets forskningsprojekt ”Svenskan i Finland – i dag och i går”, där hon medverkat med ett fl ertal artiklar. Sedan 2018 är hon avdelningsföreståndare för svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken.

KATRI HAUTAMÄKI

Katri Hautamäki är lagstiftningsråd vid Justitieministeriet, där hon arbetat med svenskspråkig laggranskning sedan 2017. Hon är jurist och auktoriserad translator från finska till svenska. Hon är vice ordförande i Statsrådets svenska språknämnd och medlem i den arbetsgrupp som utarbetar den nya upplagan av Svenskt lagspråk i Finland (Slaf). Vid seminariet berättar hon om den nya upplagan av Slaf.

 

 

 

NIINA ELOMAA

Niina Elomaa on terminologisen työn erityisasiantuntija valtioneuvoston kansliasta. Hänen vastuullaan on erityisesti eri hallinnonaloihin liittyvien monikielisten sanastoprojektien ja terminologisen työn koordinointia ja kehittämistä sekä termineuvontaa. Parhaillaan työn keskiössä on englanninkielisten Nato-termien suomen- ja ruotsinkielisten vastineiden kokoaminen monen hallinnon toimijan yhteisessä Nato-terminologiaprojektissa. Elomaa on työskennellyt myös englannin kääntäjänä valtioneuvoston kansliassa ja yksityisellä sektorilla. Filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistolla keskittyi mm. englannin, pohjoismaisten kielten, ranskan sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintoihin.

 

 

 

PIA WESTERBERG

Pia Westerberg är sedan september 2022 svensk terminolog vid statsrådets kansli. Tidigare arbetade hon 30 år på Institutet för de inhemska språken bland annat som språkvårdare, ordboksredaktör på Stora finsk-svenska ordboken och som redaktionssekreterare och chefredaktör för tidskriften Språkbruk. Hon var också sekreterare för Svenska språknämnden i Finland i 15 år. Som terminolog vid statsrådets kansli arbetar Westerberg med olika terminologiska projekt och bistår med termrådgivning. Hon är även ledamot i Hugo Bergroth-sällskapet. Till utbildningen är Westerberg filosofie magister i nordiska språk.

 

 

 

 

LAILA HÖGLUND

Laila Höglund är projektledare och redaktör för lexikonserien Lexin på Språkrådet i Stockholm. Hon ingår också i Språkrådets nyordsgrupp. Höglund har arbetat med utbildning och textgranskning i olika roller inom skolväsendet och förlagsvärlden och har omfattande erfarenhet av redaktionellt arbete och medieproduktion. Tidigare har hon bland annat arbetat som redaktionschef för ett internationellt multimedieföretag och som översättare och språkgranskare för en av de fyra stora globala revisionsfirmorna. På översättarseminariet kommer hon att berätta om de olika principer vi förhåller oss till inom svensk språkvård i Sverige i dag och varför boken Språkrådet rekommenderar kom till.

 

 

 

 

ELLEN STRÖMBERG

Ellen Strömberg har jobbat som författare sedan 2018 och vid sidan av det har hon lett många skrivkurser och jobbat med ordkonst för barn och unga. Strömberg kan också regelbundet höras i Svenska Yles podd Sällskapet. 2022 blev hennes bok ”Vi ska ju bara cykla förbi” nominerad till Finlandiapriset och vann Augustpriset i Sverige i kategorin Bästa barn- och ungdomsbok.

 

 

 

 

 

 

EVA LAAKSO 

Eva Laakso är född och uppvuxen i Haparanda med finska som hemspråk och svenska som bildningsspråk. Innan hon bestämde sig för att tvåspråkigheten kunde bli en karriär hade hon utbildat sig till och arbetat som skomakare och bibliotekarie. Hon har en kandidatexamen i nordiska språk från Tammerfors universitet, där hon även fortsatt sina studier på magisterprogrammet för flerspråkig kommunikation och översättning med inriktning på skönlitterär översättning. Översättningsarbetet har smugit sig på under studiernas gång och översättningsuppdragen har bestått av romaner, noveller och radioteater. Laakso har främst översatt från svenska till finska. 

 

 

 

 

 

RIINA KLEMETTINEN

Riina Klemettinen on suomen kielen maisteri, joka on työskennellyt Kotimaisten kielten keskuksessa vuodesta 2013 alkaen. Hänen päätyönään Kotuksessa on Kielitoimiston sanakirjan toimittaminen, johon kuuluu myös uusien sanojen keruu ja sanaston seuranta. Sanakirjatyön lisäksi hänellä on asiantuntemusta kielenhuollosta, terminologiasta ja lääketieteen kielestä. Seminaarissa Klemettinen puhuu uudissanoista ja siitä, miten ajan ilmiöt näkyvät sanastossamme. 

 

 

 

 

 

 

SIV SANDBERG

Siv Sandberg är förvaltningsexpert och universitetslärare verksam vid Åbo Akademi. Hon har över 25 års erfarenhet av undervisning, forskning och expertuppdrag i frågor som rör den kommunala och regionala förvaltningen i Norden. Sandberg har ett särskilt intresse för kunskapsförmedling till den breda allmänheten och har bland annat verkat som kolumnist i flera tidningar och valkommentator för Yle och Ålands radio & tv. År 2023 mottog hon Svenska Folkskolans vänners folkbildningspris.

 

 

 

 

 

 

ULLA ONKAMO

Filosofi an maisteri Ulla Onkamo työskentelee Kotimaisten kielten keskuksessa suomen kielen nimistönhuollon vastuuhenkilönä. Nimistönhuoltajat antavat ohjeita ja suosituksia koti- ja ulkomaisten erisnimien oikeinkirjoituksesta ja käytöstä. Lisäksi he auttavat suunnittelemaan toimivia paikannimiä ja viranomaisten nimiä. Onkamo on erikoistunut etenkin hallinnon organisaatioiden, palveluiden ja hankkeiden nimiin. Hän on projektipäällikkö Hyvän nimistön opas -hankkeessa, jossa laaditaan kaksikielinen julkaisu tueksi niille, jotka suunnittelevat julkishallinnon nimiä tai päättävät niistä. Lisäksi hän osallistuu muun muassa YK:n kansainvälisen paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) työhön.

 

 

 

MARIA VIDBERG

Maria Vidberg är namnvårdare vid Institutet för de inhemska språken. I sitt arbete ger hon råd och rekommendationer i olika typer av namnfrågor främst till myndigheter, journalister och översättare. Frågorna kan gälla ortnamn, personnamn, namn på mynnamn och administrativa enheter. Som namnvårdare vid Språkinstitutet är hon medlem i Namnvårdsgruppen i Sverige och i Helsingfors stads namnkommitté. Dessutom är hon ersättare i Justitieministeriets nämnd för namnärenden. Namnvården är just nu aktuell med den tvåspråkiga publikationen Namnplaneringsguiden som riktar sig till anställda inom den offentliga sektorn.

 

 

 

MINNA HOLMBERG

Minna Holmberg är språklig handläggare på EU-kommissionens representation i Finland. Hon är utsänd till representationen från sin vanliga arbetsplats – som översättare på EU-kommissionens svenska språkavdelning i Luxemburg – för fem år. Som språklig handläggare har hon många strängar på sin lyra. Bland annat översätter, skriver och redigerar hon olika typer av kommunikativa texter för representationens del samt föreläser och anordnar olika språk- och översättningsrelaterade evenemang. Holmberg har alltid älskat språk och ser fram emot att få testa deltagarnas kunskaper om flerspråkigheten inom EU! Hon studerade tyska som huvudämne och engelska som biämne vid Åbo Akademi i början av 2000-talet och har sedan dess utbildat sig till och arbetat som både språklärare i finländska gymnasier och konferenstolk för EU:s institutioner. Sedan 2016 är hon fast anställd som översättare vid EU-kommissionens generaldirektorat för översättning.

 

 

GÖRAN LAHTI

Göran Lahti tjänstgör sedan hösten 2022 som verksamhetsledare vid Nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå. Institutet för språk och folkminnen (Isof) fick år 2022 i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken fi nska, jiddisch, meänkieli och romska. De nationella språkcentrumen ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige. Tidigare har Lahti arbetat som rektor i Pajala kommun, chief editor vid Akelius language courses/Akelius residential property, kommunikationsansvarig i Övertorneå kommun, journalist och lokalredaktör vid Norrbottens-Kuriren och som fotograf, tekniker och reporter vid TV 4 Norrbotten. Lahti kommer att tala om Språkcentrum meänkielis uppdrag och verksamhet samt utmaningarna med att rädda ett hotat språk.

 

 

 

PAULA HÄKÄMIES

Paula Häkämies toimii sosiaalisen median erityisasiantuntijana Espoon kaupungin konsernihallinnon viestinnässä, jossa hän vastaa kaupunkitasoisen someviestinnän kehittämisestä ja sisällöntuotannosta. Hän on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta, jossa hän opiskeli viestintää, poliittista historiaa ja taloustiedettä. Espoo on kaksikielinen kaupunki, jossa kuntalaisia ja sidosryhmiin kuuluvia palvellaan suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä. Seminaarissa Häkämies kertoo, miten Espoolla some-viestintää tehdään monikielisestä. 

 

 

 

 

 

JENNI KAVÉN

Jenni Kavén on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) toiminnanjohtaja, jonka työtehtäviin kuuluvat kääntäjien ja tulkkien edunvalvonta ja työskentelyolosuhteiden edistäminen monin tavoin. Hän on työskennellyt SKTL:ssä vuodesta 2013 lähtien, mm. suomalais-ruotsalaisen kääntäjäseminaarin järjestelytyöryhmän jäsenenä 2014–2021 ja elokuusta 2022 lähtien vakinaisena toiminnanjohtajana. Kavén on koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, pääaineenaan viron kieli ja kulttuuri, sivuaineenaan germaaninen filologia (kääntäjälinja) ja monikielinen ammattiviestintä (nyk. käännöstiede). Hän on myös auktorisoitu kääntäjä viron kielestä suomen kieleen.