Yrkesetiska regler – Eettiset säännöt ruotsiksi

Bindande för medlemmar i FÖTF 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. (nedan FÖTF) har på sitt möte 25.11.2017  godkänt dessa yrkesetiska regler, vilka föreningens medlemmar ska följa i sin översättnings- och tolkningsverksamhet. Då en medlem ansluter sig till föreningen förbinder sig medlemmen att följa reglerna under hela sitt medlemskap. Reglerna binder också personer som redan är medlemmar i FÖTF när reglerna träder i kraft.

Genom reglerna utstakas en allmän god yrkesetisk praxis för översättare och tolkar, vilken FÖTF vill upprätthålla och främja. Genom reglerna eftersträvas större kollegialitet bland medlemmarna i FÖTF och syftet är att stärka medlemmarnas, föreningens och de representerade branschernas uppskattning och inflytande i arbetslivet och som kulturella aktörer, i samarbetsorganisationer och i samhället överlag.

 

1. Allmänna yrkesetiska regler


FÖTF:s medlemmar ska när de utövar sitt yrke som översättare och tolkar värna om de yrkesvärderingar som föreningen representerar så att det allmänna förtroendet och uppskattningen för dem bibehålls och ökar.

FÖTF:s medlemmar ska respektera och främja föreningens mål att vara en välfungerande organisation som bygger på samarbete och gemensamma värden.

En medlem får inte agera på ett sätt som skadar FÖTF:s eller dess medlemmars intresse och anseende.

FÖTF:s medlemmar ska följa dessa etiska regler i all sin yrkesverksamhet. Även i situationer som reglerna inte direkt omfattar, ska medlemmarna företräda de branscher som FÖTF representerar hederligt, professionellt och enligt de yrkesetiska reglerna.

 

2. Yrkesfärdighet


FÖTF:s medlemmar ska aktivt upprätthålla och mångsidigt utveckla sina yrkesfärdigheter och sina kunskaper i arbetsspråken samt följa utvecklingen inom de branscher som är betydelsefulla med tanke på utövandet av yrket.


Då FÖTF:s medlemmar köper eller förmedlar tjänster från andra tillhandahållare av språktjänster ska medlemmarna förutsätta att dessa har den kunskap som behövs för de aktuella uppgifterna och att deras verksamhet inte står i strid med dessa regler.

 

3. Professionell verksamhet
 

Innan en medlem i FÖTF förbinder sig att ta emot ett uppdrag, bör medlemmen ha tillräckliga uppgifter för att bedöma hur krävande uppdraget är och eventuellt jäv. Medlemmar ska inte ta emot uppdrag, i fråga om vilka de kan anses vara jäviga, eller om omständigheterna är sådana att de inte kan sköta uppdraget professionellt.

FÖTF:s medlemmar ska inte gå med på att ta emot uppdrag, för vilka villkoren eller innehållet står i strid med föreningens stadgar eller etiska regler, och de ska inte heller erbjuda sina samarbetsparter eller kunder sådana villkor som inte är förenliga med dessa regler.

FÖTF:s medlemmar ska försäkra sig om att samarbetspartners, som de nämner t.ex. i samband med en offert eller i annan marknadsföring, har gett sitt samtycke till att deras namn används.

FÖTF:s medlemmar ska utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om det uppkommer hinder för att fylla avtalade leveransvillkor.

 

4. Sekretess och skyddande av kundens uppgifter

 

FÖTF:s medlemmar ska iaktta tystnadsplikt och sekretesskyldigheterna inom sin bransch både under uppdraget och efter att uppdraget slutförts. Om en medlem senare vill använda uppdrag som referens, ska medlemmen avtala om det med uppdragsgivaren.

FÖTF:s medlemmar får inte använda sekretessbelagd information som de fått tillgång till genom sitt arbete för egen nytta, såvida informationen inte i övrigt finns offentligt tillgänglig. Material i anslutning till ett uppdrag får användas endast för det ändamål som fastställs i uppdraget.

FÖTF:s medlemmar ska se till att de har ändamålsenlig informationssäkerhet, så att utomstående inte kommer åt sekretessbelagd information. Medlemmarna får inte heller överföra uppdraget på någon annan utan kundens samtycke, om kunden har förutsatt att medlemmen sköter uppdraget personligen.

 

5. Påföljder för den som bryter mot reglerna


FÖTF:s medlemmar eller en tredje part kan göra en anmälan om brott mot dessa yrkesetiska regler till FÖTF:s styrelse. FÖTF:s styrelse beslutar om att antingen ge en anmärkning eller att utesluta en medlem ur föreningen enligt 7 § i föreningens stadgar.

 

6. Ändring av reglerna


Dessa yrkesetiska regler är bindande för FÖTF:s medlemmar och kan ändras genom beslut av föreningens möte.