Eettiset säännöt

SKTL:n jäseniä sitovat ammattieettiset säännöt

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. (jäljempänä SKTL) on hyväksynyt yhdistyksen kokouksessa 25.11.2017 nämä ammattieettiset säännöt, jota yhdistyksen jäsenten on noudatettava käännös- ja tulkkaustoiminnassaan. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan sääntöjä koko jäsenyytensä ajan. Säännöt sitovat myös niitä henkilöitä, jotka jo ovat SKTL:n jäseniä sääntöjen tullessa voimaan.

Säännöillä linjataan kääntäjien ja tulkkien yleiset hyvät ammattieettiset käytännöt, joita SKTL haluaa ylläpitää ja edistää. Säännöillä pyritään lujittamaan SKTL:n jäsenten keskinäistä kollegiaalisuutta sekä vahvistamaan jäsenten, yhdistyksen ja sen edustamien alojen arvostusta ja vaikutusvaltaa työelämässä ja kulttuuritoimijoina, yhteistyöjärjestöissä ja yhteiskunnassa yleisesti.

 

1.  Yleiset ammattieettiset säännöt

SKTL:n jäsenen tulee käännös- ja tulkkausalan ammattia ja liiketoimintaa harjoittaessaan vaalia yhdistyksen edustamien ammattien arvoja siten, että yleinen luottamus ja arvostus niitä kohtaan säilyy ja kasvaa.

SKTL:n jäsenen tulee kunnioittaa ja edistää yhdistyksen tavoitetta olla hyvin toimiva, yhteistyölle ja yhteisille arvoille perustuva organisaatio.

Jäsen ei saa toimia tavalla, joka haittaa SKTL:n tai sen jäsenten etua ja mainetta.

SKTL:n jäsenen on noudatettava näitä eettistä sääntöjä kaikessa ammattitoiminnassaan. Myös tilanteissa, joita säännöt eivät suoraan koske, jäsenen on toimittava SKTL:n edustamien alojen edustajana kunniallisesti, ammattimaisesti ja ammattieettisten sääntöjen periaatteiden mukaisesti.

 

2.  Ammattitaito

SKTL:n jäsenen tulee aktiivisesti ylläpitää ja kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan ja työkieltensä osaamista sekä seurata oman ammattinsa harjoittamisen kannalta merkityksellisten alojen kehitystä.

Ostaessaan tai välittäessään palveluita muilta kielipalveluiden tarjoajilta SKTL:n jäsenen tulee edellyttää, että näillä on kulloiseenkin tehtävään tarvittava osaaminen ja ettei näiden toiminta ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

 

3.  Ammattimainen toiminta

Ennen kuin SKTL:n jäsen sitoutuu vastaanottamaan toimeksiannon, hänellä tulee olla riittävät tiedot toimeksiannon vaativuuden ja oman esteellisyytensä arvioimiseksi. Hänen ei tule ottaa vastaan toimeksiantoa, jossa häntä voidaan pitää esteellisenä, tai jos olosuhteet ovat sellaiset, ettei hän pysty hoitamaan sitä ammattimaisesti.

SKTL:n jäsenen ei tule suostua toimeksiantoihin, joiden ehdot tai sisältö ovat ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen tai eettisten sääntöjen kanssa eikä hänen myöskään pidä tarjota yhteistyökumppaneilleen tai asiakkailleen ehtoja, jotka eivät ole sovitettavissa yhteen näiden sääntöjen kanssa.

SKTL:n jäsenen tulee varmistua siitä, että yhteistyökumppani, jonka nimen hän ilmoittaa esimerkiksi tarjousta tehdessään tai muussa markkinoinnissaan, on antanut suostumuksensa nimensä käyttöön.

SKTL:n jäsenen on viipymättä ilmoitettava toimeksiantajalle, mikäli ilmenee jotakin sellaista, mikä estää häntä täyttämästä sovittuja toimitusehtoja.

 

4.  Salassapito ja asiakkaan tietojen suojaaminen

 

SKTL:n jäsenen tulee noudattaa oman toimialansa vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta niin toimeksiannon aikana kuin sen päätyttyäkin. Mikäli hän haluaa käyttää toimeksiantoa myöhemmin referenssinä, asiasta on sovittava toimeksiantajan kanssa.

SKTL:n jäsen ei saa käyttää omaksi edukseen työnsä kautta tietoonsa saamaansa salassa pidettävää tietoa, ellei tieto ole muutoin julkisesti saatavilla. Hän saa käyttää toimeksiantoon liittyvää aineistoa ainoastaan toimeksiannon määrittelemään tarkoitukseen.

SKTL:n jäsenen tulee huolehtia asianmukaisesta tietoturvasta niin, ettei sivullisilla ole pääsyä salassa pidettävään aineistoon. Hän ei myöskään saa siirtää toimeksiantoa toiselle ilman asiakkaan suostumusta, jos asiakas on edellyttänyt jäsenen hoitavan toimeksiannon henkilökohtaisesti.

 

5.  Sääntöjen rikkomisen seuraamukset

SKTL:n jäsen tai kolmas osapuoli voi tehdä näiden ammattieettisten sääntöjen rikkomisesta ilmoituksen SKTL:n hallitukselle. SKTL:n hallitus päättää joko huomautuksen antamisesta tai jäsenen erottamisesta yhdistyksen sääntöjen 7 §:n nojalla.

 

6.  Sääntöjen muuttaminen

SKTL:n jäseniä sitovia ammattieettisiä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.