Stadgar – Säännöt ruotsiksi

22.10.2010

Föreningens namn, hemort och språk

§ 1
Föreningens namn är Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. Föreningen grundades den 14 februari 1955 och dess hemort är Helsingfors. Föreningens språk är finska och svenska, registrerings- och protokollspråket är finska.


Föreningens syfte

§ 2
Föreningen är ideell och dess syfte är att
- stärka översättarnas och tolkarnas yrkesidentitet, yrkesskicklighet och yrkesetik
- främja de allmänna och gemensamma yrkesmässiga arbetsförutsättningarna för personer som verkar i översättnings- och tolkningsbranschen
- främja översättning och tolkning som en del av kulturen i Finland
- främja utbildningen av översättare och tolkar
- främja det nationella och det internationella samarbetet mellan översättare och tolkar
- främja beaktandet och tillämpningen av den rekommendation gällande översättare och tolkar samt översättning och tolkning som godkändes av Förenta Nationernas organisation för utbildning och kultur, Unesco, i Nairobi 1976. 

§ 3
Föreningen fullgör sitt syfte genom att den
- representerar yrkeskåren bestående av översättare och tolkar samt av lärare, forskare och studerande i branschen
- tar ställning i frågor som berör översättares och tolkars upphovsrätt och informerar om dessa
- upprätthåller kontakt med myndigheter, kulturorganisationer, näringslivet och dess organisationer
- tar ställning till lagstiftningsprojekt som berör branschen
- deltar i utvecklingen av utbildningen i branschen
- ansvarar för relationer till nationella och internationella översättar- och tolkorganisationer
- ger råd i frågor som berör översättning och tolkning
- utövar informations- och publikationsverksamhet samt
- anordnar möten, rådgivning och utbildning.

Föreningens syfte är inte att inbringa vinst eller andra omedelbara ekonomiska fördelar för medlemmarna. Till stöd för verksamheten kan föreningen emellertid ta emot donationer och legat samt äga lösöre och fast egendom som är nödvändig för verksamheten.

Föreningens medlemmar


§4
Till ordinarie medlem i föreningen godkänner styrelsen efter skriftlig ansökan en översättare, tolk eller lärare eller forskare i branschen som uppfyller medlemsvillkoren. Föreningens styrelse kan enligt skriftlig ansökan godkänna en studerande på översättningens och tolkningens område som studentmedlem, och en person som kan visa prov på sin verksamhet på översättningens och tolkningens område som kandiderande medlem. En kandiderande medlems medlemskap är i kraft i högst två år och den kandiderande medlemmen måste under denna tid ansöka om ordinarie medlemskap. Om den kandiderande medlemmen inte godkänns som ordinarie medlem i föreningen måste den kandiderande medlemmen utträda ur föreningen. Enligt ansökan kan föreningens styrelse som passiv medlem godkänna en registrerad förening eller annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga, och som understödande medlem en person eller sammanslutning med rättshandlingsförmåga som verkar för yrkeskårens bästa.

Förslag om kallelse till hedersmedlem framläggs av styrelsen, och beslut om hedersmedlemskap fattas av ordinarie möte.

§ 5
Rösträtt har föreningens ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Kandiderande medlemmar, studentmedlemmar samt understödande och passiva medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid mötena.

§ 6
Föreningens medlemmar är skyldiga att betala medlemsavgift. Medlemsavgiften kan variera i storlek för olika typer av medlemmar. Anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs av höstmötet.

Om en medlem ansluter sig till föreningen under pågående kalenderår betalas medlemsavgiften enligt antalet hela månader medlemskapet gäller. Medlemsavgift betalas från och med ingången av kalendermånaden efter att medlemmen har anslutit sig till föreningen. Om en medlem utträder ur föreningen under pågående kalenderår återbetalas inte redan betald medlemsavgift.

Av tungt vägande skäl såsom arbetslöshet, sjukdom eller motsvarande orsak kan styrelsen efter skriftlig ansökan och enligt övervägande bevilja en medlem befrielse från medlemsavgift för en viss tid. Styrelsen kan på grund av en medlems ålder eller pensionering permanent befria en långvarig medlem från medlemsavgift.

§ 7
Medlemmar har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller styrelsens ordförande om detta. En medlem kan också utträda ur föreningen genom att meddela om detta på föreningens möte så att meddelandet protokollförs.

Styrelsen kan ur föreningen utesluta en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift. Styrelsen kan också ur föreningen utesluta en medlem som genom sitt agerande inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen eller yrkeskårens verksamhet, eller som agerar i strid med yrkesetiken i branschen. En medlem som uteslutits ur föreningen har rätt att på föreningens nästa möte få ärendet prövat, förutsatt att medlemmen framför en fordran inom loppet av en månad efter att styrelsen har meddelat medlemmen om beslutet om uteslutning. Ärendet ska behandlas på föreningens följande möte i vars möteskallelse man hinner inkludera ärendet. Det som nämns ovan i detta stycke gäller inte medlemmar som uteslutits på grund av obetalda medlemsavgifter.

 

Beslutsfattande
 

Föreningens stadgeenliga möten


§ 8
Föreningen har årligen två ordinarie möten, vårmötet och höstmötet.

Beslutanderätt i föreningen utövas av de medlemmar som enligt § 5 har rösträtt vid föreningens möte och som har uppfyllt föregående års betalningsskyldighet.

Vid föreningens möte kan en röstberättigad medlem med fullmakt utöva högst två frånvarande röstberättigade medlemmars rösträtt.

Kallelse till ordinarie möten ska utgå antingen i föreningens medlemstidning eller till alla föreningens medlemmar per post eller e-post till den adress som medlemmarna har meddelat föreningen, senast 14 dagar före mötet. Ett ordinarie möte är beslutfört då det har sammankallats enligt stadgarna.

Omröstningar är öppna såvida inte sluten omröstning yrkas.

Som mötets beslut gäller den mening som vid omröstningen har fått mer än hälften av rösterna, om inte annat följer av föreningslagen. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val dock lotten.

Om en av föreningens medlemmar vill ta upp en fråga till behandling på föreningens stadgeenliga möte ska medlemmen i fråga skriftligen meddela styrelsen detta senast 45 dagar före mötet. Ett undantag utgör de ärenden som nämns i § 7.

Ärenden som ska behandlas på föreningens vårmöte


§ 9
Vårmötet ska hållas före utgången av mars. Mötet väljer ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet som beslutar i följande ärenden:
- mötets lagenlighet och beslutsförhet
- årsberättelse, bokslut och revisorns utlåtande
- beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- grundande och upplösning av sektioner och lokalavdelningar
- övriga av styrelsen framställda, i möteskallelsen nämnda ärenden,
- övriga av föreningens medlemmar till styrelsen framställda, i möteskallelsen nämnda ärenden.

Ärenden som ska behandlas på föreningens höstmöte


§ 10
Höstmötet ska hållas i september-november. Mötet väljer ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet som beslutar i följande ärenden:
- mötets lagenlighet och beslutsförhet
- val av styrelsemedlemmar i stället för de som står i tur att avgå
- val av en revisor och en revisorssuppleant
- medlemsavgiftens storlek för de olika medlemstyperna och anslutningsavgiften
- arvoden och kostnadsersättningar för ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmarna
- följande års verksamhetsplan
- följande års budget
- övriga av styrelsen framställda, i möteskallelsen nämnda ärenden
- övriga av föreningens medlemmar till styrelsen framställda, i möteskallelsen nämnda ärenden.

§ 11
Föreningens extraordinarie möte sammankallas då föreningens möte besluter så eller styrelsen anser detta nödvändigt, eller då minst 3+ medlemmar eller minst 1/10 av de röstberättigade medlemmana skriftligen hos styrelsen yrkar på detta för behandling av ett särskilt angivet ärende. Beträffande beslutsförhet, beslutsfattande samt mötestid och möteskallelse gäller samma bestämmelser som vid ett ordinarie möte.

Föreningens förvaltning

§ 12
Föreningens ärenden handläggs av styrelsen som väljs på höstmötet bland föreningens ordinarie medlemmar. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst 10 och högst 12 övriga medlemmar. Till medlemmar i styrelsen ska såvitt möjligt väljas en representant för varje sektion och lokalavdelning och minst en svenskspråkig medlem. Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år. Hälften av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Vid mötet förs protokoll.

På styrelsemöten avgörs ärenden med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst.

Styrelsen är beslutför då hälften av dess medlemmar är närvarande inklusive ordföranden eller vice ordföranden.

Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:
- bereda ärenden som ska behandlas på föreningens möte samt sammankalla mötet
- verkställa beslut fattade av föreningens möte
- ansvara för föreningens ekonomi
- godkänna och utesluta medlemmar i föreningen
- anställa de funktionärer styrelsen anser behövs samt övervaka deras verksamhet

Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott med högst 4 medlemmar. Arbetsutskottet ska bland annat
- bereda styrelsens möten
- verkställa styrelsens beslut
- konsultera sektionerna och lokalavdelningarna i ärenden som berör dem
- tillsammans med styrelsen övervaka föreningens funktionärer och deras verksamhet

För bedrivandet av föreningens praktiska verksamhet kan styrelsen utse kommittéer som är underställda styrelsen.

§ 13
Operativt består föreningen av sektioner som är underställda styrelsen. För sektionens verksamhet ansvarar dess ordförande och en kommitté som sektionen väljer inom sig. Mandatperioden för sektionens ordförande är två år.

Sektionen
- ansvarar för föreningens yrkesinriktade verksamhet inom den aktuella sektorn
- utarbetar och verkställer årligen en verksamhetsplan
- utser sina kandidater till föreningens ordförande, vice ordförande och andra styrelsemedlemmar samt
- framställer förslag till styrelsen om godkännande av medlemskandidater och andra ärenden som styrelsen förutsätter

§ 14
Föreningen kan ha icke-registrerade lokalavdelningar. För lokalavdelningens verksamhet ansvarar dess ordförande och en kommitté som lokalavdelningen väljer inom sig. Mandatperioden för lokalavdelnings ordförande är två år.

Lokalavdelningen fungerar som ett regionalt samarbetsorgan för föreningens medlemmar, främjar föreningens syfte i regionen och utser kandidater till föreningens styrelse.

§ 15
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna och verksamhetsberättelsen ska tillställas revisorn före utgången av februari efter räkenskaps- och verksamhetsperiodens slut.

Rätt att teckna föreningens namn

§ 16
Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller vice ordförande, båda ensamma, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan besluta att föreningens funktionär ensam tecknar föreningens namn.

Stadgeändring

§ 17
Ändring av föreningens stadgar förutsätter att en röstberättigad majoritet vid föreningens möte godkänner de föreslagna ändringarna vid två på varandra följande föreningsmöten, som hålls med minst en månads mellanrum.

Upplösning av föreningen

§ 18
Om föreningen upplöses, ska dess tillgångar överlåtas till ändamål som främjar föreningens syften på ett sätt som närmare fastställs av det möte som beslutar om upplösningen.

Stadgarnas ikraftträdelse

§ 19
Stadgarna träder i kraft så fort de har registrerats i föreningsregistret. Denna stadgeändring kränker inte redan erhållna medlemsrättigheter.

§20
I övrigt tillämpas gällande föreningslag.