Jäsenehdot

Uudet jäsenehdot, voimassa 1.2.2020 alkaen.

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä jäsenehdot täyttävä ammattimaisesti toimiva kääntäjä, tulkki, alan opettaja tai tutkija. Lisäksi alan opiskelija voi hakea jäsenyyttä ja yritys tai muu yhteisö voi hakea ulko- tai kannatusjäsenyyttä. Liiton yksilöjäsenet kuuluvat yhteen tai useampaan liiton jaostoista.

Kuka voidaan hyväksyä jäseneksi?

Liiton hallitus voi hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jäsenehdot täyttävän kääntäjän, tulkin, alan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tai muutoin ammattikunnan tarkoitusperiä edistävän henkilön, yrityksen tai yhteisön.

Kullakin jaostolla on omat jäsenyyskriteerinsä. Kriteerien täyttämisen lisäksi hakijan on sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja eettisiä sääntöjä sekä osoitettava aitoa halua sitoutua alan hyvien käytäntöjen mukaan toimimiseen ja niiden edelleen kehittämiseen. 

 


I jaosto (kirjallisuuden kääntäjät)

Jäseneksi voidaan hyväksyä kirjallisuuden kääntäjä, joka on tehnyt kaksi julkistettua tekijänoikeudellisen teoksen käännöstä tai vastaavan määrän kirjallisuuden käännöksiä muuten julkaistuna. Käännökset on pyydettäessä toimitettava nähtäväksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon.

II jaosto (asiatekstinkääntäjät)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut virallisen tai auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja toimii ammattimaisena kääntäjänä

tai

 • on suorittanut yliopiston kääntäjänkoulutusyksikön tai kieli-instituutin loppututkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen kääntäjä- tai tulkkitutkinnon

tai

 • on suorittanut korkeakoulutason loppututkinnon kielissä tai filologiassa ja toimii ammattimaisena kääntäjänä

tai

 • on muuten toiminut ammattimaisesti käännösalalla vähintään noin vuoden tai tehnyt vastaavan määrän asiatekstikäännöksiä.

 

III jaosto (av-kääntäjät)

Mikään tutkinto ei sinällään oikeuta pääsemään suoraan jäseneksi. Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut yliopiston kääntäjänkoulutusyksikön tai kieli-instituutin loppututkinnon ja on toiminut ammattimaisesti av-käännösalalla vähintään puoli vuotta

tai

 • on muuten toiminut ammattimaisesti av-käännösalalla noin vuoden tai tehnyt vastaavan määrän av-käännöksiä.

 

IV jaosto (tulkit)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut Suomessa tulkki/kääntäjänkoulutusyksikön tutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, oikeustulkin erikoisammattitutkinnon, oikeustulkin erikoistumiskoulutuksen tai asioimistulkin ammattitutkinnon ja toimii ammattimaisena tulkkina

tai

 • on suorittanut ulkomailla tulkki/kääntäjänkoulutusyksikön korkeakoulututkinnon, auktorisoidun tulkin tutkinnon tai muun vastaavan tulkkitutkinnon ja toimii ammattimaisena tulkkina

tai

 • on suorittanut Suomessa tai ulkomailla yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon kielissä tai filologiassa ja toimii ammattimaisena tulkkina. Hakijalta edellytetään, että hän osoittaa osallistuneensa tulkkausalan koulutuksiin, ellei tulkkausalan opintoja ole sisältynyt hänen yliopistossa tai korkeakoulussa suorittamaansa tutkintoon.

Erityisistä syistä jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on

a) suorittanut toisen asteen koulutuksen Suomessa tai

b) sitä vastaavan koulutuksen ulkomailla ja voi todistaa omaavansa vähintään yleisen kielitutkinnon ylempää tasoa vastaavan kielitaidon toisessa työkielessään ja vähintään keskitasoa vastaavan kielitaidon toisessa työkielessään,

ja

joka on toiminut tulkin tehtävissä vähintään kolmen vuoden työmäärää vastaavan ajan ja jatkaa toimintaa tulkkina.

Hakijan on lisäksi osoitettava osallistuneensa tulkkausalan koulutuksiin.

Erityiseksi syyksi voidaan esimerkiksi katsoa se, että missään oppilaitoksessa Suomessa ei järjestetä mitään tulkin tutkintoa tulkin työkielessä.

 

V jaosto (opettajat ja tutkijat)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka täyttää vähintään yhdessä seuraavista kolmesta kohdasta määritellyt kriteerit.

1. Hakija on suorittanut kääntämisen tai tulkkauksen alalta vähintään maisterintutkinnon, ja hänellä on kokemusta kääntämisen tai tulkkauksen opettamisesta tai tutkimuksesta. Kokemuksella tarkoitetaan tässä, että 

​a) hakija on toiminut päävastuuopettajana vähintään yhdellä kääntäjänkoulutusyksikön tai ammattikorkeakoulun kääntämisen tai tulkkauksen kurssilla 

tai 

b) hakija on hyväksytty jatko-opiskelijaksi ja hänen väitöskirjansa aihe liittyy käännöstieteeseen.

2. Hakija on suorittanut maisterintutkinnon muulta alalta, minkä lisäksi hänet on hyväksytty jatko-opiskelijaksi ja hänen väitöskirjansa aihe liittyy käännöstieteeseen.  

3. Hakija on suorittanut maisterintutkinnon muulta alalta ja toiminut vähintään yhden vuoden kääntämisen tai tulkkauksen opettajana.

Jos jaoston jäsen laatii väitöskirjaansa apurahalla tai työn ohella ilman rahoitusta, hänen jäsenmaksunsa on 1.1.2021 alkaen muiden jaostojen opiskelijajäsenmaksun suuruinen. Alennuksen saamiseksi jäsenen on otettava yhteyttä liiton toimistoon.

 

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka opiskelee

 • kääntämisen, kääntämisen ja tulkkauksen, filologian, kielen ja kulttuurin tai vastaavaa oppiainetta (yliopistot)

tai

 • puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmassa (ammattikorkeakoulut)

tai

 • asioimistulkin ammattitutkintoon taikka oikeustulkin erikoisammattitutkintoon.

Opiskelijajäsenyys päättyy loppututkinnon suorittamisvuoden lopussa, jolloin opiskelija voi hakea liiton varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenen tiedot eivät näy liiton julkisessa kääntäjä- ja tulkkihaussa.

Koejäsenet

Koejäseneksi hallitus voi poikkeustapauksissa hyväksyä henkilön,

 • joka ei täysin täytä varsinaisen jäsenyyden kriteerejä

mutta

 • jolla on esittää näyttöä toiminnastaan kääntämisen ja tulkkauksen alalla

ja

 • jota jokin jaostoista on puoltanut.

 

Koejäseneksi hyväksytty henkilö voi hakea varsinaista jäsenyyttä, kun jaoston jäsenyyskriteerit täyttyvät, esim. työkokemuksen osalta. Koejäsenyys myönnetään määräajaksi (enintään 2 vuotta). Koejäsenen tiedot eivät näy liiton julkisessa kääntäjä- ja tulkkihaussa.

Jos koejäsen ei määräajan päättymiseen mennessä hae liiton varsinaista jäsenyyttä, koejäsenyys päättyy automaattisesti 2 vuoden jälkeen hakijan koejäseneksi hyväksymisestä.

 

Ulkojäsenet

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kääntämisen ja tulkkauksen alalla toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka on sitoutunut noudattamaan liiton ohjeita ja suosituksia sekä alan hyviä käytäntöjä. Ulkojäsen voi saada näkyvyyttä jokaisen vuoden Kääntäjä-lehdessä, kun kyseisen vuoden jäsenmaksu on maksettu. Ulkojäsen ei voi saada yksilöjäsenille tarkoitettuja jäsenetuja. Ulkojäsen voi kuitenkin saada Kääntäjä-Översättaren-lehden.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai yleishyödyllinen yhteisö, joka haluaa tukea alan kehittämistä. Halutessaan kannatusjäsen voi saada näkyvyyttä Kääntäjä–Översättaren-lehdessä puoleen hintaan kulloinkin voimassa olevista listahinnoista. Kannatusjäsen ei voi saada yksilöjäsenille tarkoitettuja jäsenetuja, paitsi Kääntäjä-Översättaren-lehden.

Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen ansioitunut pitkäaikaisjäsen. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja kunniajäsenyydestä päättää varsinainen kokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.


Päivitetty 25.1.2021

Lisätietoa hakemuksen liitteistä:

Kirjallisuuden kääntäjät (I jaosto): Suomennettujen teosten luettelo, jos et maininnut teoksia hakemuksessa jo aikaisemmin

Asiatekstinkääntäjät (II jaosto): Tutkintotodistus TAI auktorisoiduilta kääntäjiltä todistus auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta TAI työtodistuksia, jos haet jäsenyyttä vähintään vuoden työkokemuksen perusteella (huomaathan, että työkokemus pitää osoittaa todistuksin tai muin luotettavin selvityksin).

AV-kääntäjät (III jaosto): Tutkintotodistus TAI toimeksiantajien työtodistuksia noin vuoden ajalta, jos haet jäsenyyttä työkokemuksen perusteella. Tutkintotodistuksen lisäksi työkokemus, joka todentaa noin puolen vuoden kokoemuksen av-kääntäjänä.

Tulkit (IV jaosto)

 • –Todistus suorittamastasi käännös- ja tulkkausalan tutkinnosta ja työnantajalta saamasi työtodistus tulkkina toimimisesta TAI
 • –Todistus yliopistossa/korkeakoulussa suorittamastasi kielten/filologian tutkinnosta, joka sisältää tulkkauksen opintoja, ja työnantajalta saamasi työtodistus tulkkina toimimisesta. Jos tutkinto ei sisällä tulkkauksen opintoja, hakemuksen liitteeksi todistuksia osallistumisesta tulkkausalan koulutuksiin. TAI
 • –Todistus toisen asteen koulutuksesta tai vastaavasta ulkomaisesta koulutuksesta JA todistus yleisen kielitutkinnon ylempää tasoa vastaavasta kielitaidosta toisessa työkielessä sekä keskitasoa vastaavasta kielitaidosta toisessa työkielessä SEKÄ työ- tai toimeksiantajilta saatuja todistuksia, joista käy ilmi tulkkauskokemus kolmen vuoden työmäärää vastaavalta ajalta. Tämän lisäksi on todennettava, että hakija jatkaa toimintaansa tulkkina ja että tämä on osallistunut tulkkausalan koulutuksiin.
 • Toimeksiantajien ja/tai työnantajien todistuksista tulee käydä ilmi työkokemuksen kesto ja tulkkaustuntimäärät. Voit liittää hakemukselle myös todistuksia muusta suoritetusta tulkkikoulutuksesta.

 

Opettajat ja tutkijat (V jaosto): Tutkintotodistus + työtodistus kääntämisen ja tulkkauksen opettajana toimimisesta TAI tutkintotodistus ja todistus käännöstieteen jatko-opinnoista TAI työtodistus/-todistukset opetuskokemuksesta käännös- ja/tai tulkkausalalla sekä tutkintotodistus.