Ruta Rannat

Tulkkijaoston toimikunnan ehdokas

 

Miten päädyin ehdolle

Keväällä 2019 hahmottelimme tulkkijaoston toimikunnassa, millaisilla ominaisuuksilla varustetun henkilön haluaisimme liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi, kun ottaa huomioon puheenjohtajan lakisääteiset ja sääntöjemme mukaiset tehtävät. Haarukoimme sopivia ehdokkaita yli jaostorajojen, ja keskustelimme neljän pätevän henkilön kanssa, mutta toiveemme eivät toteutuneet. Olimme jo luovuttamassa, kunnes syksyllä lopulta suostuin itse ehdolle. Toimikunta asetti minut määräaikaan mennessä ehdolle seuraavin sanoin:

Tulkkijaoston toimikunta esittää liiton puheenjohtajaehdokkaaksi tulkkijaoston nykyistä puheenjohtajaa Ruta Rannatia. Hänellä on vankkaa kokemusta käännös- ja tulkkausalalta ja näkemyksiä liiton toiminnan kehittämisestä. Rannatilla on kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta, ja hän on aktiivinen ja perusteellinen. Hänen vahvoja puoliaan ovat objektiivisuus, systemaattisuus ja analyyttisyys sekä kyky ja edellytykset pohtia asioita myös oikeudellisista näkökulmista. Rannat on itsenäinen ajattelija, joka uskaltaa tehdä rohkeitakin aloitteita.

 

Seuraavan puheenjohtajakauden tärkeimmät tehtävät ja SKTL:ssä kehitettävät asiat

SKTL:n jäsenistö on hyvin heterogeeninen. Viiden jaostomme huolet ovat monelta osin yhteneväiset ­- alojen arvostus ja hengissä pysyminen kovenevilla markkinoilla, jäsenistöllemme epäsuotuisat muutokset työn tekemisen muodoissa, kilpailutuksiin sisään rakennettu todellisen laatu- ja hintakilpailun estyminen, joka on jo heikentänyt kääntämisen ja tulkkauksen laatua valtion- ja kuntasektorilla ja saattaa pitkällä aikavälillä heijastua alan koulutuksen kysyntään. Näissä asioissa yhdistyksen tulee kehittää vaikutusmahdollisuuksia muistaen, ettemme ole ammattiyhdistysliike vaan asiantuntijaorganisaatio. Tämä antaa erilaiset, ehkä jopa paremmat, lähtökohdat vaikutustyölle. Vaikuttamistyössä tulee käyttää mahdollisimman laajasti toimikuntia, joissa on alansa paras asiantuntemus. Pidän yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhdistyksen ydintehtävänä.

Vaikuttamistyö vaatii resursseja, eikä sen mahdollinen tuotto välttämättä näy yhdistyksen tulopuolella. Yhdistyksen taloustilanne on tiukka ja jäsenmäärä ollut pienessä laskussa. Jäsentemme ikäjakauma kertoo, että tarvitsemme lisää nuoria pitääksemme jäsenmäärän nykyisellään. Mikäli haluamme pysyä asiantuntijaorganisaationa, jäsenrekrytoinnin tulisi jäsenkriteerien tukemana kohdistua alan koulutuksen saaneisiin niillä aloillamme, joilla koulutusta ja tutkintoja on laajasti saatavilla. Toisaalta toimintamme tulisi houkutella mukaan koulutettuja kääntäjiä ja tulkkeja. Nyt merkittävä määrä heistä on liiton ulkopuolella. Miksi?

Osan toiminnastamme on tuotava meille jäsenmaksutuottojen lisäksi tuloja toimiston ylläpitoon ja vaikuttamistyöhön. Järjestämiämme koulutustapahtumia on pidetty laadukkaina, ja niillä on pystytty kehittämään tulopuolta. Niitä tulisi lisätä, ja siihen työhön olisi saatava entistä enemmän mukaan vapaaehtoisia jäseniämme toimikuntien kautta.

Jäsenistöllemme ja liitosta ulospäin suunnattavassa toiminnassa on onnistuttu hyvin. Liiton sisäisen toiminnan merkittävin kehityskohde on hallitustyöskentelyn tehostaminen ja hallituksen itsenäisen päätöksenteon edellytysten varmistaminen. Hallitustyöskentelystä koituu kustannuksia, joten se ei voi olla vain pelkkä muodollisuus. Näkisin, että hallitus voisi olla nykyistä pienempikin. Pienuus voi kuitenkin olla kohtalokasta, jos hallitus on heikko. Hallituksen jäsenten tulee hallita talousasiat ja tiedostaa juridiset vastuukysymykset. Tiedonsaantia hallituksen päätöksenteon pohjaksi tulee tehostaa. Hallitus tarvitsee yhteiset digityötilat ja yksinkertaisissa kysymyksissä nykyistä kustannustehokkaampia päätöksentekomekanismeja, mm. etäkokouksia, etäosallistumisia ja sähköpostikokouksia.

Riippumatta siitä, mitkä ehdokkaan mielestä ovat kehitettäviä alueita, ne on sovitettava yhteen hallituksen jäsenten ja toimikuntien aktiivien ja sitä kautta yhdistyksen jäsenten näkemysten kanssa. Hallitus on äskettäin aloittanut yhdistyksen toiminnan kehittämistyön – taloustilanne sanelee sen rajat.

 

Jotain minustakin

 • päätoiminen asiatekstien kääntäjä ja oikeustulkki, työkokemusta 25 vuotta
 • auktorisoitu kääntäjä (et-fi, fi-et, et-sv)
 • rekisteröity oikeustulkki
 • FM-tutkintoa vastaava tutkinto Tarton yliopistosta (viron kieli ja kirjallisuus)
 • rikos- ja prosessioikeuden sivuainekokonaisuus Joensuun yliopistossa ja muita oikeustieteellisiä opintoja Helsingin yliopistossa
 • SKTL:n hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • tulkkijaoston puheenjohtaja vuodesta 2018
 • oikeustulkkirekisterilautakunnan jäsen
 • oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen ohjausryhmän jäsen
 • asioimis- ja oikeustulkkauksen tutkintojen arvioija
 • monipuolista kokemusta luottamustoimista ja toimimisesta erilaisissa organisaatioissa
 • harrastuksena liikunta rullaluistelusta lattaritanssiin ja pyöräilystä hiihtoon

Rutan tavoittaa osoitteesta ruta.rannat@sktl.fi.