Tulkit järjestävät työnseisauksen ja osoittavat mieltään 25.11.2021 parempien työehtojen puolesta

12.11.2021

Tulkkien ammattikunta järjestää kolmen minuutin mittaisen valtakunnallisen työnseisauksen torstaina 25.11.2021 klo 10.20–10.23. Samana päivänä tulkit järjestävät Eduskuntatalolla myös mielenilmauksen kello 12–16. 

 

 

Työnseisaus 25.11.2021 klo 10.20–10.23 

 

Maanlaajuisesti järjestettävä työnseisaus kestää kolme minuuttia. Työnseisauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

 

 • - Tulkin rooli on välttämätön viestintätilanteissa, joissa osapuolet kohtaavat ilman yhteistä kieltä. 

 • - Tulkkaustilanteissa tulee käyttää koulutettua ammattilaista. 

 • - Tulkkien työ- ja sopimusehdot käytännössä sanellaan heille.  

 • - Julkishallinto kilpailuttaa tulkkauspalveluita lähes yksinomaan hinnan perusteella. Laadun osuus on mitätön. Tämä on johtanut holtittomaan hinnalla kilpailuun ja hintojen syöksykierteeseen niin, ettei ammattilaisten enää kannata pysyä tai kehittyä työssään. Julkishallinnon on kannettava vastuunsa palveluidensa hankinnassa. 

 

Työnseisauksen aikana tulkit eivät tulkkaa. Tulkkaustilanteen alkaessa on syytä kertoa, että tulkkaus keskeytyy kolmeksi minuutiksi työnseisauksen vuoksi.  

 

Aamupäivällä järjestettävän työnseisauksen aikana työtehtävissä olevat tulkit lopettavat tulkkauksen ja halutessaan lukevat julkilausuman. Tulkit voivat itse valita, ovatko he työnseisauksen ajan hiljaa, vai lukevatko julkilausuman ääneen. 

 

Työnseisaus koskee yksityissektorilla työskenteleviä tulkkeja. Virka- tai työsuhteessa kuntaan, valtioon tai kirkkoon olevat tulkit eivät ole työnseisauksen piirissä. Työnseisauksen ulkopuolelle jää suojelutyö: työnseisaukseen ei osallistuta tilanteissa, joissa on kyse ihmishengestä. 

 

Lisätietoa työnseisauksesta ja ohjeet osallistumiseen yhteistyökumppanimme Kieliasiantuntijat ry:n verkkosivulla

 

 

Mielenilmaus 25.11.2021 klo 12–16 Eduskuntatalolla 

 

Iltapäivällä tulkit osoittavat mieltään tuodakseen esille alan epäkohtia, mm.: 

 

 

 

 

 • - Tulkkien koulutusta ei arvosteta: Vaativissa tulkkaustilanteissa käytetään välillä epäpäteviä tulkkeja, vaikka Suomessa on paljon koulutettuja ammattitulkkeja. 

 • - Tulkkauspalvelua kilpailutetaan hinta edellä. 

 • - Epäreilut kilpailutukset saattavat vaarantaa mm. oikeusturvan, kielelliset oikeudet, lasten oikeudet ja potilasturvan. 

 • - Julkiset tulkkausta tarvitsevat tahot siirtävät vastuun tulkkauksen laadusta palveluntuottajayrityksille. 

 • - Kilpailutusten myötä tulkeille maksetaan asiantuntijapalveluista aivan liian vähän verrattuna tulkkaustyön vaativuuteen. 

 • - Epäreilut kilpailutukset estävät pienempien yritysten osallistumisen hankintoihin ja johtavat kilpailutuksen voittaneiden suurten yritysten harjoittamaan saneluun; tulkeilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa työ- ja sopimusehtoihinsa. 

 • - Tulkit katsovat, että viranomaistulkkauksesta olisi säädettävä lailla paremmin kuin nyt. 

Mielenilmauksen takana on vapaamuotoinen Tulkkilaki Nyt -liike.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto osoittaa tukensa tulkeille 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto tukee tulkkeja heidän pyrkimyksissään kohtuulliseen palkkiotasoon ja oikeudenmukaisiin työ- ja sopimusehtoihin. Tulkkaus on vaativaa asiantuntijapalvelua, joka tulee hankkia ja kilpailuttaa kaikkien osapuolten kannalta kestävästi.  

 

Tulkkaukselle on suuri tarve yhteiskunnassa: asioimistulkkeja tarvitaan julkisella sektorilla muun muassa sosiaali-, terveys- ja mielenterveyspalveluissa, päiväkodeissa, kouluissa, hätätilanteissa ja kotoutumispalveluissa. Tulkkaus on osa tulkkausta tilaavan organisaation palvelujen toteuttamista, ei vain ylimääräinen kulu. Mikäli tulkkaus ei toimi, myöskään organisaation palvelut eivät saavuta tavoitettaan. Laadukas tulkkaus parantaa kaikkien osapuolten oikeusturvaa ja edistää hyvää hallintoa. Kun tulkkauspalvelut hankitaan laadukkaasti, väärinkäsitysten riski pienenee, asiat etenevät tehokkaasti eikä tarvita (tulkkausongelmista johtuvia) mahdollisia uusintakäsittelyitä, jolloin taloudellisiakin resursseja usein säästyy. 

 

Tulkkauspalveluiden kilpailutuksissa tulee kiinnittää huomiota sekä tulkkien osaamiseen että palveluntarjoajan toimintaan. Tulkkaustoimeksiannoissa tulisi ensisijaisesti käyttää alan koulutuksen saaneita ammattitulkkeja. Jos kieliparissa ei ole koulutuksen saaneita tulkkeja, tulkkien ammattitaito tulee varmistaa muulla tavalla. Ammattitulkkien käyttäminen tulkkaustoimeksiannoissa edistää tulkkauksen laatua ja siten tulkattavan toiminnan päämäärää. Laadukkaalla tulkkauksella varmistetaan asiakkaan oikeusturva, viranomaistyön laatu sekä huolellisuusvelvoitteen täyttyminen. Ammattitulkit tuntevat myös alan ammattietiikan, ja heillä on tarvittava ammatti-, kieli- ja tulkkausosaaminen. Tulkkauksen onnistumiseen tarvitaan muutakin kuin kielitaitoa. 

 

“Tulkkien ansiotaso heikkenee jatkuvasti. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton keväällä 2021 tekemän asioimis- ja oikeustulkkien ansiotasokyselyn mukaan noin puolet vastaajista ei pysty neuvottelemalla vaikuttamaan ansiotasoonsa tai sopimusehtoihinsa. Tämä on huolestuttavaa, eikä kannusta ammattitulkkeja hakeutumaan alalle töihin. Epäreilut ehdot voivat vaikuttaa siihen, että päteviä ammattitulkkeja ei ole saatavilla elintärkeisiin tulkkaustilanteisiin, tulkkauksen laatu kärsii ja kaikkien tulkkauksen osapuolten oikeusturva vaarantuu. Tulkkauksen epäonnistumisella voi joskus olla ihmisten elämään kohtalokkaita vaikutuksia, kun ajatellaan vaikkapa sairaanhoitoa tai oikeudellisia käsittelyitä”, kertoo SKTL:n va. toiminnanjohtaja Jenni Kavén

 

“Muistutamme tulkkeja siitä, että omien tulkkaussopimusten ehdoista ja palkkioista kannattaa pyrkiä neuvottelemaan, vaikka se ei aina helppoa olekaan, ja oma palkkiopyyntö kannattaa perustella. Jos neuvottelu ei tuota tulosta, kannattaa miettiä, voiko työtä ottaa vastaan. Hankinta-asiantuntijoita muistutamme siitä, että ehto ammattitulkkien käytöstä olisi sisällytettävä hankinta-asiakirjoihin. Tulkkien käyttäjiä haluamme muistuttaa siitä, että kannattaa käyttää ammattilaisten palveluja, sillä tulkatun tilanteen laadukas lopputulos on kaikkien osapuolten etu.” 

 

Haluamme muistuttaa tulkkien käyttäjiä ja tulkkauspalvelun tilaajia seuraavista asioista: 

 • - Tulkin ammatti on asiantuntija-ammatti. 

 • - Tulkkausalan kilpailutuksissa tulee painottaa laatua hinnan sijaan. 

 • - Hankinnoissa on ensisijaisesti käytettävä ammattitulkkeja. 

 • - Tulkkausalan työ- ja sopimusehtojen tulee olla reilut mm. peruutusehtojen, matkakulukorvausten ja lisien osalta. 

 • - Asiantuntija-ammateissa toimiville tulkeille on maksettava työstä asianmukainen korvaus. 

 • - Organisaatioiden tulee kiinnittää huomiota tulkkauspalveluiden laatuun erityisesti palveluiden hankinnassa mutta myös tulkkauspalveluiden tilaamisessa ja käyttämisessä.  

 •  

Ketkä ovat ammattitulkkeja? 

Tulkkeja koulutetaan Suomessa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Ammattitulkit ovat yleensä suorittaneet jonkin tulkkauksen alan tutkinnon tai omaksuneet tulkin työssä tarvittavat taidot työkokemuksen myötä ja osoittaneet sen näyttötutkinnolla. Ammattitulkkeja ovat aina myös Opetushallituksen oikeustulkkirekisteriin merkityt oikeustulkit (laki 1590/2015). 

 

Puhuttujen kielten tulkkauksen tutkintoja tai koulutuksia ovat esimerkiksi:

 • - Asioimistulkkauksen ammattikorkeakoulututkinto, 210 op, tutkintonimike: Tulkki (AMK) 

 • - Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus, 40 op 

 • - Asioimistulkkauksen ammattitutkinto 150 op, tutkintonimike: Asioimistulkki 

 • - Oikeustulkin erikoisammattitutkinto, 180 op, tutkintonimike: Oikeustulkki 

 • - Yliopistotutkinto, johon sisältyy tulkkauksen opintoja esimerkiksi sivuaineena tai erikoistumisopintoina 

 • - Yliopiston maisteriohjelma tai maisteriopinnot, suuntauksena oikeustulkkaus 

 • - Muu tulkkauksen tutkinto, esimerkiksi ulkomailla suoritettu, tai erikoisosaaminen, esimerkiksi konferenssitulkkauksen koulutus 

 •