SKTL:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 22.8.2020 klo 14:00
Paikka: Verkossa

Liiton sääntömääräinen kevätkokous 2020

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2020. Sista anmälningsdag är den 15 augusti.

 

Ruotsinkielinen kutsu alempana.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous striimataan Microsoft Teams -sovelluksella lauantaina 22.8.2020 klo 14.00 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tiloista (Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki).

 

Sääntömääräinen kevätkokous

Varsinaisessa kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan allekirjoitus oikeaksi. Vuoden 2019 jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Osallistumisohjeet lähetetään kaikille määräajassa ilmoittautuneille. Digiavustajan käyttö on tarpeen vaatiessa sallittua.

 

Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat. 

Tervetuloa!
 


Esityslista


1.    Kokouksen avaus
2.    Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.    Kokouksen sihteerin valinta
4.    Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
5.    Ääntenlaskijoiden valinta
6.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
8.    Liiton vuosikertomus vuodelta 2019
9.    Liiton tilinpäätös vuodelta 2019
10.    Tilintarkastajan lausunto
11.    Vastuuvapauden myöntäminen
12.    Täytevaali: Vaasan paikallisosaston edustajan valinta hallitukseen
13.    Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen
14.    Ilmoitusasiat
15.    Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Kokousmateriaali

 

 
 
 
   
 
 
 

FÖTF:s ordinarie vårmöte 2020


Finlands översättar- och tolkförbunds vårmöte streamas lördagen den 22.8.2020 kl. 14.00 genom applikationen Microsoft Teams från förbundets lokaler (Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors). 
 

På förbundets ordinarie möte kan en medlem med fullmakt använda högst två frånvarande medlemmars rösträtt. Fullmakten ska vara utställd på en bestämd person och fullmaktsgivarens namnteckning ska vara bestyrkt av två personer. Den som har försummat att betala medlemsavgiften för år 2019 har inte rösträtt och kan inte heller rösta med fullmakt av en annan medlem. Instruktioner för hur man deltar sänds till alla som anmält sig inom utsatt tid. Det är tillåtet att vid behov använda en digital assistent.

 

På mötet behandlas de ärenden som nämns på föredragningslistan.

Välkommen!

 

Föredragningslista


1.    Mötet öppnas
2.    Val av ordförande för mötet
3.    Val av sekreterare för mötet
4.    Val av två protokolljusterare
5.    Val av rösträknare
6.    Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
7.    Fastställande av mötets arbetsordning
8.    Förbundets årsberättelse för 2019
9.    Förbundets bokslut för 2019
10.    Revisionsberättelse
11.    Beslutande om ansvarsfrihet
12.    Fyllnadsval: Val av representant från Vasa lokalavdelning till styrelsen
13.    Kallande av hedersmedlemmar och utdelning av förbundets förtjänsttecken
14.    Anmälningsärenden
15.    Mötet avslutas
 

STYRELSEN

Mötesmaterialet

 

 

Ilmoittautumislomake. Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2020. Lämpimästi tervetuloa!

Jos et pääse paikalle ja haluat antaa toiselle jäsenelle valtakirjasi, toimi näin. Ohje: Tulosta valtakirja, täytä, allekirjoita ja skannaa se. Toimita valtakirja jäsenelle, joka äänestää puolestasi kokouksessa. Tämän jälkeen jäsen liittää skannatun valtakirjan liitetiedostoksi ilmoittautumislomakkeelle ilmoittautuessaan itse kokoukseen.

 

Turvallisuus SKTL:n tapahtumissa

 

Liitteet