KOPIOSTO-apurahat haettavina

1.9.2015

Hakuaika: 1.9.2015 – 16.10.2015 klo 23:59. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi valokopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. Apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 1 000 euroa.

Apurahan myöntäminen edellyttää Kopiosto-valvontavaltakirjan antamista liitolle kääntäjän ominaisuudessa. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi ->Palvelut oikeudenomistajille -> Kopiosto-valtakirja.

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts. 

– kirjallisuutta (sekä kaunokirjallisuutta että varsinkin tieto- ja oppikirjallisuutta),

– artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai

– julkaistua asiatekstiä.

Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin). Erityisesti lehdistölle tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne. Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarviosen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma, kustannusarvio). Jos perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.

Apurahatyypit

Kopiosto-apurahaa voidaan myöntää hanke- tai konferenssiapurahoina. Apuraha on henkilökohtainen.

Hankeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan tai muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen.

Konferenssiapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin tai konferensseihin, kursseihin, kouutustilaisuuksiin, yms.

Konferenssiapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli valokopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat).

Valokopiointimateriaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain korkeintaan yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Myöskään hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssiapurahan saamiselle.

Haun rajoitukset

Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa.Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.

Apurahaa ei myönnetä

  • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
  • takautuvasti (jo aloitettuun ja/tai valmistuneeseen hankkeeseen tai jo pidettyyn konferenssiin).
  • jos hakuja ei ole antanut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle Kopiosto-valvontavaltakirjaakääntäjän ominaisuudessa.
  • hankeapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai kahden sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-hankeapurahaa yhteensä vähintään 1 000 euroa.
  • hakijalle, jolla on parhaillaan tai on ollut hakuvuotena taikka sitä edeltäneenä vuotena tai jolle on seuraavaksi vuodeksi myönnetty vähintään 1-vuotinen taiteilija-apuraha tai määrältään siihen verrattava muu suuri apuraha (esim. kirjastoapuraha).
  • jos hakemus on puutteellinen.

 

Apurahaselvitys

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden kahdella allekirjoituksella oikeaksi todistetut jäljennökset. Selvitys on toimitettava 1 (yhden) vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

Hakulomake

Kopiosto-hakemuksen voi toimittaa vain sähköisellä lomakkeella liiton kotisivujen kautta. Lomakkeen voi täyttää hakuaikana osoitteessa täällä ja lähettää samojen sivujen kautta sähköisesti. HUOM! Hakemus aukeaa vasta hakuajan alettua, 1.9.2015. Hakemusta ei voi enää toimittaa liitolle paperisena. Hakemus on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen ja hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Hakuaika alkaa maanantaina 1.9.2015 ja päättyy perjantaina 16.10.2015 klo 23:59. 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus