Kutsu liiton ylimääräiseen kokoukseen

3.3.2015

KUTSU LIITON YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Hallituksen päättämänä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry.:n ylimääräinen yleiskokous pidetään tiistaina maaliskuun 3. päivänä 2015 kello 16.00 Teatterikulman Komedia-salissa (2. kerros), Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki.

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 15.45.

Ylimääräisessä kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava antajan nimikirjoitus oikeaksi. Vuoden 2014 jäsenmaksun laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkistajan valinta
6. Ääntenlaskijoiden valinta
7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
8. Hallituksen täydentäminen kirjallisuudenkääntäjien jaoston (I jaoston) edustajalla kaudelle, joka päättyy 31.12.2015   
9. Ilmoitusasiat
10. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

 


 


KALLELSE TILL EXTRAORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

Enligt styrelsens beslut sammanträder Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. till extraordinarie möte tisdagen den 3 mars 2015 klockan 16.00 i Komedia-salen (2 våningen) i Teaterhörnan, Sjötullsgatan 33 A, 00170 Helsingfors.

Granskningen av fullmakter inleds klockan 15.45.

Vid det extraordinarie mötet får medlem begagna sig av högst två frånvarande medlemmars rösträtt. Fullmakten bör vara utställd på en bestämd person, och fullmaktgivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer. Den som inte har erlagt medlemsavgiften för år 2014 är inte röstberättigad och kan inte heller rösta med annans fullmakt. På mötet behandlas på föredragningslistan nämnda ärenden.

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av mötets arbetsordning
8. Komplettering av styrelsen med en representant för sektionen för litteraturöversättare (I sektionen) under en period som slutar den 31.12.2015
9. Anmälningsärenden
10. Mötet avslutas

STYRELSEN