Tekijänoikeuslaki muuttuu e-lainauskorvauksen osalta

18.12.2023

Eduskunta hyväksyi 11.12.2023 tekijänoikeuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 46/2023).

Lainauskorvausta jatkossa e-kirjoista ja e-äänikirjoista

Tekijänoikeuslain muutos tuo yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista lainattavat e-kirjat ja e-äänikirjat e-lainauskorvauksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että teoksista, jotka ovat lainattavissa yleisistä ja korkeakoulukirjastoista e-kirjoina ja e-äänikirjoina, maksetaan tekijälle korvausta kirjastokäytöstä. Esimerkiksi kääntäjä voi saada kääntämistään teoksista tästä lähtien korvausta fyysisten teoslainojen lisäksi myös, jos hänen kääntämiään teoksia lainataan em. kirjastoista e- ja e-äänikirjoina.

Yleisten kirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista maksettiin lainauskorvausta ensimmäisen kerran vuonna 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä. Nyt tehdyn lakimuutoksen myötä e-lainauskorvaus vakiintuu osaksi lainsäädäntöä ja lainauskorvausjärjestelmää. Korvausta kirjastolainoista ryhdytään maksamaan lakimuutoksen myötä myös korkeakoulukirjastojen e- ja e-äänikirjalainoista. Nk. verkkokirjahyllyjen e-kirjat ja e-äänikirjat jäävät lakimuutoksen myötä kuitenkin korvausten ulkopuolelle.

Uusi edunsaajaryhmä e-lainauskorvauksen piiriin: äänikirjojen lukijat

Lain muutoksen myötä eduskunnan päätöksellä e-lainauskorvausta maksetaan jatkossa myös uudelle edunsaajaryhmälle, äänikirjojen lukijoille, jotka lukevat teosta kuunneltavaan muotoon äänikirjaksi. Uusi korvausoikeus eroaa aikaisemmasta käytännöstä maksaa korvausta vain teoksen tekijöille.

E-äänikirjojen lukijoille maksettavalla korvauksella tulee mitä ilmeisimmin olemaan jonkinlaista, joskin SKTL:n arvion mukaan melko pientä, vaikutusta lainauskorvauksen jakosuhteisiin. Vielä ei ole selvillä, kuinka paljon äänikirjojen lukijoille tullaan maksamaan korvausta kirjastokäytöstä, sillä neuvotteluja ei ole vielä käyty. Neuvottelut jakosuhteista käynnistyvät Sanaston, Kopioston, Teoston ja äänikirjojen lukijoita edustavan tahon kesken keväällä 2024.

Eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan valtioneuvostoa velvoittavat lausumat

Valtioneuvostoa velvoittaa kaksi eduskunnan hyväksymää lausumaa, jotka sivistysvaliokunta esitti tekijänoikeuslain muutosesitystä koskevan mietinnön yhteydessä 22.11.2023. Näiden mukaan eduskunta edellyttää, että:

1) hallitus seuraa e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausta koskevien säännösten toimivuutta korvausoikeuden piirissä olevien eri oikeudenhaltijoiden kannalta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin korvausoikeuden jatkokehittämiseksi

2) hallitus selvittää mahdollisuuden sisällyttää verkkokirjahyllyjen käyttäminen e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvauksen piiriin.

Miten kääntäjä voi saada e-lainauskorvauksia kääntämistään teoksista?

Tekijänoikeusjärjestö Sanasto maksaa e-lainauskorvaukset kirjallisuuden tekijöille. Korvaukset maksetaan kääntäjille (kuten muillekin tekijöille) samassa yhteydessä kuin fyysisten aineistojen lainauskorvaukset. Kääntäjän tulee itse ilmoittaa teosluettelonsa Sanastoon.

Jos kääntäjä ei saa lainauskorvauksia, hänen tulisi ensin hakeutua Sanaston asiakkaaksi, ja ilmoittaa Sanastolle kääntämänsä teokset sekä fyysisten kirjastolainojen, että e-kirjojen ja e-äänikirjojen osalta, jotta lainauskorvauksen maksaminen olisi mahdollista.

Huomioitavaa on, että korvausta kirjastolainoista maksetaan vain sellaisista teoksista, joilla on oma ISBN-tunnus. Tämän takia omien teosten kaikki sellaiset versiot, joilla on oma ISBN-tunnus, kuten fyysiset teokset, e-kirjat ja e-äänikirjat, tulee ilmoittaa Sanastolle.

E-lainauskorvausta maksettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran yleisten kirjastojen vuoden 2022 e-lainoista. Sähköisten lainojen osalta e-lainauskorvausta voi hakea kolme vuotta takautuvasti, vuoden 2022 lainoista alkaen, eli mikäli kääntäjä ei ole vielä ilmoittanut e- tai äänikirjojaan Sanastolle, hän ehtii saada Sanastolta lainauskorvauksia vuoden 2022 lainoista vielä takautuvasti.