Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen – Kallelse till ordinarie vårmöte

29.3.2014

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina maaliskuun 29. päivänä 2014 klo 15.30 Vaasa-opistossa, Opistokatu 1, Vaasa.

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 15.00.

Varsinaisessa kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee   olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan nimikirjoitus oikeaksi. Vuoden 2013 jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat. Kahvitarjoilu ennen kokousta.

 Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkistajan valinta
6. Ääntenlaskijoiden valinta
7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
8. Liiton vuosikertomus vuodelta 2013
9. Liiton tilinpäätös vuodelta 2013
10. Tilintarkastajien lausunto
11. Vastuuvapauden myöntäminen
12. Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen

 

Hallituksen ehdotus vuosikertomukseksi 2013 julkaistaan verkkosivujen jäsenosiossa viikolla 11. Jos haluat tutustua tilinpäätösasiakirjoihin etukäteen, pyydä niitä liiton toimistosta, sähköposti karola.baran@sktl.fi.

 

Ohjelma:
11.30 Keitto- tai salaattilounas (6,40 € sis. ruokajuoma, leipä, kahvi/tee)
12.30 Hinnoittelusta - KTM Liisa Laakso-Tammisto
14.05 Sopimusasiaa - liiton toiminnanjohtaja, OM Karola Baran
14.50 Kahvitarjoilu
15.30 Kevätkokous
18.00 Illallinen ravintola Il Bancossa. Ilmoittaudu illalliselle viimeistään 21.3. osoitteeseen vaasa@sktl.fi.

 

---


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry sammanträder till ordinarie vårmöte lördagen den 29 mars 2014 kl. 15.30 i Vaasa-opisto, Institutsgatan 1, Vasa.


Granskningen av fullmakter börjar kl.15.00.


Vid det egentliga mötet får medlem begagna sig av högst två frånvarande medlemmars rösträtt. Fullmakten bör vara utställd på en bestämd person, och fullmaktgivarens namnteckning bör vara bevittnad av två personer. Den som inte har erlagt medlemsavgiften för år 2013 är inte röstberättigad och kan inte heller rösta med annans fullmakt. På mötet behandlas på föredragningslistan nämnda ärenden. Kaffe serveras innan mötet.

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av mötets arbetsordning
8. Förbundets årsberättelse för år 2013
9. Förbundets bokslut 2013
10. Revisionsberättelse
11. Beslutande om ansvarsfrihet
12. Kallande av hedersmedlemmar och utdelning av förbundets förtjänsttecken
13. Anmälningsärenden
14. Mötet avslutas

 

Styrelsens förslag till årsberättelse för år 2013 publiceras på webbplatsens medlemssidor under vecka 11. Om du vill titta på bokslutshandlingarna i förväg får du dem genom att kontakta förbundets kansli, e-post karola.baran@sktl.fi.
 

Program:
11.30 Lunch, soppa eller sallad (6,40 € inkl. matdryck, bröd, kaffe/te)
12.30 Prissättning - EM Liisa Laakso-Tammisto
14.05 Avtalsjuridik - förbundets verksamhetsledare, JM Karola Baran
14.50 Kaffeservering
15.30 Vårmöte
18.00 Middag på restaurang Il Banco. Anmäl dig till middagen senast 21.3 per mejl till vaasa@sktl.fi