Kilpa-työryhmältä tulossa selvitys, jossa käydään läpi kilpailukieltosopimusten toimivuutta, sääntelytarvetta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä

3.6.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut vuoden 2018 syksyllä ns. Kilpa-työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa ja arvioida kilpailukieltosopimuksia koskevien säännösten ajanmukaisuutta sekä valmistella tarvittavat säännösmuutokset. Työryhmän työskentelyaika päättyy 30.6.2019.

Kilpailukieltoehtoja ja -sopimuksia laaditaan käännös- ja tulkkausalallakin yhä enenevässä määrin. Paitsi työsopimuksissa, määräyksiä on runsaasti myös alan toimeksiantosopimuksissa. Jonkinlaisena trendinä voi sanoa, että linja on viimeisten vuosien aikana tiukentunut, määräyksiä on tullut lisää. Usein ehdot ovat luonteeltaan hyvin rajoittavia, jopa kohtuuttomia.

Työryhmän puheenjohtaja on ehdottanut, että selvitystyön tuloksena laaditaan vain selvitys, jossa käydään läpi kilpailukieltosopimusten toimivuuteen, sääntelytarpeeseen ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin liittyvät eri vaihtoehdot.

Työntekijäpuolelta on alustavasti todettu, että selvityksessä tulisi olla kilpailukieltosopimusten käyttämisen ja niiden edellytysten tosiasiallisia rajoitusesityksiä lainsäädäntöön. Mahdollisina toimenpiteinä on esitetty nykyisten edellytysten tiukentamista sekä kilpailevan toiminnan että kilpailukieltosopimusten osalta ja palkanmaksuvelvollisuutta aina kilpailukiellosta aiheutuvan työllistymisesteen ajalta. Tämä siksi, että tällä hetkellä kilpailukieltosopimukset ja kilpailevan toiminnan kiellot ovat käytännössä vakiotyyppisiä työsuhteen määräyksiä, joita työnantajat vaativat työntekijöiltä varmuuden suoksi ilman lain edellyttämiä tosiasiallisia perusteita. Kyseiset määräykset saattavat estää osa-aikaisten työntekijöiden mahdollisuutta hankkia lisäansioita omalla erityiskoulutuksellaan tai alallaan.

Selvitys julkaistaan näillä näkymin elokuun alussa. Sen jälkeen TEM:ssä on tarkoitus laatia kolmikantaisesti toimeksianto työryhmälle, jossa laaditaan hallituksen esitys ko. lainsäädännön uudistamiseksi.