Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen – Kallelse till ordinarie höstmöte

26.11.2016


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 26.11. 2016 klo 13.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 104.

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 12.00.

Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan nimikirjoitus oikeaksi. Jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat. Kokousaineisto esitellään liiton verkkosivuilla. 

Kahvitarjoilu klo 12 alkaen. Tervetuloa!

 

Esityslista

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • 4. Kokouksen sihteerin valinta
 • 5. Kahden pöytäkirjantarkistajan valinta
 • 6. Ääntenlaskijoiden valinta
 • 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 • 8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017
 • 9. Liiton jäsenmaksun ja liittymismaksun määrääminen vuodelle 2017
 • 10. Puheenjohtajiston, työvaliokunnan ja hallituksen jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2017
 • 11. Liiton tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
 • 12. Hallituksen jäsenten vaali
 • 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 • 14. Liiton sääntöjen muuttaminen
 • 15. Kunniajäsenten kutsuminen
 • 16. Liiton juhlastipendien jakaminen
 • 17. Ilmoitusasiat
 • 18. Kokouksen päättäminen
 •  

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry sammanträder till ordinarie höstmöte lördagen den 26.11.2016 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors, sal 104.

Granskningen av fullmakter börjar kl. 12.00.

Fullmakten bör vara utställd på bestämd person, och fullmaktsgivarens namnteckning bör vara bevittnad av två personer. Den som inte har erlagt medlemsavgiften är inte röstberättigad och kan inte heller rösta med annans fullmakt. På mötet behandlas på föredragningslistan nämnda ärenden. Möteshandlingarna finns tillgängliga på förbundets webbplats.

Kaffeservering från kl. 12. Välkommen!

 

Föredragningslista

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 • 3. Val av ordförande för mötet
 • 4. Val av sekreterare för mötet
 • 5. Val av två protokolljusterare
 • 6. Val av rösträknare
 • 7. Fastställande av mötets arbetsordning
 • 8. Verksamhetsplanen för år 2017
 • 9. Bestämmande av medlemsavgiften för år 2017
 • 10. Arvoden och kostnadsersättningar till ordföranden, vice ordföranden samt medlemmarna i arbetsutskottet och
 • styrelsen för år 2017
 • 11. Budgeten för år 2017
 • 12. Val av styrelsemedlemmar
 • 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 • 14. Ändring av förbundets stadgar
 • 15. Kallande av hedersmedlemmar
 • 16. Utdelning av stipendier ur förbundets jubileumsfond
 • 17. Anmälningsärenden
 • 18. Mötet avslutas

 

Liitteet