Hos grannen: I Danmark klarar man sig utan auktoriserade översättare, eller gör man det?

6.11.2017 klo 11:00

Lise Kruse, styrelsemedlem i Translatørforeningen

I Danmark slopade man från och med 2016 systemet med auktoriserade översättare ”för att underlätta tillträde till marknaden och avskaffa obehövliga marknadshinder". Därmed stadgas det inte längre i lagen vem som får översätta dokument som ska äga laga kraft. Lagändringen innebär att man inte längre får använda titeln auktoriserad translator, på danska statsautoriseret translatørTranslatør är inte längre en skyddad yrkestitel, vilket den var när lagen fortfarande var i kraft. Lagen fastslår att tidigare auktoriserade översättare kan utmärka sig genom att använda titeln utbildad translator, uddannet translatør.

Andra alternativ rekommenderade av branschens sammanslutningar var att de tidigare auktoriserade översättarna i samband med sin titel kunde använda förkortningar som betecknade utbildningsnivån, t.ex. uddannet translatør, cand.ling.merc. Dessutom var det möjligt att utmärka sig genom att meddela att man tillhörde utrikesministeriets register.

När Danmark anslöt sig Haagkonventionen bifogade man arbets- och näringsstyrelsens (Erhversstyrelsen) lista över auktoriserade translatorer till utrikesministeriets s.k. auktoriseringsdatabas. Fram till 1.1.2016 kunde Danmarks utrikesministerium med apostille bestyrka översättningar gjorda av översättare i databasen. Övriga översättare måste styrka sin identitet hos en notarie, varefter utrikeministeriet bestyrkte notariens underskrift.   När lagen om auktoriserade translatorer upphävdes 1.1.2016 förblev utrikesministeriets databas i kraft, men man för inte längre in nya översättare i den. Översättarna i registret kan kalla sig registrerad translator, ”registreret translatør”, i stället för som tidigare auktoriserad.

Utrikesministeriet avskaffade den ovan beskrivna databasen 3.7.2017. Numera bestyrks översättarens identitet av en notarie eller av antingen de danska arbetsgivarnas centralförbund Dansk Ehrvev (DE) eller Dansk Industri (DI), eftersom dessa båda verkar som centralhandelskammare i Danmark.  

Många tidigare auktoriserade translatorer hör till Translatørforeningen, en organisation med över hundra år på nacken. Föreningen ingick i juni i år ett avtal med DE vilket ger föreningsmedlemmarna rabatt på bestyrkningens priser samt rätt att använda en stämpel som bestyrker förutom översättarens identitet också certifieringen beviljad av Translatørforeningen. Efter detta måste utrikesministeriet ändå bestyrka DE:s eller notariens underskrift för att översättningen ska vara lagligen giltig.

Det nya förfaringssättet har inneburit ett extra skede i auktoriseringen av översättningar, och att få en apostille har därmed blivit dyrare och tar längre tid. Titeln auktoriserad translator avskaffades eftersom man ansåg att den gav en obefogad konkurrensfördel till de översättare som hade rätt att använda titeln. I praktiken har reformen gjort proceduren besvärligare för alla, och kunden kan inte som tidigare vara helt säker på översättarens kompetens.

 

Text: Kristiina Antinjuntti

Översättning: Karin Nynäs-Aspö