Hakemisto / Index

 

Hakemistoon on viety volyymien 1 - 16 artikkelien tiedot. Käyttämällä selaimen hakutoimintoa (Ctrl + F) voit hakea mm. tekijän tai artikkelin nimellä tai avainsanalla.

Avainsanat ovat tekijöiden ilmoittamia. Ennen vuotta 2010 (volyymit 1 - 3) julkaistuissa artikkeleissa ja plenaariabstrakteissa ei ole ilmoitettu avainsanoja.

* * *

The index includes articles from volumes 1 to 16. Use your browser's search function (Ctrl + F) to search the index by author, title or keyword.

The keywords have been selected by the authors. Articles published before 2010 (volumes 1 to 3) have no keywords, neither do plenary abstracts.

 

 

A

Ahonen, Tuuli: Multimodality in Subtitling: Results of an Online Questionnaire Targeted to Professional Finnish Subtitlers (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: audiovisual texts, multimodality, subtitles

B

Belikova, Alexandra: Poliittinen metafora suomi–venäjä-käännöksissä: Kognitiivinen lähestymistapa (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: metaforien kääntäminen, suomi–venäjä-kääntäminen, kotouttaminen, vieraannuttaminen

Błaszczyk, Paweł & Hanusiak, Dariusz: The Choice of Language for Note-taking for Consecutive Interpreting: A Polish Perspective (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: note-taking, language, consecutive interpreting, Finnish, Swedish

C

Camus Camus, Carmen: Tracking down Little Big Man into the Spanish Culture: From Catalogue to Corpus and Beyond (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: translation, censorship, ideology, American Western, Little Big Man

Chen, Chapman: Finnish Plays in Hong Kong Translation (Vol. 3, 2009)

Chesterman, Andrew: The space between the data and the concepts  (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: hypotheses, research methodology, significance, literal translation, explanation

D

 

E

Enell-Nilsson, Mona & Minna Hjort: ”Fuck sådant.” Snabba cash -romaanin monikielisistä voima- ja haukkumasanoista sekä niiden suomen-, saksan- ja englanninkielisistä käännöksistä (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: multilingualism, code-switching, swearword, insult, translation
 • Avainsanat: monikielisyys, kielenvaihto, voimasana, haukkumasana, kääntäminen

Eskelinen, Juha, Minna Ruokonen, Mary Nurminen, Leena Salmi & Tiina Holopainen, Jaana Puskala & Liisa Laukkanen, Gun-Viol Vik: Työelämää simuloivat kurssit ja työelämäyhteistyö yliopistojen käännösalan koulutuksissa (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: translator training, cooperation with industry and professionals, relevance for working life
 • Avainsanat: kääntämisen opetus, työelämäyhteistyö, työelämärelevanssi

Eskelinen, Juha: A Community of Practice as a Quality-Enhancing Feature in an In-house Translation Team (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: community of practice, situated learning, translation quality, translator training, semi-structured interviews

F

Franzon, Johan: Approximations and Appropriations: Making Space for Song Translation in Translation Studies (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: song translation, approximation, appropriation, multimodality, skopos

G

Gambier, Yves: Les métiers de la traduction - internationalisation des pratiques, internationalisation des formations?; Vuorinen, Erkka: Täydentävä puheenvuoro (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 2, 2008)

Göpferich, Susanne: From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as a case in point (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, competence development, expertise research, longitudinal studies, process-oriented research

H

Hartama-Heinonen, Ritva, Juha Eskelinen & Mari Pakkala-Weckström: Syysseminaarin satoa: Näkökulmia saavutettavuuteen ja sen opettamiseen (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: translator education, accessibility, Easy Language adaptation, experts by experience, collaboration
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, saavutettavuus, selkomukauttaminen, kokemusasiantuntijat, yhteistyö

Hartama-Heinonen, Ritva, Tiina Holopainen, Anne Ketola, Kaisa Koskinen, Tutta Saalin & Liisa Tiittula: Syysseminaarin satoa: Kääntäjänkoulutuksen tila ja tulevaisuus – keskusteluja yhteistyöstä ja työnjaosta (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: translator education, interpreter education, cooperation, doctoral training, distance teaching and learning, profiling, work practice
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, tulkkikoulutus, yhteistyö, jatkokoulutus, etäopetus, profiloituminen, työharjoittelu

Hartama-Heinonen, Ritva & Marja Kivilehto: Tilaa kaikille – Rum för alla? Nordistiset näkökulmat ja käännöstiede (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: Translation Studies, Scandinavian Studies, translation research, visibility, Finnish language, Swedish language
 • Avainsanat: käännöstiede, nordistiikka, kääntämisen tutkimus, näkyvyys, suomi, ruotsi

Hartama-Heinonen, Ritva & Marja Kivilehto: Näkökulmien moninaisuutta? Esimerkkinä kääntämisen tutkimus ja kääntämisen opettaminen (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translating, Translation Studies, translator training, diversity
 • Avainsanat: kääntäminen, käännöstiede, kääntämisen opettaminen, moninaisuus

Hartama-Heinonen, Ritva, Päivi Kuusi, Leealaura Leskelä & Kaarina Pitkänen-Heikkilä: Kääntäjäopiskelijat selkomukauttajina: Opetuskokeilun antia (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: translator education, Easy Language, Easy Language translation,
  translation competences, uncertainty management
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, selkokieli, selkomukauttaminen, kääntäjän kompetenssit, epävarmuuden hallinta

Hartama-Heinonen, Ritva, Outi Paloposki ja Leena Salmi: Kävijät, puhujat, järjestäjät Katsaus KäTu-symposiumisarjan kymmenvuotiseen historiaan (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: the city of Vaasa, doctoral students, the fifth section (teachers and researchers) of the Finnish Association of Translators and Interpreters, the graduate school Langnet, inner and outer circle, KäTu, researchers and supporters, sign language, translator training institutions in Finland, translators and interpreters
 • Avainsanat: jatko-opiskelijat, KäTu, kääntäjänkoulutusyksiköt, kääntäjät ja tulkit, Langnet, sisä- ja ulkopiiri, SKTL:n V jaosto, tutkijat ja tukijat, Vaasa, viittomakieli

Hartama-Heinonen, Ritva: Kulttuurin rajat, kääntämisen rajat: Kulttuurinsisäisen kääntämisen mahdollisuus ja luonne (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: Translation Studies, translating, intracultural translation, diary, Jean Sibelius
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntäminen, kulttuurinsisäinen kääntäminen, päiväkirja,
  Jean Sibelius

Hartama-Heinonen, Ritva: Yhteisön voimaa: Käännöstutkijan ryhmiä ja verkostoja tiedeyhteisöstä tietoyhteisöön (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: Translation Studies, translation research, scientific community, discourse community, community of practice, innovative knowledge community
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntämisen tutkimus, tiedeyhteisö, diskurssiyhteisö, käytäntöyhteisö, innovatiivinen tietoyhteisö

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntämisen ja käännöstieteen myyttinen ulottuvuus (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: Translation Studies, translating, cosmology of translation, myths, mythology, dichotomies
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntäminen, kääntämisen kosmologia, myytit, mytologia, dikotomiat

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen ja teknologia. Näkökulmia Heideggerin filosofiasta (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: translating, translation, technology, threats, Martin Heidegger, calculative thinking, meditative thinking, releasement, Gelassenheit
 • Avainsanat: kääntäminen, käännös, teknologia, uhat, Martin Heidegger, laskeva ajattelu, mietiskelevä ajattelu, silleen jättäminen, Gelassenheit

Hartama-Heinonen, Ritva: Translation Studies and the fascination and illusion of multidisciplinarity (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translation studies, multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, KäTu

Hartama-Heinonen, Ritva: The "latest" translation research (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: research literature, age of sources, choice of sources, research ethics, translation, research methodology

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen valehtelemisena (Vol. 3, 2009)

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen oppimisena (Vol. 2, 2008)

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen kyseenalaistamisena (Vol. 1, 2007)

Havumetsä, Nina: Näkökulmia kieltenväliseen siteeraukseen journalismissa ja sen laadunarviointiin (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: interlingual quoting, journalistic translation, translatorial action, qualityassessment
 • Avainsanat: kieltenvälinen siteeraus, journalistinen kääntäminen, translatorinen toiminta, laadunarviointi

Heimburger, Franziska: Getting at language use in translation history through dictionaries produced for interpreters (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: translation history, dictionaries, military interpreting, terminology

Hekkanen, Raila: Problems and advantages of multidisciplinarity: Some practical observations from a multidisciplinary Translation Studies project (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: multidisciplinarity, translation sociology, translation archaeology, reception, combining theories, translations of Finnish literature

Helin, Irmeli: Sulkakynistä konekääntimiin. Kääntäjän apuvälineet Agricolasta ”automaattiin” (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 7, 2013)

Helin, Irmeli: Interferenssi ja transferenssi vanhoissa virsikäännöksissä (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: interference, transference, retranslation, translation of hymns
 • Avainsanat: interferenssi, transferenssi, uudelleenkääntäminen, virsien kääntäminen 

Hiltunen, Sinikka: Konsekutiivitulkit ja tekstin muistaminen – kokeellinen tutkimus (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: memory span, word span, prose recall, consecutive interpreters, foreign language teachers, concreteness effect, expert memory

Hirvonen, Anna-Elina: Lehdistötiedotteiden konventionmukaisuus puntarissa – kielentarkastuksen arviointia monialaisen tiedon perusteella (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: press releases, language revision, conformity to conventions, translation into a non-mother tongue, language for special purposes
 • Avainsanat: lehdistötiedotteet, kielentarkastus, konventionmukaisuus, vieraalle kielelle kääntäminen, erikoisalojen kieli

Hirvonen, Anna-Elina: Kilpailevat konventiot erikoisalan lehdistötiedotteissa (Vol. 3, 2009)

Hirvonen, Anna-Elina: Vieraalle kielelle käännetyt lehdistötiedotteet yrityksen viestinnässä (Vol. 1, 2007)
 
Hirvonen, Maija & Tiittula, Liisa: A method for analysing multimodal research material: audio description in focus (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: methodology, multimodality, translation analysis, audio description

Hirvonen, Maija: Elokuvan kuvailutulkkaus semioottisena kääntämisenä multimodaalisessa diskurssissa (Vol. 3, 2009)

Hjort, Minna & Ruokonen, Minna: Extinction or evolution? Changes in in-house translators' work in Finland in 1995–2018 (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: in-house translator, staff translator, language industry studies, workplace research, teleworking

Hjort, Minna: Tiimipelaaja, joka bongaa pienimmätkin kirjoitusvirheet! Mitä työpaikkailmoitukset kertovat siitä, kenelle ja missä kääntäjän tehtäviä Suomessa on tarjolla? (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: job advertisement, employment, translator, translator studies, in-house
  translation
 • Avainsanat: työpaikkailmoitus, työsuhde, kääntäjä, kääntäjätutkimus, in-house-kääntäminen

Holopainen, Reeta: Topeliuksen Luonnonkirja (1860) ja sen käännetty erikoissanasto tieteellisessä digitaalisessa editiossa (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: digital editions, annotation, the history of Finnish literary language, language for special purpose
 • Avainsanat: digitaaliset editiot, annotointi, suomen kirjakielen historia, erikoiskieli

Huotari, Léa, Minna Hjort & Outi Veivo: Piilokääntäjät esiin: Paraprofessionaalinen kääntäminen suomalaisessa työelämässä (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: paraprofessional translation, translatorial action, visibility of translation,
  journalistic translation
 • Avainsanat: paraprofessionaalinen kääntäminen, translatorinen toiminta, kääntämisen näkyvyys, journalistinen kääntäminen

Härme, Juho: Kulttuurisilla aikavyöhykkeillä: Päivän osat suomi - venäjä-käännössuunnassa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: contrastive analysis, temporal expressions, Finnish, Russian
 • Avainsanat: kontrastiivinen analyysi, ajanilmaukset, suomi, venäjä

Härme, Juho: Koskeeko kääntäjä sanajärjestykseen? Suomen ja venäjän ajanilmaukset esimerkkinä (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: parallel corpora, word order, contrastive analysis
 • Avainsanat: rinnakkaiskorpukset, sanajärjestys, kontrastiivinen analyysi

I

Isolahti, Nina: Oppiminen opiskelijan ja digitaalisen oppimateriaalin välisessä vuorovaikutuksessa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: interpreter training, online learning, interaction, task structure
 • Avainsanat: tulkkien koulutus, verkko-opetus, vuorovaikutus, oppimistehtävän rakenne

Isolahti, Nina: Puhetyylien metamorfoosit todistajanlausunnon tulkkauksessa (Vol. 3, 2009)

Isolahti, Nina: Tulkki oikeussaliviestinnän monitaiturina (Vol. 2, 2008)

Isosävi, Johanna & Leena Salmi: Kääntäjäopiskelijoiden käsityksiä jälkieditoinnista: "Se sotii niitä periaatteita vastaan, joita käännöskursseilla opetetaan" (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: machine translation, post-editing, students' reflections, translator, training
 • Avainsanat: konekääntäminen, jälkieditointi, opiskelijoiden käsitykset, kääntäjänkoulutus

Ivaska, Laura, Sakari Katajamäki, Tiina Holopainen, Hanna Karhu, Lauri A. Niskanen & Outi Paloposki: Trekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden rajavyöhykkeellä (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: trextuality, textual scholarship, multimodality, genetic criticism, retranslation
 • Avainsanat: trekstuaalisuus, tekstuaalitieteet, multimodaalisuus, geneettinen kritiikki, uudelleenkääntäminen

Ivaska, Laura & Ester Torres-Simón: Poster presentations in Translation Studies: State of the art and seven tips for improvement (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: Translation Studies, conferences, presentations, posters, dynamics of research dissemination

Ivaska, Laura: Identifying (indirect) translations and their source languages in the Finnish National Bibliography Fennica: Problems and solutions (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: bibliography, indirect translation, metadata, paratext, source text

J

Jääskeläinen, Katja: Saksan oikeuskieli kielen monitilaisuuden ilmentäjänä (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: German, pluricentrism, juridical language, Austrian German
 • Avainsanat: Saksa, plurisentrinen kieli, oikeuskieli, itävallansaksa

K

Karhu, Hanna & Sakari Katajamäki: Kääntäjien aineistot arkistoissa (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: archives, archive catalogues, textual scholarship, translators’ archives, translating into Finnish
 • Avainsanat: arkistot, arkistoluettelot, tekstuaalitieteet, kääntäjien arkistot, suomentaminen

Katajamäki, Sakari: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä käännösromaanina (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: Aleksis Kivi, Seven Brothers, translations of Finnish literature, retranslation, publishing history
 • Avainsanat: Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä, suomalaisen kirjallisuuden käännökset, uudelleenkäännös, julkaisuhistoria

Katajamäki, Sakari: Kuin korallien luoma: Tekstikriittinen näkökulma Topeliuksen Luonnonkirjan runokäännöksiin (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: Johan Bäckvall, Zacharias Topelius, history of Finnish translations, poetry, Textual Scholarship, collation
 • Avainsanat: Johan Bäckvall, Zacharias Topelius, suomennoshistoria, runous, tekstuaalitieteet, kollaatio

Kemppanen, Hannu: Kääntäjäksi idänkauppaan: Katsaus venäjän kielen kääntäjien koulutukseen 1980-luvulla (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: translator training, history of translator training, Translation Studies, translator’s visibility, translation knowledge, Finnish-Soviet trade
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, kääntäjänkoulutuksen historia, käännöstiede, kääntäjän näkyvyys, kääntämistietämys, idänkauppa

Kemppanen, Hannu: Kansainvälistä vuoropuhelua venäläisessä käännöstutkimuksessa (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Russian translation studies, citation analysis, peritexts
 • Avainsanat: venäläinen käännöstutkimus, viittausanalyysi, peritekstit

Kemppanen, Hannu: Keywords revisited - lähdetekstin korpuspohjainen analyysi kääntäjän apuvälineenä (Vol. 2, 2008)

Ketola, Anne, Sari Hokkanen, Juha Eskelinen, Minna Ruokonen, Miia Santalahti & Anu Viljanmaa: Syysseminaarin satoa: Kääntäjä- ja tulkkikoulutus verkossa – keskusteluja korona-ajan kokemuksista (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: distance teaching, translator education, interpreter education, authorised translator training
 • Avainsanat: etäopetus, kääntäjänkoulutus, tulkkikoulutus, auktorisoidun kääntämisen opetus

Kinnunen, Tuija: Käännös oikeudellisen normitiedon välittäjänä (Vol. 1, 2007)

Kivilehto, Marja & Leena Salmi: Syysseminaarin satoa: Mistä ruotsin kääntäjät: keskustelua koulutuksen ja tarpeen kohtaamisesta (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: Autumn Seminar, translator training, translation from/into Swedish
 • Avainsanat: syysseminaari, kääntäjänkoulutus, ruotsin kääntäminen

Kivilehto, Marja: ”Olis sen voinut suoraankin kääntää”: Kulttuurisidonnaisuus auktorisoidun kääntäjän tutkinnon lain ja hallinnon käännöstehtävässä vuonna 2021 (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: Authorised translator’s examination, documentary translation, culture-boundness
 • Avainsanat: Auktorisoidun kääntäjän tutkinto, dokumentaarinen kääntäminen, kulttuurisidonnaisuus

Kivilehto, Marja: Käännöstieteellisten lehtien vertaisarviointi: Avoimin kortein(ko)? (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: Peer review, editorial principles, open science
 • Avainsanat: Vertaisarviointi, toimitusperiaatteet, avoin tiede

Kivilehto, Marja: Miten auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita erikoisalojen kääntämisen näkökulmasta? (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: translation of special-field texts, authorised translation,
  translation problems
 • Avainsanat: erikoisalojen tekstien kääntäminen, auktorisoitu kääntäminen, käännösongelmat

Kóbor-Laitinen, Zita: Huonokuuloisten katsojien näkemyksiä eduskunnan kyselytuntien automaattisesta ohjelmatekstityksestä (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: hard of hearing, intralingual subtitling, speech recognition
 • Avainsanat: huonokuuloiset, ohjelmatekstitys, puheentunnistus

Kóbor-Laitinen, Zita: Kalevalaa suomalaisella viittomakielellä (Vol. 1, 2007)

Kokko, Ossi: Katsaus Maamme kirjan eri versioiden raamattusitaatteihin (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: translating, textual criticism, different editions, changing of a text
 • Avainsanat: kääntäminen, tekstikritiikki, eri painokset, tekstin muuttuminen

Konttinen, Kalle, Outi Veivo, Tiina Holopainen & Leena Salmi: Multilingual Translation Workshop: Developing professionals in a simulated translation market (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: translator education, employability, competences, translation company simulation

Konttinen, Kalle & Outi Veivo: Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa (Vol. 2, 2008)

Koponen, Maarit: Assessing Machine Translation Quality with Error Analysis (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: machine translation, machine translation quality evaluation, error analysis

Korhonen, Annamari: Tulevaisuuden kääntäjän kuva: Asiatekstikääntämisen tulevaisuudennäkymiä asiantuntijoiden silmin (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: specialized translation, digital translation environments, machine translation, translation industry trends
 • Avainsanat: asiatekstikääntäminen, digitaaliset käännösympäristöt, konekääntäminen, käännösalan trendit

Korpi, Suvi: Generic Fluency in Fansubbing: Neology as the Voice of Science Fiction in Non-professional Subtitling (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: fansubbing, audiovisual translation, generic fluency

Koskela, Merja: Verohallintoa monella kielellä – kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla (Vol. 1, 2007)

Koskinen, Kaisa, Päivi Kuusi & Helka Riionheimo: Kaikki on vinksin vonksin: Käännösseminaari vähemmistökielen elvyttämisen tukena (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: minority language, revitalization, translator training, volunteer translation, empowerment
 • Avainsanat: vähemmistökieli, kielenelvytys, kääntäjänkoulutus, vapaaehtoiskääntäminen, voimaannuttaminen

Koskinen, Kaisa: Käännöstiede Tieteen termipankissa: Talkoistetun termityön ihanuus ja kurjuus (Vol. 9, 2016)

Koskinen, Kaisa: Kääntäjän habitus fiktiivisten rakkaus- ja erokirjeiden valossa (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: habitus, emotions, love letter/hate letter method, space, efficiency, freedom
 • Avainsanat: habitus, tunteet, rakkauskirje/erokirje-menetelmä, tila, tehokkuus, vapaus

Kudashev, Igor: Challenges of Measuring Domestication and Foreignization in Translations (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: domestication, foreignization, Retranslation Hypothesis

Kujamäki, Minna, Juho Suokas, Niina Syrjänen & Erja Vottonen: Syysseminaarin satoa: Kääntäjänkoulutuksen markkinoinnin nykytilanne ja tulevaisuudennäkymiä (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: translator training, marketing, translation business
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, markkinointi, käännösala

Kujamäki, Pekka: Sota, käännöskulttuurit ja toimijuus (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: war, translation culture, agency, trust
 • Avainsanat: sota, käännöskulttuuri, toimijuus, luottamus

Kukkonen, Pirjo: Semiotiken som metodologi – tecknens liv i språket, kulturen och samhället. Att översätta tecken och teckensystem (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: semiotics, semiosis, the translating subject, semio-ethical qualities, semio-ethical modalities, Calvino’s six memos

Kumpulainen, Minna: Mitä käännösprosessi ja -produkti kertovat opiskelijan kompetenssista? (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: competence, students, process, product, learning, constructivism
 • Avainsanat: kompetenssi, opiskelija, prosessi, produkti, oppiminen, konstruktivismi

Kuortti, Joel: Borne Confused? Transnational Challenges of Translation: Tanuja Desai Hidier's Born Confused (Vol. 3, 2009)

Kuusi, Päivi, Anne Rautiainen & Minna Ruokonen: Vertaistuesta virtaa opetukseen: Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto monimuotoyhteisönä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: translator training, peer mentoring, virtual community, blended community
 • Avainsanat: kääntämisen opettaminen, vertaistuki, virtuaaliyhteisö, monimuotoyhteisö

Kuusi, Päivi: Varovasti, haurasta! Vähemmistökielet ja kääntäjänkoulutus (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: minority languages, language revitalization, translator training, power
  relations, interference
 • Avainsanat: vähemmistökielet, kielenelvytys, kääntäjänkoulutus, valtasuhteet, interferenssi

Kuusi, Päivi: Kääntämisen universaaleja uudelleenkäännöksissä (Vol. 8, 2014)

 • Avainsanat: uudelleenkääntäminen, uudelleenkäännökset, uudelleenkääntämishypoteesi, kääntämisen universaalit, eksplisiittistäminen, normaalistaminen, kaunokirjallisuuden kääntäminen, vapaa epäsuora esitys
 • Keywords: retranslation, retranslation hypothesis, translation universals, explicitation, normalization, literary translation, free indirect discourse

Kuusi, Päivi: Käännöstieteen ja narratologian yhteispeliä: Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: point of view, free indirect discourse, narratology, explicitation, normalization, translation universals, interdisciplinarity
 • Avainsanat: näkökulma, vapaa epäsuora esitys, narratologia, eksplisiittistäminen, normaalistaminen, kääntämisen universaalit, monitieteisyys

L

Lahtinen, Riitta: Ympäristön kuvailua monin keinoin ja aistein (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kuvailu, kuvailutulkkaus

Lautenbacher, Olli Philippe: Kompensaatio elokuvatekstityksen käännösstrategiana (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: reception, equivalence in reception, translation strategy, anticipation, compensation, cohesive structure

Lindfors, Anne-Marie: Afrikkalaistettu englanti käännösongelmana (Vol. 3, 2009)

Lång, Juha: Suomalaisten av-alan toimijoiden tekstityskonventioiden vertailua (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: audiovisual translation, subtitling, conventions
 • Avainsanat: Av-kääntäminen, ruututekstit, tekstityskonventiot

Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski: Käänteiden kohtauspaikka: VAKKI-symposiumit kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden yhteisönä 1981–2014 (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: VAKKI association, history of translation studies, history of interpreting studies
 • Avainsanat: VAKKI ry, käännöstutkimuksen historia, tulkkauksen tutkimuksen historia

M

Martin, Alice: Translating Jabberwocky: Quotability with a Vengeance (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: literary translation norms, invented words, quotability, multimodality

Merikallio, Anna: Sukupuolen käännöksiä: Epänormatiivisen sukupuolen suomentamisesta (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: literary translation, gender, normativity, personal pronouns, science fiction
 • Avainsanat: kirjallisuuden kääntäminen, sukupuoli, normatiivisuus, persoonapronominit, tieteiskirjallisuus

Mezhevich, Olga: Translating Vasilij Šukšin’s literary dialogue into Swedish: Finland Swedish as an extra resource (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: literary translation, translation of dialogue, colloquial markers, strategy of compensation

Mikhailov, Mikhail & Miia Santalahti: Mistä kertoo valtiosopimusten kieli? Tapaustutkimus interferenssistä Suomen ja Venäjän välisissä valtiosopimuksissa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: corpus-based research, parallel corpora, quantitative research,
  frequency lists, language and power
 • Avainsanat: korpuspohjainen tutkimus, rinnakkaistekstikorpukset, määrällinen tutkimus, frekvenssilistat, kieli ja valta

Mikhailov, Mikhail & Outi Suppanen: Google, Word ja Trados – pyhä kolminaisuus? Kääntäjien tietoteknisiä taitoja kartoittamassa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: computer-related skills, on-line survey, translator training
 • Avainsanat: kääntäjän tietotekniset taidot, sähköinen kysely, kääntäjien koulutus

Mikhailov, Mikhail: Minne reaaliat kadonneet? Suomenkieliset tekstitykset venäläisessä TV-sarjassa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: audio-visual translation,culture-bound elements, domestication, foreignization, multimodality, omission, subtitling
 • Avainsanat: av-kääntäminen, kulttuurisidonnainen kieliaines, kotouttaminen, multimodalisuus, poisto, reaalia, tekstitys, vierannuttaminen

Mäittälä-Kauppila, Sari: ”Epähyvä käännös mutta kun en parempaakaan keksinyt”: huomioita englannin pejoratiivisen non-prefiksin suomentamisesta (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Negation, pejoration, irony, coherence, translation, explicitation
 • Avainsanat: Negaatio, vähättely, ironia, koherenssi, kääntäminen, eksplikointi

Mäkinen, Johanna: Hyvät käytänteet tulkkauksen opetuksessa  (Vol. 2, 2008)

Mäkisalo, Jukka & Marjatta Lehtinen: Voimadynamiikan kognitiivinen merkitysrakenne ja sen säilyminen käännettäessä (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: cognitive semantics, conceptual structures, Force Dynamics, translation
 • Avainsanat: kognitiivinen semantiikka, käsiterakenteet, voimadynamiikka, kääntäminen

Mäkisalo, Jukka, Hannu Kemppanen & Anna Saikonen: Karjalan Sanomat -korpus: Petroskoin (käännös)suomen piirteitä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: Finnish language, corpus, minority language, translated language
 • Avainsanat: suomen kieli, korpus, vähemmistökieli, käännöskieli

Mäkisalo, Jukka & Kemppanen, Hannu: Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kotouttaminen, vieraannuttaminen, kääntäminen, korpuslingvistiikka, reseptio

Männikkö, Anne: Sveitsiläiset kummikirjeet suomalaisille sotaorvoille – arjen tekstejä kääntämisen haasteina (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kirjeet, kummitoiminta, kääntäminen, saksan kieli, Sveitsi

Määttä, Simo, Riitta Ylikomi & Eeva Puumala: Asioimis- ja oikeustulkkauksen psyykkinen hinta: Sijaistraumatisoitumisen ehkäisy kuormittavissa tulkkaustilanteissa (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: Community interpreting, Legal interpreting, Vicarious traumatization, Empathy, Stress
 • Avainsanat: Asioimistulkkaus, oikeustulkkaus, sijaistraumatisoituminen, empatia, stressi

Määttä, Simo, Tuija Kinnunen & Veera Rautavuoma: Asioimistulkkauksen toimijuudet (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: community interpreting, public service interpreting, agency
 • Avainsanat: asioimistulkkaus, toimijuus

Määttä, Simo K.: Kieli-ideologiat ja oikeustulkkauksen laatu (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: legal interpreting, court interpreting, community interpreting, legal discourse, French, English, language ideologies
 • Avainsanat: oikeustulkkaus, asioimistulkkaus, lakikieli, ranskan kieli, englannin kieli, kieli-ideologiat

N

Nieminen, Tommi: Miten arvioida käännöksen tyyliä? (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: quantitative stylistics, qualitative stylistics, translation style, assessing translation quality
 • Avainsanat: kvantitatiivinen tyylintutkimus, kvalitatiivinen tyylintutkimus, käännöstyyli, käännöksen laadunarviointi

Nieminen, Tommi: Joukkoistetun kotoistamisen luonteesta kääntämisenä (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: crowdsourcing, localization, free/open source software, Web 2.0
 • Avainsanat: joukkoistaminen, kotoistaminen, vapaat ohjelmistot, Web 2.0

Nieminen, Tommi: Retorisia siirtoja ja metodologisia ongelmia crowdsourcing-lokalisoinnin tutkimuksessa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: localization, free and open source software, linguistic norms, emergence of norms, languaging
 • Avainsanat: lokalisointi, vapaat ohjelmistot, kielen normit, normien emergenssi, kielentäminen

Norberg, Ulf: Skrivtolkning i Svenskfinland och Sverige: En intervjustudie med aktörer inom vuxendövtolkningsområdet (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: speech-to-text interpreting, attitude, ethnographical principles
 • Nyckelord: skrivtolkning, attityd, etnografiska principer

Nurmi, Arja: Monikielisen tekstin kääntämisen strategiat: tapaustutkimus (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: multilingualism, fiction, teaching translation
 • Avainsanat: monikielisyys, kaunokirjallisuus, kääntämisen opetus

Nurminen, Laura: Code-switching and non-standard language in the Finnish translations of African and Caribbean novels from the 1950s to the 2000 (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: African literature, Caribbean literature, postcolonial translation, code-switching, non-standard language

Nyqvist, Eeva-Liisa & Heidi Grönstrand: Eevan luokka kulttuurinsisäisenä ja kulttuurienvälisenä käännöksenä: Ruotsin-, suomen- ja norjankielisten versioiden vertailua kieli- ja kulttuurisidonnaisen tiedon näkökulmasta (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: cultural references, intercultural translation, intracultural translation,
  semiosphere, youth literature
 • Avainsanat: kulttuurisidonnainen tieto, kulttuurienvälinen kääntäminen,
  kulttuurinsisäinen kääntäminen, semiosfääri, nuortenkirjallisuus

O

Oksanen, Henrik & Miia Santalahti: Auktorisoidun kääntämisen tila 2019: Kyselytutkimus auktorisoitujen käännösten tekstilajeista ja auktorisoidun kääntäjän ohjeiden käytöstä (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: authorised translation, text types, guidelines, survey
 • Avainsanat: auktorisoitu kääntäminen, tekstilajit, ohjeet, kysely

P

Paloposki, Outi: Kääntämisen hinta: Kääntäjistä, käännöstyöstä ja työn hinnasta 1800-luvun Suomessa (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: translation, profession, remuneration
 • Avainsanat: Kääntäminen, ammatti, palkkio

Paloposki, Outi: Arki löytyy arkistosta: Arkistot ja niiden käyttö käännöstutkimuksessa (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: archives, manuscripts, correspondence, translating into Finnish
 • Avainsanat: arkistot, käsikirjoitukset, kirjekokoelmat, suomentaminen 

Paloposki, Outi: Kääntäjät, koulutus ja kansanvalistus (Vol. 2, 2008)

Pasanen, Päivi & Hartama-Heinonen, Ritva: Käännöstieteen aihealue Tieteen termipankissa: Ehdotuksia käyttäjätietoisen näkökulman ja käännöstutkijan sanastotyön edistämiseksi (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: terminology work, The Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences, Translation Studies, translation researchers, audience awareness
 • Avainsanat: sanastotyö, Tieteen termipankki, käännöstiede, käännöstutkijat, käyttäjätietoisuus

Pasanen, Päivi: Koronavirustaudin kehysmalli kriisiviestinnässä (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: COVID-19, frame-based terminology, frame, crisis communication
 • Avainsanat: COVID-19, kehysperustainen terminologia, kehysmalli, kriisiviestintä

Pasanen, Päivi: Sanastotyön ohjaus erikoisalan käännöskurssilla (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translation-oriented terminology work, specialized translation, translator training
 • Avainsanat: kääntäjän sanastotyö, erikoisalakääntäminen, kääntäjänkoulutus

Pasanen, Päivi: Kääntäjät ja tulkit toimijoina sotavanki-instituution narratiiveissa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translating, interpreting, prisoners of war, narrativity, Continuation War
 • Avainsanat: kääntäminen, tulkkaus, sotavanki-instituutio, narratiivisuus, jatkosota

Penttilä, Esa, Juha Lång, Helka Riionheimo, Juho Suokas & Erja Vottonen: Multilingual communication in a researcher’s work: Preliminary results of a questionnaire survey (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: multilingual communication, non-professional translation, questionnaire survey, research translatoriality, scientific translation

Penttilä, Esa, Juha Lång, Helka Riionheimo, Juho Suokas & Erja Vottonen: Ihmistieteellinen tutkimuskonteksti kääntämisen tilana: Kääntäminen ja tulkkaus osana väitöskirjatutkijoiden työtä (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: research translation, qualitative research, human sciences, positivism, social constructionism
 • Avainsanat: tutkimuskääntäminen, laadullinen tutkimus, ihmistieteet, positivismi, sosiaalinen konstruktionismi

Penttilä, Esa: "Jonkin verran käännösalan asiantuntijuutta": Valmistuvien kääntäjäopiskelijoiden näkemyksiä kyvyistään minäpystyvyyden näkökulmasta (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: self-efficacy, self-confidence, translation competence, psychological skill, translator training
 • Avainsanat: minäpystyvyys, itseluottamus, kääntäjän kompetenssit, psykologinen kyvykkyys, kääntäjänkoulutus

Penttilä, Esa: Onko ei-kaupallisten verkkosivujen kääntäminen globaalille yleisölle lokalisointia? Käsitteiden ja termien pohdintaa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: verkkosivujen kääntäminen, lokalisointi, internationalisointi, globalisointi, glokalisointi, käänteinen lokalisointi
 • Avainsanat: web site translation, localization, internationalization, globalization, glocalization, reverse localization

Penttilä, Esa: Kääntäjä aikakausien ja yhteiskuntien välissä: Hölderlinin näkemyksiä kääntämisestä (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Friedrich Hölderlin, Sophocles translations, philosophy of translation,  Romanticism, Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Antoine Berman
 • Avainsanat: Friedrich Hölderlin, Sofokles-käännökset, käännösfilosofia, romantiikka, Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Antoine Berman

Penttilä, Esa: Näkökulmia ja menetelmiä englannista suomennettujen uusidiomien tutkimukseen (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: idiomit, uusisdiomit, sanasanainen kääntäminen, käännöslainat

Pihkala-Posti, Laura: Ratsastusurheiluun liittyvät yhdistyskääntämis- ja tulkkaustilanteet filologin informaalina erikoistumisalueena (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: functionalist translation theory, skopos theory, semi-professional translating, translating and interpreting as a hobby, horse riding
 • Avainsanat: funktionaalinen käännösteoria, skopos-teoria, puoliammattimainen kääntäminen, kääntäminen ja tulkkaus harrastuksena, ratsastus

Pilke, Nina: Automaattinen kielentarkastus ja elektroniset sanakirjat seminaarityön kirjoittajan apuvälineenä (Vol. 1, 2007)

Pitkänen, Taina: Onko suomen kielen ymmärtämisemme ”vajaantunut”? U-johdosten käyttö alkuperäissuomessa ja käännössuomessa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translated Finnish, original Finnish, unipersonal and multipersonal passive, derivatives
 • Avainsanat: käännössuomi, alkuperäissuomi, yksipersoonainen ja monipersoonainen passiivi, johdokset

Pitkänen-Heikkilä, Kaarina: Miten 1800-luvun tietokirjojen suomentamisprosessia voi tutkia? (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: tietokirjallisuus, tietokirjallisuuden kääntäminen, suomennosprosessi, kääntäminen, 1800-luvun käännökset

Probirskaja, Svetlana: Ei mistään hinnasta! Maallikkotulkkien negatiivisia kokemuksia tulkkauksesta (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: lay interpreting, negative experience, pilot study
 • Avainsanat: maallikkotulkkaus, negatiiviset kokemukset, pilottitutkimus

Pusztai-Varga, Ildiko: Literary translators as cultural brokers (Vol. 3, 2009)

Päivärinne, Meri: Käännökset keskiössä - valistuksen ihanteiden toteutuminen käytännössä. Jean Barbeyrac ja luonnonoikeusajattelun tunnettuus (Vol. 1, 2007)

Q

 

R

Rantanen, Sari: Presuppositiot ja kääntäminen: Miten implisiittinen informaatio käännetään? (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: pragmatics, semantics, presupposition, translation, implicit information

 • Avainsanat: pragmatiikka, semantiikka, presuppositio, kääntäminen, implisiittinen informaatio

Rautaoja, Turo: Sibeliusta käsittelevät tietotekstisuomennokset tutkimuskohteena (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: translation history, Sibelius, musicological texts, narrative theory
 • Avainsanat: kääntämisen historia, Sibelius, musiikkitietotekstit, narratiivisuusteoria

Riondel, Aurélien: Two approaches to quality in institutional settings: Comparison of the revision policies of an intergovernmental organisation and the Swiss Confederation (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: revision, institutional translation, interviews, revision policy

Roslöf, Raija & Rissanen, Terhi: Millaista viittomakielen tulkkia tarvitaan tulevaisuudessa? (Vol. 2, 2008)

Rossi, Paula: Ruotsalaiset lukukirjat ja niiden suomennokset tiedon välittäjinä (Vol. 1, 2007)

Ruokonen, Minna, Jannika Lassus & Taru Virtanen: ‘I fulfil my place among the humankind, in the universe’: Finnish translators’ job satisfaction in three empirical studies (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: job satisfaction, Translator Studies, sociology of translation, psychology of translation

Ruokonen, Minna, Erja Vottonen & Tiina Kinnunen: Roolipeliä käännösalan opiskelijoille ja ammattilaisille: Kokemuksia yhteisöllisesti kehitetystä haastavan asiakasviestinnän roolipelistä (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: role playing, translator training, interpreter training, translator–client communication, working life skills
 • Avainsanat: roolipeli, kääntäjänkoulutus, tulkkikoulutus, asiakasviestintä, työelämätaidot

Ruokonen, Minna & Hilkka Pekkanen: Syysseminaarin satoa: Teoria kääntäjän työssä ja kääntämisen opetuksessa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: teoria, käännösteoriat, kääntäjän työ, kääntämisen opetus, kääntämiskäsitykset
 • Avainsanat: theory, translation theories, translation practice, translator training, views of translation

Ruokonen, Minna: Idealism or cynicism? A statistical comparison of Finnish translation students' and professional translators' perceptions of translator status (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: status, prestige, translator students, professional translators, statistical analysis

Ruokonen, Minna: Kääntäjän ammatin arvostuksen myytit: faktaa vai fiktiota? (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: translators’ occupational prestige, translator status, translators’ invisibility, agency, sociology of translation, questionnaires
 • Avainsanat: kääntäjän ammatin arvostus, kääntäjän näkymättömyys, toimijuus, kääntämisen sosiologia, kyselytutkimus

Ruokonen, Minna: Minne menet, kääntäjänkoulutus? Muuttuvat sisällöt ja menetelmät (Vol. 2, 2008)

S

Sagulin, Merja: Kaunokirjallinen adaptaatio ja tekijyys (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: adaptation, author, the name of an author, adapter, multiple authorship, copyright, Daniel Defoe, Robinson Crusoe
 • Avainsanat: adaptaatio, mukaelma, tekijä, tekijänimi, mukailija, monitekijyys, tekijänoikeus

Salmi, Leena & Maarit Koponen: Valintaverkkoanalyysi konekäännöksen jälkieditoinnin tarkastelun apuna (Vol. 13, 2020)

 • Keywords: Machine Translation, post-editing, Choice Network Analysis
 • Avainsanat: konekäännös, jälkieditointi, valintaverkkoanalyysi

Salmi, Leena, Maarit Koponen, Turo Rautaoja & Outi Veivo: Syysseminaarin satoa: Ideoita koulutusyhteistyöhön ja käännösteknologian opetukseen (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translator education, machine translation, post editing, gamification in teaching
 • Avainsanat: kääntämisen opetus, konekääntäminen, jälkieditointi, opetuksen pelillistäminen

Salmi, Leena: Kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen käännösteknologiaan (Vol. 8, 2014)

 • Avainsanat: käännösteknologia, tietotekniikka, kyselytutkimus
 • Keywords: translation technology, information technology, survey

Salmi, Leena: ‘Translations around us’ – the amount of translated text in everyday life       (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: amount of translations, translation of non-fiction, reception of translations, diary studies, reading habits

Sandvad West, Kim & Gun-Viol Vik: Ett kryddat språk – att uttrycka och översätta sinnesintryck i matprogram (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: subtitling, senses, cooking programs
 • Nyckelord: undertextning, sinnen, matprogram

Selin-Grönlund, Pirkko: Oikeus työhön, oikeus tulkkiin – entä tulkin oikeus saada tukea? (Vol. 1, 2007)

Semenova, Olga: Suomalais-venäläinen terveydenhuoltoalan sanakirja asioimistulkeille: Erikoispiirteitä ja laatimisperiaatteita (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: medical dictionary, medical terminology, doctor–patient communication, community interpreting, healthcare interpreting
 • Avainsanat: terveydenhuollon sanakirja, terveydenhuollon sanasto, lääkäri–potilas-viestintä, asioimistulkkaus, tulkkaus terveydenhuollossa


Sibul, Karin: Early Stages of Interpreting Use in Estonia (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Pierre Bourdieu, symbolic capital, independence, Estonia, conference interpreting

Siponkoski, Nestori: The Ghost at the Banquet: Apparitions of Paavo Cajander and Yrjö Jylhä in the Editorial Work on Contemporary Finnish Shakespeare Translations (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: William Shakespeare, Paavo Cajander, Yrjö Jylhä, drama translation, intertextuality, editing, ghosting

Siponkoski, Nestori: 145 Years of Finnish Shakespeare Retranslation: The Next Move (Vol. 3, 2009)

Suojanen, Tytti: Kääntäjän ja teknisen viestijän kompetenssit - kääntäjänkoulutuksen rajapinnoilla (Vol. 2, 2008)

Suokas, Juho: Alaviitteet Cthulhun kunniaksi! Kääntäjän näkyvyys 2020-luvun H. P. Lovecraft -käännöksissä (Vol. 16, 2023)

 • Keywords: translator’s visibility, Lovecraft, paratexts, translator’s notes
 • Avainsanat: kääntäjän näkyvyys, Lovecraft, paratekstit, kääntäjän huomautukset

Suokas, Juho: User-centered Translation and Action Research Inquiry: Bringing UCT into the Field (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: user-centered translation, action research, translation quality, language service provider

Suomi, Merja: ”Ylevää taidetta, tiedettä ja työväenkulttuuria” – Kornei Tšukovskin käännöskriittiset esseet vuosilta 1919–1936 (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: Kornei Chukovsky, Vysokoe iskusstvo, history of Russian translation
 • Avainsanat: Kornei Tšukovski, Vysokoe iskusstvo, venäläisen kääntämisen historia

Suominen, Jaakko: Tulkkaava sähköaivo ja beatboxaava Google – konekääntämisen popularisointia 1950-luvulla ja 2010-luvulla (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 7, 2013)

Suutela, Hanna: Monikielisyys suomalaisessa teatterissa (Plenaarin abstrakti / Plenary abstract) (Vol. 8, 2014)

T

Taivalkoski-Shilov, Kristiina: Suomalaisen käännöstieteen näkyvyys maailmalla: Tarkastelussa kuusi kansainvälistä käännöstieteen lehteä vuosilta 1966–2020 (Vol. 15, 2022)

 • Keywords: Finnish Translation Studies scholars, research, Translation Studies journals, international visibility
 • Avainsanat: suomalaiset käännöstieteilijät, tutkimus, käännöstieteen lehdet, kansainvälinen näkyvyys

Tarvi, Ljuba: Translating Style: Qualitative Parameters and Textual Factors (Vol. 3, 2009)

Tarvi, Ljuba: Translation Studies in Tertiary Education - The Map-Matrix Meta-Model of the Field (Vol. 2, 2008)

Tarvi, Ljuba: Theory of Translation Studies: Do We Have It? Do We Need It? (Vol. 1, 2007)

Tiittula, Liisa, Mikko Kurimo, André Mansikkaniemi & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen toimivuus eri kohderyhmien näkökulmasta (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard of hearing, reception research, speech recognition
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus, puheentunnistus

Tiittula, Liisa & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen laatu ja saavutettavuus vastaanottajan näkökulmasta (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard-of-hearing, intralingual subtitling, reception research
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus

Tiittula, Liisa: Vastaanottajien näkemyksiä ohjelmatekstityksen toimivuudesta (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard of hearing, reception research, group discussion
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus, ryhmäkeskustelu

Tiittula, Liisa: Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: subtitling, surtitling, deaf, hard-of-hearing
 • Avainsanat: AV-kääntäminen, ohjelmatekstitys, teatteritekstitys

Tommola, Hannu & Mihail Muhin: Vasili Šukšinin omaperäinen sanasto suomentajan jäljiltä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: colloquial, diminutive, regionalism, standardization, Vasily Shukshin
 • Avainsanat: diminutiivi, latistuminen, puhekielisyys, regionalismi, Vasili Šukšin

Tommola, Hannu: Nabokov's Podlets ('The Scoundrel') vs. An Affair of Honor (Vol. 3, 2009)

Tringham, Damon: "I read it in the original": Translation as a help or hindrance in understanding Terry Pratchett’s Discworld Novels (Vol. 12, 2019)

 • Keywords: cultural reference, Pratchett, culture bump, translation, satire

Tringham, Damon: Allusions and Cultural References: Translator Solutions in the Finnish Translation of Terry Pratchett’s ‘Reaper Man’ (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: allusions, cultural references, translation strategies, translator experience

 

U

 

V, W

Wadensjö, Cecilia: On myths about interpreting and their revelation (Plenaarin abstrakti / Plenary abstract) (Vol. 8, 2014)

Vainikka, Mari: Kulttuurin representaatiot asioimistulkkauksen tutkimuskirjallisuudessa (Vol. 14, 2021)

 • Keywords: public service interpreting, culture, interpreting studies, cross-cultural communication
 • Avainsanat: asioimistulkkaus, kulttuuri, tulkkauksen tutkimus, kulttuurienvälinen viestintä

Vihonen, Inkaliisa & Salmi, Leena: Arjen käännöstekstien jäljillä. Käännökset ympärillämme -hankkeen jatkoa (Vol. 1, 2007)

Vik, Gun-Viol & Jari-Pekka Välimaa: Tolkning i sjukhusmiljö – vem tolkar för vem, när och varför? (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: healthcare interpreting, interpreting practices, multilingualism
 • Nyckelord: sjukvårdstolkning, tolkningspraxis, flerspråkighet

Vik-Tuovinen, Gun-Viol: Ihanteesta todellisuuteen ja todellisuudesta ihanteeseen (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: tulkkaus, toimintatutkimus, tulkkauksen käytänteiden kehittäminen
 • Avainsanat: interpreting, action research, development of interpreting practices

Vik-Tuovinen, Gun-Viol: Oikeat toimeksiannot tulkkausopetuksessa (Vol. 2, 2008)

Viljanmaa, Anu & Stuart D von Wolff: Autenttiset elementit tulkkauksen opetuksessa opiskelijan näkökulmasta: tulkkina kansainväliselle kohdeyleisölle (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: ELF, interpreter training, authentic elements in interpreter training, reflective diaries
 • Avainsanat: ELF, tulkkauksen opetus, autenttiset elementit opetuksessa, oppimispäiväkirjat

Vitikainen, Kaisa: Developing Live Subtitling in Finland: Moving from manual subtitling towards respeaking (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: Live subtitling, subtitling for the deaf and hard of hearing, SDH, respeaking, speech recognition

Vitikainen, Kaisa: Kuka ohjelmatekstityksiä katsoo? (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: subtitling for the deaf and the hard of hearing, intralingual subtitling, reception study, accessibility
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, kielensisäinen tekstitys, vastaanottotutkimus, saavutettavuus

Vottonen, Erja & Riitta Jääskeläinen: Kääntäjältä edellytettävän teoreettisen tiedon näkyvyys opetussuunnitelmassa ja reflektoivissa loppuesseissä (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translator training, theoretical knowledge of translation, curriculum, final essay
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, kääntäjältä edellytettävä teoreettinen tieto,
  opetussuunnitelma, loppuessee

Vottonen, Erja: Kultaisen keskitien jäljillä: Kääntäjän strategiat venäläisen tutkimuksen näkökulmasta (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: foreignization, domestication, the golden mean, global translation strategies, local translation strategies
 • Avainsanat: vieraannuttaminen, kotouttaminen, kultainen keskitie, globaalit kääntäjän strategiat, paikalliset kääntäjän strategiat