Hakemisto / Index

 

Hakemistoon on viety volyymien 1 - 11 artikkelien tiedot.

Avainsanat ovat artikkelien tekijöiden ilmoittamia. Ennen vuotta 2010 (volyymit 1 - 3) julkaistuissa artikkeleissa ja plenaariabstrakteissa ei ole ilmoitettu avainsanoja.

* * *

The index includes articles from volumes 1 to 11.

The keywords have been selected by the authors. Articles published before 2010 (volumes 1 to 3) have no keywords, neither do plenary abstracts.

A

 

B

Belikova, Alexandra: Poliittinen metafora suomi–venäjä-käännöksissä: Kognitiivinen lähestymistapa (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: metaforien kääntäminen, suomi–venäjä-kääntäminen, kotouttaminen, vieraannuttaminen

Błaszczyk, Paweł & Hanusiak, Dariusz: The Choice of Language for Note-taking for Consecutive Interpreting: A Polish Perspective (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: note-taking, language, consecutive interpreting, Finnish, Swedish

C

Camus Camus, Carmen: Tracking down Little Big Man into the Spanish Culture: From Catalogue to Corpus and Beyond (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: translation, censorship, ideology, American Western, Little Big Man

Chen, Chapman: Finnish Plays in Hong Kong Translation (Vol. 3, 2009)

Chesterman, Andrew: The space between the data and the concepts  (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: hypotheses, research methodology, significance, literal translation, explanation

D

 

E

Enell-Nilsson, Mona & Minna Hjort: ”Fuck sådant.” Snabba cash -romaanin monikielisistä voima ja haukkumasanoista sekä niiden suomen-, saksan- ja englanninkielisistä käännöksistä (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: multilingualism, code-switching, swearword, insult, translation
 • Avainsanat: monikielisyys, kielenvaihto, voimasana, haukkumasana, kääntäminen

Eskelinen, Juha, Minna Ruokonen, Mary Nurminen, Leena Salmi & Tiina Holopainen, Jaana Puskala & Liisa Laukkanen, Gun-Viol Vik: Työelämää simuloivat kurssit ja työelämäyhteistyö yliopistojen käännösalan koulutuksissa (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: translator training, cooperation with industry and professionals, relevance for working life
 • Avainsanat: kääntämisen opetus, työelämäyhteistyö, työelämärelevanssi

F

 

G

Gambier, Yves: Les métiers de la traduction - internationalisation des pratiques, internationalisation des formations?; Vuorinen, Erkka: Täydentävä puheenvuoro (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 2, 2008)

Göpferich, Susanne: From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as a case in point (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, competence development, expertise research, longitudinal studies, process-oriented research

H

Hartama-Heinonen, Ritva & Marja Kivilehto: Näkökulmien moninaisuutta? Esimerkkinä kääntämisen tutkimus ja kääntämisen opettaminen (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translating, Translation Studies, translator training, diversity
 • Avainsanat: kääntäminen, käännöstiede, kääntämisen opettaminen, moninaisuus

Hartama-Heinonen, Ritva, Outi Paloposki ja Leena Salmi: Kävijät, puhujat, järjestäjät Katsaus KäTu-symposiumisarjan kymmenvuotiseen historiaan (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: the city of Vaasa, doctoral students, the fifth section (teachers and researchers) of the Finnish Association of Translators and Interpreters, the graduate school Langnet, inner and outer circle, KäTu, researchers and supporters, sign language, translator training institutions in Finland, translators and interpreters
 • Avainsanat: jatko-opiskelijat, KäTu, kääntäjänkoulutusyksiköt, kääntäjät ja tulkit, Langnet, sisä- ja ulkopiiri, SKTL:n V jaosto, tutkijat ja tukijat, Vaasa, viittomakieli

Hartama-Heinonen, Ritva: Kulttuurin rajat, kääntämisen rajat: Kulttuurinsisäisen kääntämisen mahdollisuus ja luonne (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: Translation Studies, translating, intracultural translation, diary, Jean Sibelius
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntäminen, kulttuurinsisäinen kääntäminen, päiväkirja,
  Jean Sibelius

Hartama-Heinonen, Ritva: Yhteisön voimaa: Käännöstutkijan ryhmiä ja verkostoja tiedeyhteisöstä tietoyhteisöön (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: Translation Studies, translation research, scientific community, discourse community, community of practice, innovative knowledge community
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntämisen tutkimus, tiedeyhteisö, diskurssiyhteisö, käytäntöyhteisö, innovatiivinen tietoyhteisö

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntämisen ja käännöstieteen myyttinen ulottuvuus (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: Translation Studies, translating, cosmology of translation, myths, mythology, dichotomies
 • Avainsanat: käännöstiede, kääntäminen, kääntämisen kosmologia, myytit, mytologia, dikotomiat

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen ja teknologia. Näkökulmia Heideggerin filosofiasta (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: translating, translation, technology, threats, Martin Heidegger, calculative thinking, meditative thinking, releasement, Gelassenheit
 • Avainsanat: kääntäminen, käännös, teknologia, uhat, Martin Heidegger, laskeva ajattelu, mietiskelevä ajattelu, silleen jättäminen, Gelassenheit

Hartama-Heinonen, Ritva: Translation Studies and the fascination and illusion of multidisciplinarity (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translation studies, multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, KäTu

Hartama-Heinonen, Ritva: The "latest" translation research (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: research literature, age of sources, choice of sources, research ethics, translation, research methodology

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen valehtelemisena (Vol. 3, 2009)

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen oppimisena (Vol. 2, 2008)

Hartama-Heinonen, Ritva: Kääntäminen kyseenalaistamisena (Vol. 1, 2007)

Heimburger, Franziska: Getting at language use in translation history through dictionaries produced for interpreters (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: translation history, dictionaries, military interpreting, terminology

Hekkanen, Raila: Problems and advantages of multidisciplinarity: Some practical observations from a multidisciplinary Translation Studies project (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: multidisciplinarity, translation sociology, translation archaeology, reception, combining theories, translations of Finnish literature

Helin, Irmeli: Sulkakynistä konekääntimiin. Kääntäjän apuvälineet Agricolasta ”automaattiin” (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 7, 2013)

Helin, Irmeli: Interferenssi ja transferenssi vanhoissa virsikäännöksissä (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: interference, transference, retranslation, translation of hymns
 • Avainsanat: interferenssi, transferenssi, uudelleenkääntäminen, virsien kääntäminen 

Hiltunen, Sinikka: Konsekutiivitulkit ja tekstin muistaminen – kokeellinen tutkimus (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: memory span, word span, prose recall, consecutive interpreters, foreign language teachers, concreteness effect, expert memory

Hirvonen, Anna-Elina: Lehdistötiedotteiden konventionmukaisuus puntarissa – kielentarkastuksen arviointia monialaisen tiedon perusteella (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: press releases, language revision, conformity to conventions, translation into a non-mother tongue, language for special purposes
 • Avainsanat: lehdistötiedotteet, kielentarkastus, konventionmukaisuus, vieraalle kielelle kääntäminen, erikoisalojen kieli

Hirvonen, Anna-Elina: Kilpailevat konventiot erikoisalan lehdistötiedotteissa (Vol. 3, 2009)

Hirvonen, Anna-Elina: Vieraalle kielelle käännetyt lehdistötiedotteet yrityksen viestinnässä (Vol. 1, 2007)
 
Hirvonen, Maija & Tiittula, Liisa: A method for analysing multimodal research material: audio description in focus (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: methodology, multimodality, translation analysis, audio description

Hirvonen, Maija: Elokuvan kuvailutulkkaus semioottisena kääntämisenä multimodaalisessa diskurssissa (Vol. 3, 2009)

Härme, Juho: Kulttuurisilla aikavyöhykkeillä: Päivän osat suomi - venäjä-käännössuunnassa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: contrastive analysis, temporal expressions, Finnish, Russian
 • Avainsanat: kontrastiivinen analyysi, ajanilmaukset, suomi, venäjä

Härme, Juho: Koskeeko kääntäjä sanajärjestykseen? Suomen ja venäjän ajanilmaukset esimerkkinä (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: parallel corpora, word order, contrastive analysis
 • Avainsanat: rinnakkaiskorpukset, sanajärjestys, kontrastiivinen analyysi

I

Isolahti, Nina: Oppiminen opiskelijan ja digitaalisen oppimateriaalin välisessä vuorovaikutuksessa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: interpreter training, online learning, interaction, task structure
 • Avainsanat: tulkkien koulutus, verkko-opetus, vuorovaikutus, oppimistehtävän rakenne

Isolahti, Nina: Puhetyylien metamorfoosit todistajanlausunnon tulkkauksessa (Vol. 3, 2009)

Isolahti, Nina: Tulkki oikeussaliviestinnän monitaiturina (Vol. 2, 2008)

Isosävi, Johanna & Leena Salmi: Kääntäjäopiskelijoiden käsityksiä jälkieditoinnista: "Se sotii niitä periaatteita vastaan, joita käännöskursseilla opetetaan" (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: machine translation, post-editing, students' reflections, translator, training
 • Avainsanat: konekääntäminen, jälkieditointi, opiskelijoiden käsitykset, kääntäjänkoulutus

J

 

K

Kemppanen, Hannu: Kansainvälistä vuoropuhelua venäläisessä käännöstutkimuksessa (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Russian translation studies, citation analysis, peritexts
 • Avainsanat: venäläinen käännöstutkimus, viittausanalyysi, peritekstit

Kemppanen, Hannu: Keywords revisited - lähdetekstin korpuspohjainen analyysi kääntäjän apuvälineenä (Vol. 2, 2008)

Kinnunen, Tuija: Käännös oikeudellisen normitiedon välittäjänä (Vol. 1, 2007)

Kivilehto, Marja: Miten auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita erikoisalojen kääntämisen näkökulmasta?

 • Keywords: translation of special-field texts, authorised translation,
  translation problems
 • Asiasanat: erikoisalojen tekstien kääntäminen, auktorisoitu kääntäminen, käännösongelmat

Kóbor-Laitinen, Zita: Kalevalaa suomalaisella viittomakielellä (Vol. 1, 2007)

Konttinen, Kalle, Outi Veivo, Tiina Holopainen & Leena Salmi: Multilingual Translation Workshop: Developing professionals in a simulated translation market (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: translator education, employability, competences, translation company simulation

Konttinen, Kalle & Outi Veivo: Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa (Vol. 2, 2008)

Koponen, Maarit: Assessing Machine Translation Quality with Error Analysis (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: machine translation, machine translation quality evaluation, error analysis

Koskela, Merja: Verohallintoa monella kielellä – kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla (Vol. 1, 2007)

Koskinen, Kaisa, Päivi Kuusi & Helka Riionheimo: Kaikki on vinksin vonksin: Käännösseminaari vähemmistökielen elvyttämisen tukena (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: minority language, revitalization, translator training, volunteer translation, empowerment
 • Avainsanat: vähemmistökieli, kielenelvytys, kääntäjänkoulutus, vapaaehtoiskääntäminen, voimaannuttaminen

Koskinen, Kaisa: Käännöstiede Tieteen termipankissa: Talkoistetun termityön ihanuus ja kurjuus (Vol. 9, 2016)

Koskinen, Kaisa: Kääntäjän habitus fiktiivisten rakkaus- ja erokirjeiden valossa (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: habitus, emotions, love letter/hate letter method, space, efficiency, freedom
 • Avainsanat: habitus, tunteet, rakkauskirje/erokirje-menetelmä, tila, tehokkuus, vapaus

Kudashev, Igor: Challenges of Measuring Domestication and Foreignization in Translations (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: domestication, foreignization, Retranslation Hypothesis

Kujamäki, Pekka: Sota, käännöskulttuurit ja toimijuus (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: war, translation culture, agency, trust
 • Avainsanat: sota, käännöskulttuuri, toimijuus, luottamus

Kukkonen, Pirjo: Semiotiken som metodologi – tecknens liv i språket, kulturen och samhället. Att översätta tecken och teckensystem (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: semiotics, semiosis, the translating subject, semio-ethical qualities, semio-ethical modalities, Calvino’s six memos

Kumpulainen, Minna: Mitä käännösprosessi ja -produkti kertovat opiskelijan kompetenssista? (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: competence, students, process, product, learning, constructivism
 • Avainsanat: kompetenssi, opiskelija, prosessi, produkti, oppiminen, konstruktivismi

Kuortti, Joel: Borne Confused? Transnational Challenges of Translation: Tanuja Desai Hidier's Born Confused (Vol. 3, 2009)

Kuusi, Päivi, Anne Rautiainen & Minna Ruokonen: Vertaistuesta virtaa opetukseen: Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto monimuotoyhteisönä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: translator training, peer mentoring, virtual community, blended community
 • Avainsanat: kääntämisen opettaminen, vertaistuki, virtuaaliyhteisö, monimuotoyhteisö

Kuusi, Päivi: Varovasti, haurasta! Vähemmistökielet ja kääntäjänkoulutus (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: minority languages, language revitalization, translator training, power
  relations, interference
 • Avainsanat: vähemmistökielet, kielenelvytys, kääntäjänkoulutus, valtasuhteet, interferenssi

Kuusi, Päivi: Kääntämisen universaaleja uudelleenkäännöksissä (Vol. 8, 2014)

 • Avainsanat: uudelleenkääntäminen, uudelleenkäännökset, uudelleenkääntämishypoteesi, kääntämisen universaalit, eksplisiittistäminen, normaalistaminen, kaunokirjallisuuden kääntäminen, vapaa epäsuora esitys
 • Keywords: retranslation, retranslation hypothesis, translation universals, explicitation, normalization, literary translation, free indirect discourse

Kuusi, Päivi: Käännöstieteen ja narratologian yhteispeliä: Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: point of view, free indirect discourse, narratology, explicitation, normalization, translation universals, interdisciplinarity
 • Avainsanat: näkökulma, vapaa epäsuora esitys, narratologia, eksplisiittistäminen, normaalistaminen, kääntämisen universaalit, monitieteisyys

L

Lahtinen, Riitta: Ympäristön kuvailua monin keinoin ja aistein (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kuvailu, kuvailutulkkaus

Lautenbacher, Olli Philippe: Kompensaatio elokuvatekstityksen käännösstrategiana (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: reception, equivalence in reception, translation strategy, anticipation, compensation, cohesive structure

Lindfors, Anne-Marie: Afrikkalaistettu englanti käännösongelmana (Vol. 3, 2009)

Lång, Juha: Suomalaisten av-alan toimijoiden tekstityskonventioiden vertailua (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: audiovisual translation, subtitling, conventions
 • Avainsanat: Av-kääntäminen, ruututekstit, tekstityskonventiot

Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski: Käänteiden kohtauspaikka: VAKKI-symposiumit kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden yhteisönä 1981–2014 (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: VAKKI association, history of translation studies, history of interpreting studies
 • Avainsanat: VAKKI ry, käännöstutkimuksen historia, tulkkauksen tutkimuksen historia

M

Martin, Alice: Translating Jabberwocky: Quotability with a Vengeance (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: literary translation norms, invented words, quotability, multimodality

Mezhevich, Olga: Translating Vasilij Šukšin’s literary dialogue into Swedish: Finland Swedish as an extra resource (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: literary translation, translation of dialogue, colloquial markers, strategy of compensation

Mikhailov, Mikhail & Miia Santalahti: Mistä kertoo valtiosopimusten kieli? Tapaustutkimus interferenssistä Suomen ja Venäjän välisissä valtiosopimuksissa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: corpus-based research, parallel corpora, quantitative research,
  frequency lists, language and power
 • Asiasanat: korpuspohjainen tutkimus, rinnakkaistekstikorpukset, määrällinen tutkimus, frekvenssilistat, kieli ja valta

Mikhailov, Mikhail & Outi Suppanen: Google, Word ja Trados – pyhä kolminaisuus? Kääntäjien tietoteknisiä taitoja kartoittamassa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: computer-related skills, on-line survey, translator training
 • Avainsanat: kääntäjän tietotekniset taidot, sähköinen kysely, kääntäjien koulutus

Mikhailov, Mikhail: Minne reaaliat kadonneet? Suomenkieliset tekstitykset venäläisessä TV-sarjassa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: audio-visual translation,culture-bound elements, domestication, foreignization, multimodality, omission, subtitling
 • Avainsanat: av-kääntäminen, kulttuurisidonnainen kieliaines, kotouttaminen, multimodalisuus, poisto, reaalia, tekstitys, vierannuttaminen

Mäittälä-Kauppila, Sari: ”Epähyvä käännös mutta kun en parempaakaan keksinyt”: huomioita englannin pejoratiivisen non-prefiksin suomentamisesta (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Negation, pejoration, irony, coherence, translation, explicitation
 • Avainsanat: Negaatio, vähättely, ironia, koherenssi, kääntäminen, eksplikointi

Mäkinen, Johanna: Hyvät käytänteet tulkkauksen opetuksessa  (Vol. 2, 2008)

Mäkisalo, Jukka, Hannu Kemppanen & Anna Saikonen: Karjalan Sanomat -korpus: Petroskoin (käännös)suomen piirteitä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: Finnish language, corpus, minority language, translated language
 • Avainsanat: suomen kieli, korpus, vähemmistökieli, käännöskieli

Mäkisalo, Jukka & Kemppanen, Hannu: Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kotouttaminen, vieraannuttaminen, kääntäminen, korpuslingvistiikka, reseptio

Männikkö, Anne: Sveitsiläiset kummikirjeet suomalaisille sotaorvoille – arjen tekstejä kääntämisen haasteina (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: kirjeet, kummitoiminta, kääntäminen, saksan kieli, Sveitsi

Määttä, Simo, Tuija Kinnunen & Veera Rautavuoma: Asioimistulkkauksen toimijuudet (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: community interpreting, public service interpreting, agency
 • Avainsanat: asioimistulkkaus, toimijuus

Määttä, Simo K.: Kieli-ideologiat ja oikeustulkkauksen laatu (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: legal interpreting, court interpreting, community interpreting, legal discourse, French, English, language ideologies
 • Avainsanat: oikeustulkkaus, asioimistulkkaus, lakikieli, ranskan kieli, englannin kieli, kieli-ideologiat

Nieminen, Tommi: Joukkoistetun kotoistamisen luonteesta kääntämisenä (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: crowdsourcing, localization, free/open source software, Web 2.0
 • Avainsanat: joukkoistaminen, kotoistaminen, vapaat ohjelmistot, Web 2.0

Nieminen, Tommi: Retorisia siirtoja ja metodologisia ongelmia crowdsourcing-lokalisoinnin tutkimuksessa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: localization, free and open source software, linguistic norms, emergence of norms, languaging
 • Avainsanat: lokalisointi, vapaat ohjelmistot, kielen normit, normien emergenssi, kielentäminen

Norberg, Ulf: Skrivtolkning i Svenskfinland och Sverige: En intervjustudie med aktörer inom vuxendövtolkningsområdet (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: speech-to-text interpreting, attitude, ethnographical principles
 • Nyckelord: skrivtolkning, attityd, etnografiska principer

Nurmi, Arja: Monikielisen tekstin kääntämisen strategiat: tapaustutkimus (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: multilingualism, fiction, teaching translation
 • Avainsanat: monikielisyys, kaunokirjallisuus, kääntämisen opetus

Nurminen, Laura: Code-switching and non-standard language in the Finnish translations of African and Caribbean novels from the 1950s to the 2000 (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: African literature, Caribbean literature, postcolonial translation, code-switching, non-standard language

Paloposki, Outi: Arki löytyy arkistosta: Arkistot ja niiden käyttö käännöstutkimuksessa (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: archives, manuscripts, correspondence, translating into Finnish
 • Avainsanat: arkistot, käsikirjoitukset, kirjekokoelmat, suomentaminen 

Paloposki, Outi: Kääntäjät, koulutus ja kansanvalistus (Vol. 2, 2008)

Pasanen, Päivi: Sanastotyön ohjaus erikoisalan käännöskurssilla (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translation-oriented terminology work, specialized translation, translator training
 • Avainsanat: kääntäjän sanastotyö, erikoisalakääntäminen, kääntäjänkoulutus

Pasanen, Päivi: Kääntäjät ja tulkit toimijoina sotavanki-instituution narratiiveissa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translating, interpreting, prisoners of war, narrativity, Continuation War
 • Avainsanat: kääntäminen, tulkkaus, sotavanki-instituutio, narratiivisuus, jatkosota

Penttilä, Esa: Onko ei-kaupallisten verkkosivujen kääntäminen globaalille yleisölle lokalisointia? Käsitteiden ja termien pohdintaa (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: verkkosivujen kääntäminen, lokalisointi, internationalisointi, globalisointi, glokalisointi, käänteinen lokalisointi
 • Avainsanat: web site translation, localization, internationalization, globalization, glocalization, reverse localization

Penttilä, Esa: Kääntäjä aikakausien ja yhteiskuntien välissä: Hölderlinin näkemyksiä kääntämisestä (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Friedrich Hölderlin, Sophocles translations, philosophy of translation,   
  Romanticism, Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Antoine Berman
 • Avainsanat: Friedrich Hölderlin, Sofokles-käännökset, käännösfilosofia, romantiikka, Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Antoine Berman

Penttilä, Esa: Näkökulmia ja menetelmiä englannista suomennettujen uusidiomien tutkimukseen (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: idiomit, uusisdiomit, sanasanainen kääntäminen, käännöslainat

Pilke, Nina: Automaattinen kielentarkastus ja elektroniset sanakirjat seminaarityön kirjoittajan apuvälineenä (Vol. 1, 2007)

Pitkänen, Taina: Onko suomen kielen ymmärtämisemme ”vajaantunut”? U-johdosten käyttö alkuperäissuomessa ja käännössuomessa (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: translated Finnish, original Finnish, unipersonal and multipersonal passive, derivatives
 • Avainsanat: käännössuomi, alkuperäissuomi, yksipersoonainen ja monipersoonainen passiivi, johdokset

Pitkänen-Heikkilä, Kaarina: Miten 1800-luvun tietokirjojen suomentamisprosessia voi tutkia? (Vol. 4, 2010)

 • Avainsanat: tietokirjallisuus, tietokirjallisuuden kääntäminen, suomennosprosessi, kääntäminen, 1800-luvun käännökset

Pusztai-Varga, Ildiko: Literary translators as cultural brokers (Vol. 3, 2009)

Päivärinne, Meri: Käännökset keskiössä - valistuksen ihanteiden toteutuminen käytännössä. Jean Barbeyrac ja luonnonoikeusajattelun tunnettuus (Vol. 1, 2007)

Q

 

R

Rantanen, Sari: Presuppositiot ja kääntäminen: Miten implisiittinen informaatio käännetään? (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: pragmatics, semantics, presupposition, translation, implicit information

 • Avainsanat: pragmatiikka, semantiikka, presuppositio, kääntäminen, implisiittinen informaatio

Rautaoja, Turo: Sibeliusta käsittelevät tietotekstisuomennokset tutkimuskohteena (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: translation history, Sibelius, musicological texts, narrative theory
 • Avainsanat: kääntämisen historia, Sibelius, musiikkitietotekstit, narratiivisuusteoria

Roslöf, Raija & Rissanen, Terhi: Millaista viittomakielen tulkkia tarvitaan tulevaisuudessa? (Vol. 2, 2008)

Rossi, Paula: Ruotsalaiset lukukirjat ja niiden suomennokset tiedon välittäjinä (Vol. 1, 2007)

Ruokonen, Minna, Erja Vottonen & Tiina Kinnunen: Roolipeliä käännösalan opiskelijoille ja ammattilaisille: Kokemuksia yhteisöllisesti kehitetystä haastavan asiakasviestinnän roolipelistä (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: role playing, translator training, interpreter training, translator–client communication, working life skills
 • Avainsanat: roolipeli, kääntäjänkoulutus, tulkkikoulutus, asiakasviestintä, työelämätaidot

Ruokonen, Minna & Hilkka Pekkanen: Syysseminaarin satoa: Teoria kääntäjän työssä ja kääntämisen opetuksessa (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: teoria, käännösteoriat, kääntäjän työ, kääntämisen opetus, kääntämiskäsitykset
 • Asiasanat: theory, translation theories, translation practice, translator training, views of translation

Ruokonen, Minna: Kääntäjän ammatin arvostuksen myytit: faktaa vai fiktiota? (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: translators’ occupational prestige, translator status, translators’ invisibility, agency, sociology of translation, questionnaires
 • Avainsanat: kääntäjän ammatin arvostus, kääntäjän näkymättömyys, toimijuus, kääntämisen sosiologia, kyselytutkimus

Ruokonen, Minna: Minne menet, kääntäjänkoulutus? Muuttuvat sisällöt ja menetelmät (Vol. 2, 2008)

S

Sagulin, Merja: Kaunokirjallinen adaptaatio ja tekijyys (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: adaptation, author, the name of an author, adapter, multiple authorship, copyright, Daniel Defoe, Robinson Crusoe
 • Avainsanat: adaptaatio, mukaelma, tekijä, tekijänimi, mukailija, monitekijyys, tekijänoikeus

Salmi, Leena, Maarit Koponen, Turo Rautaoja & Outi Veivo: Syysseminaarin satoa: Ideoita koulutusyhteistyöhön ja käännösteknologian opetukseen (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translator education, machine translation, post editing, gamification in teaching
 • Avainsanat: kääntämisen opetus, konekääntäminen, jälkieditointi, opetuksen pelillistäminen

Salmi, Leena: Kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen käännösteknologiaan (Vol. 8, 2014)

 • Avainsanat: käännösteknologia, tietotekniikka, kyselytutkimus
 • Keywords: translation technology, information technology, survey

Salmi, Leena: ‘Translations around us’ – the amount of translated text in everyday life       (Vol. 4, 2010)

 • Keywords: amount of translations, translation of non-fiction, reception of translations, diary studies, reading habits

Sandvad West, Kim & Gun-Viol Vik: Ett kryddat språk – att uttrycka och översätta sinnesintryck i matprogram (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: subtitling, senses, cooking programs
 • Nyckelord: undertextning, sinnen, matprogram

Selin-Grönlund, Pirkko: Oikeus työhön, oikeus tulkkiin – entä tulkin oikeus saada tukea? (Vol. 1, 2007)

Sibul, Karin: Early Stages of Interpreting Use in Estonia (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: Pierre Bourdieu, symbolic capital, independence, Estonia, conference interpreting

Siponkoski, Nestori: The Ghost at the Banquet: Apparitions of Paavo Cajander and Yrjö Jylhä in the Editorial Work on Contemporary Finnish Shakespeare Translations (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: William Shakespeare, Paavo Cajander, Yrjö Jylhä, drama translation, intertextuality, editing, ghosting

Siponkoski, Nestori: 145 Years of Finnish Shakespeare Retranslation: The Next Move (Vol. 3, 2009)

Suojanen, Tytti: Kääntäjän ja teknisen viestijän kompetenssit - kääntäjänkoulutuksen rajapinnoilla (Vol. 2, 2008)

Suomi, Merja: ”Ylevää taidetta, tiedettä ja työväenkulttuuria” – Kornei Tšukovskin käännöskriittiset esseet vuosilta 1919–1936 (Vol. 5, 2011)

 • Keywords: Kornei Chukovsky, Vysokoe iskusstvo, history of Russian translation
 • Avainsanat: Kornei Tšukovski, Vysokoe iskusstvo, venäläisen kääntämisen historia

Suominen, Jaakko: Tulkkaava sähköaivo ja beatboxaava Google – konekääntämisen popularisointia 1950-luvulla ja 2010-luvulla (plenaariabstrakti / plenary abstract) (Vol. 7, 2013)

Suutela, Hanna: Monikielisyys suomalaisessa teatterissa (Plenaarin abstrakti / Plenary abstract) (Vol. 8, 2014)

T

Tarvi, Ljuba: Translating Style: Qualitative Parameters and Textual Factors (Vol. 3, 2009)

Tarvi, Ljuba: Translation Studies in Tertiary Education - The Map-Matrix Meta-Model of the Field (Vol. 2, 2008)

Tarvi, Ljuba: Theory of Translation Studies: Do We Have It? Do We Need It? (Vol. 1, 2007)

Tiittula, Liisa, Mikko Kurimo, André Mansikkaniemi & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen toimivuus eri kohderyhmien näkökulmasta (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard of hearing, reception research, speech recognition
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus, puheentunnistus

Tiittula, Liisa & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen laatu ja saavutettavuus vastaanottajan näkökulmasta (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard-of-hearing, intralingual subtitling, reception research
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus

Tiittula, Liisa: Vastaanottajien näkemyksiä ohjelmatekstityksen toimivuudesta (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: subtitling for deaf and hard of hearing, reception research, group discussion
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, vastaanottotutkimus, ryhmäkeskustelu

Tiittula, Liisa: Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: subtitling, surtitling, deaf, hard-of-hearing
 • Avainsanat: AV-kääntäminen, ohjelmatekstitys, teatteritekstitys

Tommola, Hannu & Mihail Muhin: Vasili Šukšinin omaperäinen sanasto suomentajan jäljiltä (Vol. 9, 2016)

 • Keywords: colloquial, diminutive, regionalism, standardization, Vasily Shukshin
 • Avainsanat: diminutiivi, latistuminen, puhekielisyys, regionalismi, Vasili Šukšin

Tommola, Hannu: Nabokov's Podlets ('The Scoundrel') vs. An Affair of Honor (Vol. 3, 2009)

Tringham, Damon: Allusions and Cultural References: Translator Solutions in the Finnish Translation of Terry Pratchett’s ‘Reaper Man’ (Vol. 8, 2014)

 • Keywords: allusions, cultural references, translation strategies, translator experience

 

U

 

V, W

Wadensjö, Cecilia: On myths about interpreting and their revelation (Plenaarin abstrakti / Plenary abstract) (Vol. 8, 2014)

Vihonen, Inkaliisa & Salmi, Leena: Arjen käännöstekstien jäljillä. Käännökset ympärillämme -hankkeen jatkoa (Vol. 1, 2007)

Vik, Gun-Viol & Jari-Pekka Välimaa: Tolkning i sjukhusmiljö – vem tolkar för vem, när och varför? (Vol. 7, 2013)

 • Keywords: healthcare interpreting, interpreting practices, multilingualism
 • Nyckelord: sjukvårdstolkning, tolkningspraxis, flerspråkighet

Vik-Tuovinen, Gun-Viol: Ihanteesta todellisuuteen ja todellisuudesta ihanteeseen (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: tulkkaus, toimintatutkimus, tulkkauksen käytänteiden kehittäminen
 • Avainsanat: interpreting, action research, development of interpreting practices

Vik-Tuovinen, Gun-Viol: Oikeat toimeksiannot tulkkausopetuksessa (Vol. 2, 2008)

Viljanmaa, Anu & Stuart D von Wolff: Autenttiset elementit tulkkauksen opetuksessa opiskelijan näkökulmasta: tulkkina kansainväliselle kohdeyleisölle (Vol. 6, 2012)

 • Keywords: ELF, interpreter training, authentic elements in interpreter training, reflective diaries
 • Avainsanat: ELF, tulkkauksen opetus, autenttiset elementit opetuksessa, oppimispäiväkirjat

Vitikainen, Kaisa: Developing Live Subtitling in Finland: Moving from manual subtitling towards respeaking (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: Live subtitling, subtitling for the deaf and hard of hearing, SDH, respeaking, speech recognition

Vitikainen, Kaisa: Kuka ohjelmatekstityksiä katsoo? (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: subtitling for the deaf and the hard of hearing, intralingual subtitling, reception study, accessibility
 • Avainsanat: ohjelmatekstitys, kielensisäinen tekstitys, vastaanottotutkimus, saavutettavuus

Vottonen, Erja & Riitta Jääskeläinen: Kääntäjältä edellytettävän teoreettisen tiedon näkyvyys opetussuunnitelmassa ja reflektoivissa loppuesseissä (Vol. 11, 2018)

 • Keywords: translator training, theoretical knowledge of translation, curriculum, final essay
 • Avainsanat: kääntäjänkoulutus, kääntäjältä edellytettävä teoreettinen tieto,
  opetussuunnitelma, loppuessee

Vottonen, Erja: Kultaisen keskitien jäljillä: Kääntäjän strategiat venäläisen tutkimuksen näkökulmasta (Vol. 10, 2017)

 • Keywords: foreignization, domestication, the golden mean, global translation strategies, local translation strategies
 • Avainsanat: vieraannuttaminen, kotouttaminen, kultainen keskitie, globaalit kääntäjän strategiat, paikalliset kääntäjän strategiat