« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » MikaEL-verkkojulkaisu

MikaEL

 

 

 

MikaEL on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin KäTun open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita. Julkaisuun hyväksytään vuosittaisessa KäTu-symposiumissa esitelmän, posterin tai työpajan pitäneiden ennen julkaisemattomia artikkeleita. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. MikaEL on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi Suomessa ja Norjassa (taso 1). MikaEL on avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäseniä.

* * *

MikaEL är en open access-publikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu. Den innehåller både anonymt referentgranskade och icke-referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. Artiklarna som inte får vara tidigare publicerade baserar sig på föredrag, postrar eller workshoppar vid de årliga KäTu-symposierna. I Finland och i Norge har MikaEL klassificerats som en vetenskaplig publiceringskanal på nivå 1. MikaEL är en av de grundande medlemmarna i Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science, ett nätverk som vill främja öppen publicering.

* * *

MikaEL is an open access journal that publishes both peer-reviewed and non-peer reviewed articles within Translation and Interpreting Studies. The articles must be original (previously unpublished) and based on a presentation, poster or workshop given at the annual KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. The peer review process is anonymous. MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway. The journal is also a foundational member of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science.


Ajankohtaista | Aktuellt | News

 

MikaEL avointa julkaisemista edistävän verkoston perustajajäseneksi | MikaEL medverkat i att grunda ett nätverk för främjande av öppen publicering | MikaEL a foundational member of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science

MikaEL on yksi tammikuussa 2021 perustetun Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäsenistä. Verkoston tavoitteena on edistää avointa julkaisemista, tutkimusaineistojen avoimuutta ja avointa vertaisarviointia sekä koordinoida parhaiden käytäntöjen kehittämistä. Lisätietoja englanniksi EST-uutiskirjeessä (toukokuu 2021, s. 14–15).

7.6.2021

* * *

MikaEL är en av de grundande medlemmarna i nätverket Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science. Nätverket har grundats i januari 2021, och dess syfte är att främja öppen publicering, öppna forskningsdata och öppen referentgranskning och att samordna utveckling av bästa praktiker. För ytterligare information på engelska se EST Newsletter, maj 2021, s. 14–15.

7.6.2021

* * *

MikaEL is one of the foundational members of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science (est. January 2021). Aiming to promote open access, open data and open peer review, the Council is coordinating working groups to establish recommendations and best practices in the field. For more information, please consult the EST Newsletter (May 2021, pp. 14–15)

7 June 2021

 

MikaEL15:n kirjoituskutsut lähetetty sähköpostitse | CfP för MikaEL15 har skickats ut per e-post | CfPs for MikaEL15 sent per email

MikaEL15:n toimittajat ovat 1.6. lähettäneet kirjoituskutsut kaikille niille, jotka pitivät KäTu2021-symposiumissa plenaari- tai sektioesitelmän tai järjestivät työpajan tai paneelin. Jos et ole saanut kirjoituskutsua, ota yhteys toimittajiin.
 
2.6.2021
 
* * *

Redaktörerna för MikaEL15 har den 1 juni skickat ut en inbjudan att skriva en artikel till alla som hållit ett plenar- eller sektionsföredrag eller organiserat en workshop/panel vid KäTu2021-symposiet. Om du inte fått en inbjudan ta kontakt med redaktörerna.

2.6.2021

* * *

The MikaEL15 editors sent a Call for Papers on 1 June to all those who presented a plenary or section paper, or organized a workshop/panel at KäTu2021. If you have not received the CfP, please contact the editors at your earliest convenience.
 
2 June 2021

 

MikaEL14 julkaistu | MikaEL14 publicerad | MikaEL14 published

MikaELin 14. volyymi on julkaistu. Tämä järjestyksessä kuudes vertaisarvioitu volyymi sisältää kuusi vertaisarvioitua ja viisi katsaus-/keskusteluartikkelia. Inspiroivia lukuhetkiä!

19.5.2021

* * *

MikaEL14, som är den sjätte referentgranskade volymen, har getts ut. Volymen innehåller sex referentgranskade och fem icke-referentgranskade artiklar som alla är tankeväckande och inspirerande.

19.5.2021

* * *

MikaEL Volume 14 is now available online. This sixth peer-reviewed volume of MikaEL includes six peer-reviewed and five non-peer reviewed articles. We hope the volume will offer stimulating food for thought for its readers!

19 May 2021

 

MikaELin volyymit koottu samalle sivulle | MikaEL-volymerna är nu tillgängliga på samma sida | All MikaEL volumes now accessible on the same page

MikaELin verkkosivujen rakennetta on yhtenäistetty siten, että linkit kaikkiin volyymeihin sekä hakemistoon löytyvät nyt samalta sivulta (Volyymit / Volymer / Volumes). Samalla hakemisto on päivitetty, ja sieltä löytyvät myös uusimman 13. volyymin artikkelit. Muutokset eivät vaikuta volyymien tai artikkelien osoitteisiin.
 
Toivomme, että sivut ovat nyt miellyttävämmät käyttää. Mikäli sinulla on kommentoitavaa sivujen kehittämisestä, päivittäjä Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi) ottaa mielellään vastaan palautetta.

9.6.2020

* * *

MikaELs webbplats är nu enhetlig och länkarna till samtliga volymer och indexet finns på samma sida (Volyymit / Volymer / Volumes). Indexet har uppdaterats och innehåller även artiklarna i den nyaste trettonde volymen. Ändringarna påverkar inte volymernas eller artiklarnas webbadresser.
 
Vi hoppas att webbplatsen nu är användarvänligare. Har du förslag på ytterligare förbättringar kontakta gärna Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi).
 
9.6.2020                                             

* * *

The structure of the MikaEL website has been streamlined: you can now find links to all volumes and the Index on the same page (Volyymit / Volymer / Volumes). In addition, the Index has been updated to include the articles in the most recent 13th volume. These changes do not affect the Internet addresses of volumes or articles.
 
We hope that these changes make the journal website more reader-friendly. If you have any thoughts on how to improve the website, please contact Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi).

9 June 2020


25.1.2022 klo 04:08:42