Hakuohjeet

Ohjeet yksilöapurahan eli henkilökohtaisen apurahan hakijalle:

Henkilökohtainen kohdeapuraha tai henkilökohtainen konferenssi- ja koulutusapuraha

 


Hakuohjeet

 • Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin).
  • Huom! Hakemuslomakkeella on esimerkki siitä, miten erittely tulisi tehdä.
 • Erityisesti lehdistölle käännettyjä tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne.
  • Huom! Hakemuslomakkeella on esimerkki siitä, miten erittely tulisi tehdä.
 • Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). 
 • Poikkeuksellisesti kesän 2020 haussa jaettavaa ns. korona-apurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). 
 • Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio). 
 • Hakemukseen on liitettävä CV.


Yksilöapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.
 • Apurahaa haettaessa on ilmoitettava, mikäli hakija hakee tukea samaan tarkoitukseen SKTL:n Kopiosto-rahastosta kuin muistakin lähteistä. Mikäli apurahanhakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hänen tulee ilmoittaa tästä SKTL:oon ja perua SKTL:lle osoittamansa Kopiosto-apurahahakemus. Mikäli SKTL on kuitenkin jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan, hakijan on silti ilmoitettava saamastaan apurahasta SKTL:lle. Tällöin SKTL:n myöntämä apuraha peruuntuu. Tämä ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. Esimerkiksi kunnilta haettava yksinyrittäjän koronatuki ei vaikuta apurahapäätökseen, eikä siitä tarvitse ilmoittaa. 

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • takautuvasti (jo valmistuneeseen hankkeeseen tai pidettyyn konferenssiin).
  • HUOM! Poikkeus: korona-apurahaa voi hakea koronakriisin vaikutuksiin ajalla 1.3.–31.8.2020.
 • henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa (ns. kahden vuoden hakukarenssi). Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske v. 2020 jaettavaa korona-apurahaa. 
  • HUOM! Ns. korona-apurahaa voi kuitenkin hakea, vaikka hakija olisi saanut hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana henkilökohtaista Kopiosto-kohde- tai konferenssiapurahaa vähintään 2 000 euroa. Konferenssi- ja koulutusapurahan tai kohdeapurahan saaminen ei siten ole este korona-apurahan saamiselle.
 • jos hakemus on puutteellinen.
 • jos apurahanhakija ei ole toimittanut SKTL:lle selvitystä aiemmista, yli vuosi sitten saamistaan SKTL:n Kopiosto-apurahoista
 • Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 


 

Ohjeet projektiapurahan hakijalle:

Projektiapuraha

 

Hakuohjeet

Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

Organisaation, työryhmän tms. tulee ilmoittaa hankkeelle vastuuhenkilö. Yksityishenkilöistä koostuvasta työryhmästä tulee ilmoittaa henkilö, joka vastaa hankkeen taloudesta sekä apurahan käytöstä ja mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista.

Hakemukseen on liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio).

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien mainoksissa. Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta.

Projektiapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut projektiapurahat tai niihin verrattavat SKTL:n myöntämät tuet otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.
 • Yhdellä hakukierroksella samalle hakijalle ei voida myöntää useampaa eri projektiapurahaa.

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • projektiapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-projektiapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa.
 • takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen.
 • jos muuta rahoitusta hankkeelle ei ole tai sitä ei haeta.
 • jos hakemus on puutteellinen.

Ylimääräinen hakuohje, kesä 2020 (Ks. yleiset ohjeet alla) – erityishaku päättynyt

HUOM!

Poikkeuksellisesti tällä hakukerralla hakija, jonka käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronavirusepidemia on vaikuttanut, voi hakea toukokuun 2020 haussa korona-apurahana henkilökohtaista kohdeapurahaa ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä ammatinharjoittamisen kuluihin enintään 1.3. ja 30.8.2020 väliseltä ajalta (6 kk) koituviin käännös- ja tulkkaustoiminnan eli ammatinharjoittamisen kustannuksiin, kuten puhelin- ja työhuonekuluihin, lisenssien ja ohjelmistojen hankintaan tai uusintaan taikka työkyvyn ylläpitämiseen. Hankinta on perusteltava huolellisesti, ja hakemuksessa on eriteltävä selkeästi, miten koronaepidemia on haitannut ammatin harjoittamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Yksittäinen korona-apuraha voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaiselle, jolle koronakriisin vuoksi on koitunut tai koituu menetystä ammattinsa harjoittamisessa 1.3.–31.8.2020. 

Yleensä apurahalla ei voida kattaa elinkustannuksia. Yksittäinen "korona-apuraha" voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena. Tämä ns. korona-apuraha ei vaikuta muiden Kopiosto-apurahojen saamiseen, ns. kahden vuoden hakukarenssia ei ole. (Lue lisää hakuohjeista alla.)


Yksityiskohtaisia yleisohjeita

Täytä hakemus huolellisesti.

Apurahaa voi hakea vain SKTL:n apurahajärjestelmässä. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Mukaan hakemukseen on liitettävä luotettava kustannuslaskelma ja selvitys tekijänoikeudenalaisista töistä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Hakemusta voit täydentää hakuajan puitteissa.

Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein.

 

Ilmoitus apurahan myöntämisestä

Työryhmä käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä.

Tämän jälkeen liiton hallitus käsittelee työryhmän ehdotuksen. Apurahat maksetaan hallituksen tehtyä päätöksensä työryhmän esityksen perusteella. Käsittely vie jonkin aikaa – tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa haun päättymisestä, hallituksen kokouksen ajankohdasta riippuen.

Tämän jälkeen apurahat maksetaan niiden hakijoiden tileille, joille se on myönnetty.

Apurahan saaneet saavat liitosta ilmoituksen sen myöntämisestä. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

 

Viestintäohje SKTL:n Kopiosto-projektiapurahan saajalle

Kun sinulle on myönnetty SKTL:n Kopiosto-projektiapuraha:

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. Maininta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Koulutusta/Julkaisua/Tapahtumaa on tukenut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntämällä sen toteuttamiseen Kopiosto-apurahaa, joita rahoitetaan SKTL:n Kopiostosta saamin tekijänoikeuskorvauksin.

Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta tai ottamalla meihin yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.

Mikäli olet SKTL:n jäsen, voit ladata logon myös kirjautumalla SKTL:n jäsensivuille omilla tunnuksillasi  (https://www.sktl.fi/jasenet/sktl-logot-jasenille/).