« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kääntäminen ja tulkkaus » Työkalupakki ammattilaiselle ja asiakkaalle » Oikeustulkkausohjeet

Oikeustulkkausohjeet

3/2001

Johdanto

Oikeustulkkaus on tuomioistuimessa tapahtuvaa tulkkausta. Oikeustulkilla (josta jäljempänä
käytetään sanaa ”tulkki”) tarkoitetaan oikeudenistunnossa tulkkaustehtävää hoitavaa
ammattitulkkia, mukaan lukien viittomakielen tulkit.
 
Tulkin tehtävä oikeudessa on puhtaasti viestinnällinen. Näiden ohjeiden tarkoituksena on
taata viestinnälle mahdollisimman suotuisat olosuhteet ja varmistaa, että tulkin ja muiden
osapuolten välinen yhteistyö sujuu mahdollisimman joustavasti.
 
Nämä ohjeet on laadittu yhteistyössä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n, Kääntäjien
ammattijärjestö ry:n, Kuurojen liitto ry:n ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n kanssa.
 

Tulkkaustoimeksianto

1.  Toimeksiannon hyväksyminen

1.1 Kun tulkille tarjotaan toimeksiantoa, hän vahvistaa, että on käytettävissä kyseiseen
toimeksiantoon ja selvittää toimeksiantajan kanssa yksityiskohdat, esteellisyyden
arviointia varten erityisesti mitä ja keitä henkilöitä asia koskee. Tulkki ja
toimeksiantaja sopivat tehtävän hoidon kannalta oleellisten asiakirjojen ja taustaaineiston
toimittamisesta, palkkioperusteista ja laskutustavasta. Toimeksiantaja
ilmoittaa arvion toimeksiannon kestosta.
 
1.2 Tulkki on velvollinen itse hoitamaan vastaanottamansa toimeksiannon. Hän ei voi
pyytää toista tulkkia hoitamaan sitä puolestaan. Jos tulkki ei voi ottaa tehtävää
vastaan, hän voi suositella toista tulkkia.
 
1.3 Toimeksiannosta tehdään kirjallinen vahvistus, jossa mainitaan myös toimeksiannon
mahdollisen peruuntumisen yhteydessä tulkille maksettava korvaus.
 

2.  Toimeksiantoon valmistautuminen

 2.1 Varmistaakseen tulkkauksen tarkkuuden tulkki pyytää käyttöönsä toimeksiantoon
liittyvät asiakirjat, esim. syytekirjelmän, jotta hän voi perehtyä niihin hyvissä ajoin
ennen oikeuden istuntoa.
 
2.2 Tulkki tutustuu toimeksiantoon liittyvään aineistoon ja perehtyy tarvittavaan
terminologiaan. Tulkki käsittelee aineistoa luottamuksellisesti. Toimeksiannon
päätyttyä tulkki palauttaa hänelle luovutetun aineiston saamiensa ohjeiden mukaan
viivytyksittä.
 

3.  Toimeksiannon hoitaminen

3.1 Tulkki saapuu paikalle hyvissä ajoin ennen istunnon alkamista. Tulkki ja oikeuden
puheenjohtaja sopivat työskentelytavasta sekä siitä, missä tulkki istuu ja mitä
tulkkaustapaa käytetään (konsekutiivitulkkaus/simultaanitulkkaus
laitteilla/simultaanitulkkaus ilman laitteita). Tulkin on voitava tulkata oman
toimintansa kannalta edullisimmalta paikalta.
 
3.2 Tulkki käyttäytyy asiallisesti kaikkia osapuolia (tuomareita, asianajajia, syyttäjää,
poliisia, todistajia, syytettyjä jne.) kohtaan.
 
3.3. Tulkki on puolueeton osapuoli oikeuden istunnossa, ja hänen tehtävänään on kääntää
tarkasti ja luotettavasti oikeudessa esitetyt puheenvuorot. Tulkki ei ota
henkilökohtaisesti kantaa oikeudessa käsiteltäviin asioihin
 
3.4. Tulkattaessa käytetään suoraa esitystapaa. (Ei: “Hän sanoo, että hän lähti kaupasta.“
Vaan: “Minä lähdin kaupasta.“)
 
3.5 Tulkki seuraa tulkattaviensa reaktioita varmistaakseen, että nämä ovat ymmärtäneet,
mitä tulkki on sanonut.
 
3.6 Tulkkauksen tarkkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi tulkki keskeyttää puhujan, jos
tämä puhuu epäselvästi tai kohtuuttoman pitkään. Jos tulkki ei ymmärrä, mitä puhuja
tarkoittaa, tulkki pyytää selvennystä. Oikeudenkäynnin aikana luettavat tai esitettävät
asiakirjat annetaan myös tulkille.
 
3.7 Jos tulkki joutuu keskeyttämään tulkkauksen siitä syystä, että kaksi henkilöä puhuu
yhtä aikaa, hän huomauttaa asiasta oikeuden puheenjohtajalle.
 
3.8. Tulkille varataan mahdollisuus taukojen pitämiseen.
 
3.9 Tulkki pukeutuu asiallisesti ja työympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti.

 

4.  Tulkin palkkio

Tulkin palkkio maksetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti ja viivyttelemättä.
 
 

18.7.2024 klo 04:10:45