« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kääntäminen ja tulkkaus » Työkalupakki ammattilaiselle ja asiakkaalle » Asiakkaan työkalupakki » Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot

Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot

1. Aineisto

Tilaaja toimittaa hyvissä ajoin (viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta tai välittömästi saatuaan aineistoa puhujilta) tulkille tai tulkkitiimin kokoajalle tilaisuuteen valmistautumiseen tarvittavaa aineistoa (esimerkiksi tilaisuuden ohjelman, esityslistan, osanottajaluettelon, esitysmateriaalit ja kirjoitetut puheenvuorot sekä mahdollisen muun aineiston) ensisijaisesti tulkin työskentelykielillä. Tulkki sitoutuu perehtymään toimitettuun aineistoon olennaisena osana työtään. Tilaisuuden aikana laaditut ja tilaisuudessa luettavat tekstit on toimitettava riittävän ajoissa tulkille tutustumista varten, muussa tapauksessa tulkki ei ole velvollinen niitä tulkkaamaan. 

2. Vaitiolovelvollisuus

Tulkilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus sen julkistamattoman tiedon suhteen, jonka hän on työssään saanut tietoonsa, eikä hän saa käyttää sitä henkilökohtaisesti hyödykseen. Näin ollen myös luottamuksellista materiaalia voidaan lähettää hänelle valmistautumista varten. Tilaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen, mikä materiaali tulee tuhota tai palauttaa välittömästi tilaisuuden jälkeen.
 

3. Tallenteiden tulkkaaminen

Jos tilaisuudessa toivotaan tulkattavan elokuvia, videoita, videoneuvotteluja tms., asiasta sovitaan etukäteen. Tällöin tulkkaamisen edellytyksenä on, että ääni välitetään suoraan tulkkien kuulokkeisiin (ilman välimikrofoneja) ja että tulkki saa etukäteen tutustuttavakseen tallenteen käsikirjoituksen ja/tai että hänelle järjestetään esikuuntelumahdollisuus.
 

4. Tulkkauksen tallentaminen

Tulkilla on tekijänoikeus suoritteeseensa. Tulkkausta ei saa etukäteen sopimatta tallentaa, välittää tai lähettää missään muodossa. Tulkin suostumuksella tehtyä tallennetta saa käyttää vain nimenomaan kirjallisesti sovitulla tavalla, ja siitä on suoritettava erikseen sovittava korvaus.
 

5. Tekninen varustus

Kiinteiden ja siirrettävien tulkkaustilojen mitoituksen ja teknisen varustelun suhteen noudatetaan standardeja ISO 2603 ja ISO 4043. Simultaanitulkkauksessa käytettävän tulkkauslaitteiston on oltava korkeatasoinen simultaanitulkkausjärjestelmä, jossa jokaiselle tulkkauskielelle on oma kanava, ja kaikki tulkattavat puheenvuorot on esitettävä mikrofoniin. Näistä ja muista työskentelyolosuhteista sovitaan mahdollisimman tarkasti etukäteen. Sovituista työolosuhteista poikettaessa tulkin työskentely saattaa estyä, mutta hänen oikeutensa edellä mainittuihin palkkioihin ja korvauksiin säilyy.
 

6. Muiden henkilöiden osallistuminen tulkkaukseen  

Tulkkauksen laadun varmistamiseksi muut kuin edellä kohdassa 2 mainitut tulkit eivät voi osallistua tulkkaustyöhön. Jos näin kuitenkin toimitaan, tämän sopimuksen osapuolena oleva tulkki ei vastaa tällaisen muun henkilön puheesta tuottamansa tulkkauksen laadusta.
 

7. Työajat

Tulkin työskentelyajoista ja -ehdoista on sovittava mahdollisimman tarkoin etukäteen. Tulkin työpäivän kesto on enintään 8 tuntia taukoineen, ja hänen on voitava pitää vähintään tunnin mittainen lounastauko. Työajan ylityksestä on tarvittaessa sovittava etukäteen. Tulkilla ei ole velvollisuutta työskennellä yhteisten taukojen aikana, ateria-aikoina eikä seurustelutilaisuuksissa, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tulkkitiimin sisäisestä työnjaosta tulkit sopivat keskenään.
 

8. Peruutusehdot: Tilaaja

Jos tilaaja luopuu käyttämästä tässä sovittuja tulkin palveluja, on tulkki oikeutettu saamaan korvauksen todistettavista kuluistaan sekä peruutuskorvauksen seuraavasti:
  • jos toimeksianto peruutetaan 30–14 päivää ennen tilaisuutta, korvauksen määrä on 50 % tässä sovituista palkkioista;
  • jos toimeksianto peruutetaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen tilaisuutta, tässä sovitut palkkiot maksetaan täysimääräisinä.

9. Peruutusehdot: Tulkki

Mikäli tulkki on estynyt hoitamasta toimeksiantoa, on toimeksiannon peruuttamisesta välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Tulkki voi peruuttaa toimeksiannon ilman velvollisuuksia aikaisemmin kuin 30 päivää ennen tulkkaustilaisuutta. Jos tulkki joutuu peruuttamaan toimeksiannon enintään 30 päivää ennen tilaisuutta, hän on velvollinen hankkimaan kotimaastaan tai maasta, jossa tilaisuus järjestetään, tilalleen pätevän tulkin, jonka tilaaja ja tulkkitiimin rekrytoija hyväksyvät. Toimeksiantaja vastaa tällöin mahdollisista ylimääräisistä matka- ym. kuluista. Mikäli tulkin kotimaasta tai maasta, jossa tilaisuus järjestetään, ei löydy tilalle pätevää tulkkia, muista matkakustannuksista tai tulkkauksen peruutuksesta neuvotellaan erikseen.
 

10. Ylivoimainen este

 Jos ilmenee ylivoimainen este, esimerkiksi sairaus, tapaturma, luonnonmullistus, lakko tms., jonka vuoksi tulkki ei voi suorittaa tässä sopimuksessa sovittua tehtävää, sitä ei pidetä sopimusrikkomuksena. Tällaisessa tilanteessa vastuu sijaisen hankkimisesta on tilaajalla.
 

11. Reklamaatiot

Tulkkaus katsotaan hyväksytyksi, ellei tilaaja ole 7 päivän kuluessa toimeksiannon päättymisestä ilmoittanut aikovansa reklamoida ja toimittanut 14 päivän kuluessa toimeksiannon päättymisestä kirjallista ja yksilöityä reklamaatiota.
 

12. Vahingonkorvausvastuu 

Tulkin vastuu mahdollisesta tulkkauksesta aiheutuvasta vahingosta rajoittuu tässä sopimuksessa mainittujen tulkkauspalkkioiden summaan. Tulkki ei vastaa tulkkauksen mahdollisesti aiheutta mista epäsuorista tai välil lisistä vahingoista. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut tulkin tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.
 

13. Riitojen ratkaiseminen

Mikäli tulkki on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riidat on ratkaistava ensisijaisesti Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton välityksellä. Ellei täten päästä sovintoratkaisuun, riidat on ratkaistava tulkin asuinpaikan käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.
 

18.7.2024 klo 04:20:30