Kuka voidaan hyväksyä jäseneksi?

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä jäsenehdot täyttävä ammattimaisesti toimiva kääntäjä, tulkki, alan opettaja tai tutkija. Lisäksi alan opiskelija voi hakea jäsenyyttä ja yritys tai muu yhteisö voi hakea ulko- tai kannatusjäsenyyttä. Liiton yksilöjäsenet kuuluvat yhteen tai useampaan liiton jaostoista.

Jäsenehdot

Liiton hallitus voi hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jäsenehdot täyttävän kääntäjän, tulkin, alan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tai muutoin ammattikunnan tarkoitusperiä edistävän henkilön, yrityksen tai yhteisön.

Kullakin jaostolla on omat jäsenyyskriteerinsä. Kriteerien täyttämisen lisäksi hakijan on sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja osoitettava aitoa halua sitoutua alan hyvien käytäntöjen mukaan toimimiseen ja niiden edelleen kehittämiseen.


I jaosto (kirjallisuuden kääntäjät)

Jäseneksi voidaan hyväksyä kirjallisuuden kääntäjä, joka on tehnyt kaksi julkistettua tekijänoikeudellisen teoksen käännöstä tai vastaavan määrän kirjallisuuden käännöksiä muuten julkaistuna. Käännökset on pyydettäessä toimitettava nähtäväksi liittoon.

II jaosto (asiatekstinkääntäjät)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut virallisen tai auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja toimii ammattimaisena kääntäjänä

tai

 • on suorittanut yliopiston kääntäjänkoulutusyksikön tai kieli-instituutin loppututkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen kääntäjä- tai tulkkitutkinnon

tai

 • on suorittanut korkeakoulutason loppututkinnon kielissä tai filologiassa ja toimii ammattimaisena kääntäjänä

tai

 • on muuten toiminut ammattimaisesti käännösalalla vähintään noin vuoden tai tehnyt vastaavan määrän asiatekstikäännöksiä.

 

III jaosto (av-kääntäjät)

Mikään tutkinto ei sinällään oikeuta pääsemään suoraan jäseneksi. Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut yliopiston kääntäjänkoulutusyksikön tai kieli-instituutin loppututkinnon ja on toiminut ammattimaisesti av-käännösalalla vähintään puoli vuotta

tai

 • on muuten toiminut ammattimaisesti av-käännösalalla noin vuoden tai tehnyt vastaavan määrän av-käännöksiä.

 

IV jaosto (tulkit)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka

 • on suorittanut Suomessa tulkki/kääntäjänkoulutusyksikön tutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, oikeustulkin erikoisammattitutkinnon tai asioimistulkin ammattitutkinnon ja toimii ammattimaisena tulkkina 

tai

 • on suorittanut ulkomailla tulkki/kääntäjänkoulutusyksikön korkeakoulututkinnon, auktorisoidun tulkin tutkinnon (esim. Ruotsi ja Norja) tai muun vastaavan tulkkitutkinnon ja toimii ammattimaisena tulkkina

tai

 • osoittaa toimineensa ammattimaisesti tulkin tehtävissä vähintään noin vuoden työmäärää vastaavan ajan.

Jäseneksi hakevan tulee liittää hakemukseensa todistus suorittamastaan tutkinnosta. Jos hakija hakee jäsenyyttä työkokemuksen perusteella, hakemukseen tulee liittää erittely työkokemuksesta. Erittelystä tulee käydä ilmi työkokemuksen määrä tulkkauspäivinä ja/tai tulkkaustunteina. Erittelyyn voi sisällyttää myös toimeksiantajien suosituksia, työtodistuksia ja/tai liiton tulkkijäsenten suosituksia sekä todistuksia muusta suoritetusta tulkkikoulutuksesta.

V jaosto (opettajat ja tutkijat)

Jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka täyttää vähintään yhdessä seuraavista kolmesta kohdasta määritellyt kriteerit.

1. Hakija on suorittanut kääntämisen tai tulkkauksen alalta vähintään maisterintutkinnon, ja hänellä on kokemusta kääntämisen opettamisesta tai tutkimuksesta. Kokemuksella tarkoitetaan tässä, että 

​a) hakija on toiminut päävastuuopettajana vähintään yhdellä kääntäjänkoulutusyksikön kurssilla 

tai 

b) hakija on hyväksytty jatko-opiskelijaksi ja hänen väitöskirjansa aihe liittyy käännöstieteeseen.

2. Hakija on suorittanut maisterintutkinnon muulta alalta, minkä lisäksi hänet on hyväksytty jatko-opiskelijaksi ja hänen väitöskirjansa aihe liittyy käännöstieteeseen.  

3. Hakija on suorittanut maisterintutkinnon muulta alalta ja toiminut vähintään yhden vuoden kääntämisen tai tulkkauksen opettajana.

 

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka opiskelee

 • kääntämisen, kääntämisen ja tulkkauksen, filologian, kielen ja kulttuurin tai vastaavaa oppiainetta (yliopistot)

tai

 • puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmassa (ammattikorkeakoulut)

tai

 • asioimistulkin ammattitutkintoon taikka oikeustulkin erikoisammattitutkintoon.

Opiskelijajäsenyys päättyy loppututkinnon suorittamisvuoden lopussa, jolloin opiskelija voi hakea liiton varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenen tiedot eivät näy liiton julkisessa kääntäjä- ja tulkkihaussa.

Koejäsenet

Koejäseneksi hallitus voi poikkeustapauksissa hyväksyä henkilön,

 • joka ei täysin täytä varsinaisen jäsenyyden kriteerejä

mutta

 • jolla on esittää näyttöä toiminnastaan kääntämisen ja tulkkauksen alalla

ja

 • jota jokin jaostoista on puoltanut.

 

Koejäseneksi hyväksytty henkilö voi hakea varsinaista jäsenyyttä, kun jaoston jäsenyyskriteerit täyttyvät, esim. työkokemuksen osalta. Koejäsenyys myönnetään määräajaksi (enintään 2 vuotta). Koejäsenen tiedot eivät näy liiton julkisessa kääntäjä- ja tulkkihaussa.

Jos koejäsen ei määräajan päättymiseen mennessä hae liiton varsinaista jäsenyyttä, koejäsenyys päättyy automaattisesti 2 vuoden jälkeen hakijan koejäseneksi hyväksymisestä.

 

Ulkojäsenet

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kääntämisen ja tulkkauksen alalla toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka on sitoutunut noudattamaan liiton ohjeita ja suosituksia sekä alan hyviä käytäntöjä. Ulkojäsen voi saada näkyvyyttä jokaisen vuoden Kääntäjä-lehdessä, kun kyseisen vuoden jäsenmaksu on maksettu. Ulkojäsen ei voi saada yksilöjäsenille tarkoitettuja jäsenetuja. Ulkojäsen voi kuitenkin saada Kääntäjä-Översättaren-lehden.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai yleishyödyllinen yhteisö, joka haluaa tukea alan kehittämistä. Halutessaan kannatusjäsen voi saada näkyvyyttä Kääntäjä–Översättaren-lehdessä puoleen hintaan kulloinkin voimassa olevista listahinnoista. Kannatusjäsen ei voi saada yksilöjäsenille tarkoitettuja jäsenetuja, paitsi Kääntäjä-Översättaren-lehden.

Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen ansioitunut pitkäaikaisjäsen. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja kunniajäsenyydestä päättää varsinainen kokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.