SKTL:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 27.3.2021
Paikka: Verkossa, etäyhteydellä

Vuosikokous järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden kautta. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella saadaksesi etäyhteyslinkin.

ILMOITTAUTUMINEN – ANMÄLNING (på finska)
(Kirjautuminen omilla jäsentunnuksilla)

Ilmoittautuminen viimeistään: HUOM! Ilmoittautumisaikaa on pidennetty. Ilmoittauduthan viimeistään tiistaina 23.3.2021, kiitos.

Sista anmälningsdag är den 23 mars 2021.


Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous striimataan GoToMeeting-sovelluksella lauantaina 27.3.2021 klo 14.00 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tiloista (Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki). Koronatilanteesta johtuen toivomme, että kokoukseen osallistutaan etänä. Osallistumisohjeet lähetetään kaikille määräajassa ilmoittautuneille.

Varsinaisessa kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan allekirjoitus oikeaksi. Vuoden 2020 jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Mahdolliset äänestykset toteutetaan etä-äänestykseen soveltuvalla ohjelmalla. 

Teknisen avustajan käyttö on tarpeen vaatiessa sallittua. Kokous taltioidaan pöytäkirjan laatimista varten, ja tallenne hävitetään välittömästi pöytäkirjan valmistuttua.

Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat.

 

Esityslista

 • 1. Kokouksen avaus

 • 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

 • 3. Kokouksen sihteerin valinta

 • 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

 • 5. Ääntenlaskijoiden valinta

 • 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

 • 8. Liiton vuosikertomus vuodelta 2020

 • 9. Liiton tilinpäätös vuodelta 2020

 • 10. Tilintarkastajan lausunto

 • 11. Vastuuvapauden myöntäminen

 • 12. Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen

 • 13. Ilmoitusasiat

 • 14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

 

HALLITUS

 

Kokousmateriaali lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Lisäksi kokousaineisto tulee verkkosivujen jäsenosioon. Muiden tulee pyytää aineisto liiton toimistosta, sähköposti sktl@sktl.fi tai puhelimitse numerosta: +358 (0)44 3445 111

 


 

Ordinarie vårmöte

Finlands översättar- och tolkförbunds ordinarie vårmöte streamas lördagen den 27 mars 2021 kl. 14.00 med applikationen GoToMeeting från förbundets lokaler (Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors). På grund av coronaläget önskar vi deltagande på distans. Instruktioner om hur man deltar skickas till alla som anmält sig inom utsatt tid.


På förbundets ordinarie möte kan en medlem med fullmakt använda högst två frånvarande medlemmars rösträtt. Fullmakten ska vara utställd på en bestämd person och fullmaktsgivarens namnteckning ska vara bestyrkt av två personer. Den som har försummat att betala medlemsavgiften för år 2020 har inte rösträtt och kan således inte heller rösta med fullmakt av en annan medlem. Eventuella röstningar genomförs med ett program som lämpar sig för distansröstning. 

Vid behov är det tillåtet att använda en teknisk assistent. Mötet bandas för upprättandet av ett protokoll, och bandupptagningen förstörs genast efter att protokollet färdigställts.

På mötet behandlas de ärenden som nämns på föredragningslistan.

 

Föredragningslista

 1.  

 2. 1. Mötet öppnas

 3. 2. Val av ordförande för mötet

 4. 3. Val av sekreterare för mötet

 5. 4. Val av två protokolljusterare

 6. 5. Val av rösträknare

 7. 6. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

 8. 7. Fastställande av mötets arbetsordning

 9. 8. Förbundets årsberättelse för 2020

 10. 9. Förbundets bokslut för 2020

 11. 10. Revisorns utlåtande

 12. 11. Beviljande av ansvarsfrihet

 13. 12. Kallande av hedersmedlemmar och utdelning av förbundets förtjänsttecken

 14. 13. Anmälningsärenden

 15. 14. Mötet avslutas

Välkommen!

 

STYRELSEN

Mötesmaterialet skickas till alla medlemmar, vilkas e-postadress förbundet har tillgång till. Dessutom kommer mötesmaterialet att läggas ut på medlemssidorna på förbundet webbplats. Övriga medlemmar kan be att få materialet från förbundets kansli, e-post sktl@sktl.fi eller per telefon på nummer: +358 (0)44 3445 111

 


Vuosikokous järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden kautta. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella saadaksesi etäyhteyslinkin.

ILMOITTAUTUMINEN – ANMÄLNING (på finska)
(Kirjautuminen omilla jäsentunnuksilla)

Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali on nähtävillä täällä. (Vaatii sisäänkirjautumisen jäsentunnuksilla.)